Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "HRTEM"

ADD TO MY LIST
 
Hydrothermal Synthesis of ZnO Nanorod Arrays and Their Morphology Control

Author(s): LI Bi-Hui | TANG Yi-Wen, ZHANG Xin, JIANG Yun, LUO Li-Juan, JIA Zhi-Yong
Microstructure studies of ball milled and vacuum hot pressed NiZrTiAl powders

Author(s): J. Dutkiewicz | W. Maziarz | L. Litynska | M. Molnarova | A. Kovacova
Synthesis of Aqueous CdTe/CdS/ZnS Core/shell/shell Quantum Dots by a Chemical Aerosol Flow Method

Author(s): Yan Chuanmiao | Tang Fangqiong | Li Linlin | Li Hongbo | Huang Xinglu | Chen Dong | Meng Xianwei | Ren Jun
Hydrocarbon synthesis using Iron and Ruthenium/SiO2 with FISCHER-TROPSCH catalysis.

Author(s): Y.J. Fonseca | B. Fontal | M. Reyes | T. Suárez | F. Bellandi | R. R. Contreras | P. Cancines | A. Loaiza | M. Briceño
Metal Acetylacetonates as General Precursors for the Synthesis of Early Transition Metal Oxide Nanomaterials

Author(s): Amanda L. Willis | Zhuoying Chen | Jiaqing He | Yimei Zhu | Nicholas J. Turro | Stephen O'Brien
Formation and structural characterization of silver nanoparticles in ormosil sol–gel films

Author(s): Renata Reisfeld | Tsiala Saraidarov | Victoria Levchenko
Decomposition of Fe5C2 catalyst particles in carbon nanofibers during TEM observation

Author(s): Vladimir D Blank, Boris A Kulnitskiy, Igor A Perezhogin, Yuriy L Alshevskiy and Nikita V Kazennov
Hydroxyapatite/MCM-41 and SBA-15 Nano-Composites: Preparation, Characterization and Applications

Author(s): Oscar A. Anunziata | Maria L. Martínez | Andrea R. Beltramone
Ynthesis and Characterization of Nonstructural MG2NI with Replacement Diffusion Method

Author(s): Yanqiu Jin | Xiuyun Yang | Yunhui Li | Wenjuan Zhang | Limin Wang | Yaoming Wu
Microstructure Characterization and Electrocatalytic Properties of WC/TiO2 Nanocomposites

Author(s): ZHENG Yi-Fan, LU Yue-Ping, MO Wei-Min, LI Guo-Hua, ZHAO Na
Nanostructured Pt(NH3)4Cl2/SiO2 for nanomedicine: catalytic degradation of DNA in cancer cells

Author(s): Tessy López | Emma Ortíz Islas | Mayra A. Alvarez Lemus | Richard Donald González
Synthesis of Ag-Au Nanoparticles by Galvanic Replacement and Their Morphological Studies by HRTEM and Computational Modeling

Author(s): Manuel Ramos | Domingo A. Ferrer | Russell R. Chianelli | Victor Correa | Joseph Serrano-Matos | Sergio Flores
Nanocasting Synthesis of Ultrafine WO3 Nanoparticles for Gas Sensing Applications

Author(s): Kamali Heidari Elham | Marzbanrad Ehsan | Zamani Cyrus | Raissi Babak
Synthesis, microstructure and photoluminescence of well-aligned ZnO nanorods on Si substrate

Author(s): L. Miao, Y. Ieda, S. Tanemura, Y.G. Cao, M. Tanemura, Y. Hayashi, S. Toh and K. Kaneko
A New Method of Synthesizing Black Birnessite Nanoparticles: From Brown to Black Birnessite with Nanostructures

Author(s): Marcos A. Cheney | Pradip K. Bhowmik | Shizhi Qian | Sang W. Joo | Wensheng Hou | Joseph M. Okoh
Synthesis and Characterization of Birnessite and Cryptomelane Nanostructures in Presence of Hoffmeister Anions

Author(s): Marcos A. Cheney | Robin Jose | Arghya Banerjee | Pradip K. Bhowmik | Shizhi Qian | Joseph M. Okoh
Microstructure stability of the PtRh alloys used for catalytic ammonia oxidation

Author(s): Z.M. Rdzawski | J.P. Stobrawa | J. Szynowski
A High-Yield Synthesis of Chalcopyrite CuInS2 Nanoparticles with Exceptional Size Control

Author(s): Chivin Sun | Joseph S. Gardner | Endrit Shurdha | Kelsey R. Margulieux | Richard D. Westover | Lisa Lau | Gary Long | Cyril Bajracharya | Chongmin Wang | Aaron Thurber | Alex Punnoose | Rene G. Rodriguez | Joshua J. Pak
Preparation of ITO Nanoparticles by Liquid Phase Coprecipitation Method

Author(s): Zhanlai Ding | Cunran An | Qiang Li | Zhezhe Hou | Jianqiang Wang | Haibo Qi | Fangjuan Qi
Biomimetic Synthesis of Zinc Oxide 3D Architectures with Gelatin as Matrix

Author(s): Yong Gan | Fubo Gu | Dongmei Han | Zhihua Wang | Guangsheng Guo
Synthesis and Characterization of AlB12 Nanorods

Author(s): XU Jun-Qi, WANG Yan-Rui, ZHAO Yan-Ming, YU Ben-Hai, