Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "Cardiology"

ADD TO MY LIST
 
Przydatność echokardiografii dopplerowskiej w różnicowaniu przyczyn zastoinowej niewydolności serca

Author(s): Michał Kidawa | Jarosław Drożdz | Maria Krzemińska-Pakuła | Magdalena Rau
Operacje kardiochirurgiczne u chorych powyżej 65 roku życia w Polsce

Author(s): Janusz Zasłonka | Andrzej Walczak | Ryszard Jaszewski | Andrzej Banyś | Alicja Iwaszkiewicz
Zastosowanie sztucznej wentylacji wysokimi częstotliwościami przez maskę twarzową w leczeniu kardiogennego obrzęku płuc. Doniesienie wstępne

Author(s): Tomasz Łazowski | Marcin Siciński | Paweł Andruszkiewicz | Grzegorz Niewiński | Grzegorz Opolski
Pozawałowe tętniaki rzekome lewej komory - analiza przebiegu klinicznego u pięciu chorych

Author(s): Artur Klecha | Jerzy Sadowski | Leszek Bryniarski | Bogusław Kapelak | Piotr Pieniążek | Andrzej Gackowski | Kalina Kawecka-Jaszcz
Zastosowanie zaawansowanych metod echokardiograficznych dla oceny funkcji rozkurczowej lewej komory serca

Author(s): Karina Wierzbowska | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction)

Author(s): Kinga Rzetecka | Jarosław Drożdż | Przemysław Guzik | Piotr Kasztelowicz | Jarosław D. Kasprzak | Janina Stępińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Witold Rużyłło | Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Leukocytoza a obecność niemego niedokrwienia po zawale serca

Author(s): Małgorzata Kurpesa | Ewa Trzos | Michał Żebrowski | Zbigniew Bednarkiewicz | Maria Krzemińska-Pakuła
Nowa metoda obrazowania tętnic wieńcowych z zastosowaniem wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT)

Author(s): Mieczysław Pasowicz | Piotr Klimeczek | Wiesława Tracz | Artur Kozanecki | Piotr Pieniążek | Tadeusz Przewłocki | Marek Krochin
Efekt klasy a inhibitory konwertazy angiotensyny

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada
Farmakoekonomika inhibitorów Gp IIb/IIIa w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Ewa Kowalik
Kwas moczowy a kardiologia - dna moczanowa czy coś więcej?

Author(s): Michał Borkowski | Jarosław D. Kasprzak
Nowa metoda leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych tętnic: przezskórne podanie trombiny pod kontrolą USG

Author(s): Wojciech Płazak | Anna Kabłak-Ziembicka | Tadeusz Przewłocki | Wiesława Tracz
Choroba pomostów żylnych aortalno-wieńcowych. Patogeneza i zapobieganie

Author(s): Krystyna Łoboz-Grudzień | Tomasz Hirnle | Katarzyna Kulczuga-Kaczmarek
Wpływ programowanego odstępu AV na czynność rozkurczową lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym i stymulacją DDD

Author(s): Jacek Lelakowski | Piotr Podolec | Jacek Majewski | Jacek Bednarek | Ludwik Sędziwy | Jacek Szczepkowski
Czy rozmiar sztucznej zastawki wszczepianej chorym ze zwężeniem ujścia aortalnego wpływa na odległy wynik zabiegu?

Author(s): Wojciech Kustrzycki | Dorota Kratochwil | Andrzej Dumański | Krzysztof Wrabec
Odmiany morfologiczne mięśni brodawkowatych i strun ścięgnistych zastawki mitralnej

Author(s): Wojciech Kustrzycki | Maciej Rachwalik | Michał Poprawski | Artur Bartoszcze | Krzysztof Maksymowicz
Zawał prawej komory serca - problem teoretyczny czy kliniczny?

Author(s): Dariusz A. Kosior | Grzegorz Opolski
Analiza koszty-efektywność. Część 2

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Zasady tworzenia polskiego nazewnictwa leków kardiologicznych

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada | Józef Mészáros
Najnowsze osiągnięcia terapii genowej miażdżycy

Author(s): Karina Wierzbowska | Michał Żebrowski | Jan Z. Peruga
Tętniak gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej u chorego z dwunaczyniową chorobą niedokrwienną serca - opis przypadku

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Wojciech Religa | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła
Tamponada serca w przebiegu zespołu Meigsa

Author(s): Piotr Scisło | Krzysztof J. Filipiak | Franciszek Majstrak | Janusz Kochanowski | Sławomir Stawicki | Zbigniew Tomik | Grzegorz Opolski
Niedobór siarczanu dehydroepiandrosteronu u premenopauzalnych kobiet z przedwczesną miażdżycą

Author(s): Beata Malczewska | Jadwiga Słowińska-Srzednicka | Hanna Szwed | Ewa Chotkowska | Ilona Kowalik | Andrzej Wiernikowski | Zygmunt Sadowski
Echokardiograficzna próba obciążeniowa z testem stymulacji lewego przedsionka jako alternatywna metoda diagnostyki choroby wieńcowej

Author(s): Edyta Płońska | Andrzej Wojtarowicz | Bożena Bierkenfeld | Zdzisława Kornacewicz-Jach | Małgorzata Puchała | Irmina Kossuth | Jarosław Gorący
Przydatność echokardiografii przezprzełykowej w ocenie zwężenia zastawki aortalnej

Author(s): Dorota Kratochwil | Wojciech Kustrzycki | Andrzej Dumański | Tomasz Hirnle | Bożena Sobkowicz | Krzysztof Wrabec
Możliwości oceny i definicja prawidłowych prędkości ruchu ścian lewej komory serca przy użyciu tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDE)

Author(s): Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak | Michał Plewka | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła
Wykorzystanie systemu NOGA do oceny stanu lewej komory serca - doświadczenia wstępne

Author(s): Małgorzata Puchała-Borowik | Robert Gil | Carlo Di Mario | Jarosław Kaźmierczak | Mirosław Brykczyński | Andrzej Wojtarowicz | Zdzisława Kornacewicz-Jach
Statyny - nowe wskazania kliniczne?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada
Prenatalna diagnostyka kardiologiczna

Author(s): Maria Respondek-Liberska
Analiza koszty-efektywność. Część 3

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Droga do skutecznej reperfuzji: pierwotna angioplastyka, leczenie trombolityczne, inhibitor receptora GPIIb/IIIa - czy leczenie alternatywne wszystkimi wyżej wymienionymi środkami?

Author(s): Michał Ciesielczyk | Jarosław D. Kasprzak | Ewa Trzos | Jan Z. Peruga | Marek Demczuk | Maria Krzemińska-Pakuła
Human genome project - implikacje kardiologiczne

Author(s): Adam Rdzanek | Krzysztof J. Filipiak
Tętniaki rozwarstwiające aorty - punkt widzenia kardiochirurga

Author(s): Antoni Dziatkowiak | Bogusław Kapelak
Antazolina - lek nieskuteczny czy niedoceniany w leczeniu napadowego migotania przedsionków?

Author(s): Marek Kuch | Maciej Janiszewski | Mirosław Dłużniewski | Artur Mamcarz
Analiza niediagnostycznych wyników echokardiograficznej próby dobutaminowej na materiale 582 badań

Author(s): Edyta Płońska | Hanna Szwed | Jarosław D. Kasprzak | Ilona Kowalik | Krystian Wita | Andrzej Gackowski | Lech Paluszkiewicz | Andrzej Szyszka | Adam Spring | Leszek Batalia | Anna Raczyńska | Marianna Janion
Angioplastyka balonem tnącym - nowa metoda przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej. Doświadczenia wstępne

Author(s): Robert Gil | Tomasz Pawłowski | Sebastian Ciuka | Maciej Olkowski | Rafał Żurawski | Artur Krzywkowski
Lista "Top-10" - najważniejszych osiągnięć kardiologii 1999 roku według American Heart Association

Author(s): Michał R. Żebrowski | Karina Wierzbowska | Michał Plewka | Agnieszka Żebrowska
Tętniak rozwarstwiający aorty: różny przebieg kliniczny, różne strategie postępowania - opis 3 przypadków

Author(s): Włodzimierz Gierlak | Marek Kuch | Wojciech Braksator | Mirosław Dłużniewski
Wpływ kwasu alfa-aminoolejowego na procesy mineralizacji biologicznych protez zastawki aortalnej pozbawionych rusztowania

Author(s): Bartłomiej Perek | Paul Herijgers | Willem Flameng | Wojciech Dyszkiewicz
Wpływ stopnia zaawansowania choroby niedokrwiennej na wartość dyspersji QT

Author(s): Janusz Tarchalski | Przemysław Guzik | Kinga Rzetecka | Lidia Dutkiewicz | Ryszard Turkiewicz | Henryk Wysocki
Dyspersja odstępu QT w przewlekłej stymulacji dwujamowej typu DDD i komorowej VVI u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Author(s): Jacek Lelakowski | Jacek Majewski | Jacek Szczepkowski | Jacek Bednarek | Jakub Machejek | Mieczysław Pasowicz
Istotne zwężenie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej - domena kardiologii interwencyjnej czy kardiochirurgii? Doświadczenia własne

Author(s): Robert Gil | Tomasz Pawłowski | Artur Krzywkowski | Sebastian Ciuka | Rafał Żurawski
Etiopatogeneza kardiologicznego zespołu X

Author(s): Wiktoria Leśniak | Władysława Kolasińska-Kloch
Pierwsze lata elektrostymulacji serca w Polsce

Author(s): Jakub Machejek | Jacek Lelakowski | Jacek Bednarek | Jacek Majewski
Strategia stosowania stentów wewnątrznaczyniowych we współczesnej kardiologii interwencyjnej

Author(s): Marcin Zwierzak | Jan Zbigniew Peruga | Jarosław D. Kasprzak
Rodzinna bradykardia zatokowa

Author(s): Jerzy Stańczyk | Marek Niwald | Dominika Stańczyk-Tomecka | Piotr Lipiec
Tętniaki rozwarstwiające aorty - punkt widzenia kardiologa

Author(s): Stefan Grajek | Andrzej Cieśliński
Obraz kliniczny i echokardiograficzny oraz wyniki leczenia tętniaka rozwarstwiającego aorty

Author(s): Krystyna Rafalska | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła | Janusz Zasłonka | Ryszard Jaszewski
Tkankowa echokardiografia dopplerowska: nowa metoda diagnozowania struktur wewnątrzsercowych

Author(s): Marta Hlawaty | Wiesława Tracz | Maria Olszowska | Piotr Podolec | Mieczysław Pasowicz | Marek Krochin
Struny rzekome w lewej komorze a układ bodźcoprzewodzący serca

Author(s): Zenon Gawor | Radosław Drobiński | Ryszard Wlazłowski | Aleksander Goch | Włodzimierz Kuś | Jan H. Goch
Postępy farmakoterapii niewydolności serca

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Napad migotania przedsionków u młodego mężczyzny po nadużyciu marihuany - opis prawdopodobnego związku przyczynowo-skutkowego

Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Przemysław Stolarz | Grzegorz Opolski
Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego w cukrzycy

Author(s): Józef Drzewoski | Leszek Czupryniak
Wykrywanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca - pojedyncze pomiary glikemii czy doustny test tolerancji glukozy

Author(s): Jolanta Bożena Prokop | Włodzimierz J. Musiał | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Irina Kowalska | Beata Telejko | Ida Kinalska | Wacław Kochman
Zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w uzupełnieniu leczenia trombolitycznego zawału serca

Author(s): Zbigniew Bednarkiewicz | Maria Krzemińska-Pakuła | Małgorzata Kurpesa | Ewa Trzos | Adam M. Curyło | Danuta Czarnecka | Kalina Kawecka-Jaszcz | Piotr Psuja | Waldemar Elikowski | Krystyna Zawilska
Echokardiografia przezprzełykowa i przezklatkowa w diagnostyce tętniaków przegrody międzyprzedsionkowej

Author(s): Andrzej Wojtarowicz | Zdzisława Kornacewicz-Jach | Edyta Płońska-Gościniak | Małgorzata Puchała-Borowik
Postępy farmakoterapii antyarytmicznej

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Leczenie niefarmakologiczne kardiomiopatii przerostowej

Author(s): Michał Plewka | Karina Wierzbowska
Dlaczego warto poświęcić trochę czasu farmakoekonomii? Część 1

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Nietypowy przebieg choroby niedokrwiennej serca u chorej z izolowaną przetoką wieńcową - opis przypadku

Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Krzysztof Putkiewicz | Janusz Kochanowski | Artur Oręziak | Grzegorz Opolski
Atrial flutter: from ECG to electroanatomical 3D mapping

Author(s): Claudio Pedrinazzi | Ornella Durin | Giosuè Mascioli | Antonio Curnis | Riccardo Raddino | Giuseppe Inama | Livio Dei Cas
An era, a remembrance, a greeting…

Author(s): Livio Dei Cas
The immune system in atherosclerosis and in acute myocardial infarction

Author(s): Matteo Vercellino | Patrizia Fabbi | Massimiliano Fedele | Francesco Indiveri | Antonio Barsotti
Insulin resistance: Is it time for primary prevention?

Author(s): Valentina Mercurio | Guido Carlomagno | Valeria Fazio | Serafino Fazio
Clinical and prognostic implications of atrial fibrillation in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation

Author(s): Pablo Salinas | Raúl Moreno | Luis Calvo | Santiago Jiménez-Valero | Guillermo Galeote | Angel Sánchez-Recalde | Teresa López-Fernández | Sergio Garcia-Blas | Diego Iglesias | Luis Riera | Isidro Moreno-Gómez | Jose María Mesa | Ignacio Plaza | Rocio Ayala | Rosa Gonzalez | José-Luis López-Sendón
Prognostic significance of heart rate in hospitalized patients presenting with myocardial infarction

Author(s): Lorenzo Fácila | Pedro Morillas | Juan Quiles | Federico Soria | Alberto Cordero | Pilar Mazón | Manuel Anguita | Cándido Martín-Luengo | Jose Ramón Gonzalez-Juanatey | Vicente Bertomeu | on behalf of the “The Prevalence of Peripheral Arterial Disease in Patients with Acute Coronary Syndrome” (PAMISCA) Investigators
Asymptomatic melanoma of the superior cavo-atrial junction: The challenge of imaging

Author(s): Tobias Krüger | Martin Heuschmid | Ralf Kurth | Ulrich A Stock | Stephen M Wildhirt
Predictors of poor blood pressure control assessed by 24 hour monitoring in patients with type B acute aortic dissection

Author(s): Delsart P | Midulla M | Sobocinski J | Achere C | Haulon S | Claisse G | Mounier-Vehier C
Peak oxygen uptake and left ventricular ejection fraction, but not depressive symptoms, are associated with cognitive impairment in patients with chronic heart failure

Author(s): Steinberg G | Lossnitzer N | Schellberg D | Mueller-Tasch T | Krueger C | Haass M | Ladwig KH | Herzog W | Juenger J
Classic and non-classic forms of mitral valve prolapse

Author(s): Georgios I. Tagarakis | Ioannis Karantzis | Fani Tsolaki | Georgios E. Stylianakis | Marios E. Daskalopoulos | Nikolaos B. Tsilimingas
Dextrocardia in children: Review of 15 cases

Author(s): Roodpeyma Sh | Abarashi M
Disease Spectrum and Mortality in Hospitalized Children of Southern Iran

Author(s): Khadijehsadat Najib; Ebrahim Fallahzadeh; Mohammad Hossein Fallahzadeh
Efficacy of Carvedilol in Patients with Dilated Cardiomyopathy due to Beta-thalassemia major; a Double-blind Randomized Controlled Trial

Author(s): Gholam-Hossein Ajami | Hamid Amoozgar | Mohammad Borzouee | Mehran Karimi | Farah Piravian | Afsaneh Ashrafi | Zahra Kheirandish
Transcatheter Atrial Septal Defect Closure under Transthorasic Echocardiography in Children

Author(s): Keyhan Sayadpour Zanjani | Aliakbar Zeinaloo | Elaheh Malekan-Rad | Abdolrazagh Kiani | Mohammad-Mehdi Bagheri
Lifestyle-Modifikation bei hohem Blutdruck

Author(s): Thonack J | Hoffmann W
Analysis of in situ and ex vivo αVß3 integrin expression during experimental carotid atherogenesis

Author(s): Yao Y | Jiang Y | Sheng Z | Zhang Y | An Y | Yan F | Ma G | Liu N | Teng G | Cheng Z
Evolving role of platelet function testing in coronary artery interventions

Author(s): Sharma RK | Voelker DJ | Sharma R | Reddy HK | Dod H | Marsh JD
Imaging in Acute Coronary Syndrome

Author(s): Alexander Hirsch | Robin Nijveldt | Igor Klem
Cardiovascular Disease-Related Lifestyle Factors and Longevity

Author(s): Christina Chrysohoou | Christodoulos Stefanadis | Christos Pitsavos | Demosthenes Panagiotakos | Undurti N. Das | Dario Giugliano
Oxygen Kinetics and Heart Rate Response during Early Recovery from Exercise in Patients with Heart Failure

Author(s): Charalampos D. Kriatselis | Sotirios Nedios | Sebastian Kelle | Sebastian Helbig | Martin Gottwik | Christian von Bary
Increased Atherothrombotic Burden in Patients with Diabetes Mellitus and Acute Coronary Syndrome: A Review of Antiplatelet Therapy

Author(s): Karthik Balasubramaniam | Girish N. Viswanathan | Sally M. Marshall | Azfar G. Zaman
Toll-Like Receptors in Ischaemia and Its Potential Role in the Pathophysiology of Muscle Damage in Critical Limb Ischaemia

Author(s): Hemanshu Patel | Sidney G. Shaw | Xu Shi-Wen | David Abraham | Daryll M. Baker | Janice C. S. Tsui
Genomic Research to Identify Novel Pathways in the Development of Abdominal Aortic Aneurysm

Author(s): Seamus C. Harrison | Anastasia Z. Kalea | Michael V. Holmes | Obi Agu | Steve E. Humphries
Hypertension Control and Cardiometabolic Risk: A Regional Perspective

Author(s): Martin Thoenes | Peter Bramlage | Sam Zhong | Shuhua Shang | Massimo Volpe | David Spirk
Respiratory Syncytial Virus Pneumonia Treated with Lower-Dose Palivizumab in a Heart Transplant Recipient

Author(s): J. L. Grodin | K. S. Wu | E. E. Kitchell | J. Le | J. D. Mishkin | M. H. Drazner | D. W. Markham
Lifestyle-Modifikation bei hohem Blutdruck

Author(s): Thonack J | Hoffmann W
Sudden death in eating disorders

Author(s): Jáuregui-Garrido B | Jáuregui-Lobera I
Rosuvastatin: A Review of the Pharmacology and Clinical Effectiveness in Cardiovascular Disease

Author(s): Ahai Luvai | Wycliffe Mbagaya | Alistair S. Hall | Julian H. Barth
Immediate Results of Percutaneous Trans-Luminal Mitral Commissurotomy in Pregnant Women with Severe Mitral Stenosis

Author(s): Seyfollah Abdi | Negar Salehi | Babak Ghodsi | Hossein Ali Basiri | Mahmoud Momtahen | Ata Firouzi | Hamid Reza Sanati | Farshad Shakerian | Mohsen Maadani | Homan Bakhshandeh | Soheila Chamanian | Mitra Chitsazan | Anoushiravan Vakili-Zarch
Quadricuspid Aortic Valve Defined by Echocardiography and Cardiac Computed Tomography

Author(s): Daniel W. Karlsberg | Yaron Elad | Robert M. Kass | Ronald P. Karlsberg
β3-Adrenoceptor Antagonist SR59230A Attenuates the Imbalance of Systemic and Myocardial Oxygen Transport Induced by Dopamine in Newborn Lambs

Author(s): Richdeep S. Gill | Po-Yin Cheung | Xiaoyang Yu | Mohammed Al Aklabi | Jeevan Nagendran | Luis G. Quinonez | Ying Qian Li | John Miller | David B. Ross | Ivan M. Rebeyka | Jia Li
Influence of paraoxonase-1 Q192R and cytochrome P450 2C19 polymorphisms on clopidogrel response

Author(s): Kreutz RP | Nystrom P | Kreutz Y | Miao J | Desta Z | Breall JA | Li L | Chiang C | Kovacs R | Flockhart DA | Jin Y
Predictors of re-hospitalization in patients with chronic heart failure

Author(s): Melody Zaya | Anita Phan | Ernst R Schwarz
Abdominal aortic aneurysm screening during transthoracic echocardiography: Cardiologist and vascular medicine specialist interpretation

Author(s): E Viviana Navas | Andrea McCalla-Lewis | Bernardo B Fernandez Jr | Sergio L Pinski | Gian M Novaro | Craig R Asher
Gender gap in acute coronary heart disease: Myth or reality?

Author(s): Mette Claassen | Kirsten C Sybrandy | Yolande E Appelman | Folkert W Asselbergs
Percutaneous panvascular intervention in an unusual case of extensive atherosclerotic disease

Author(s): Rajesh Vijayvergiya | Dheeraj Garg | Saroj K Sinha
Challenges for heart disease stem cell therapy

Author(s): Hoover-Plow J | Gong Y
A Different Way of Coronary Lesion Preparation: Stentablation and Rotastenting

Author(s): Ibrahim Akin | Steffen Pohlmann | Christoph A. Nienaber | Hüseyin Ince
Balloon Valvuloplasty of Aortic Valve Stenosis in Childhood: Midterm Results in a Children’s Hospital, Mansoura University, Egypt

Author(s): Hala Al Marshafawy | Gehan Attia Al Sawah | Mona Hafez | Mohammed Matter | Adel El Gamal | Abdel Gawad Sheishaa | Magdy Abu El Kair
Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: Where are We Now?

Author(s): Yousif Ahmad | Gregory Y.H. Lip
Application of Contrast Echocardiography in Invasive Cardiology

Author(s): Atila Bitigen | Mustafa Bulut
Physician-Related Factors Affecting Cardiac Rehabilitation Referral

Author(s): Bahieh Moradi | Majid Maleki | Maryam Esmaeilzadeh | Hooman Bakhshandeh Abkenar

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program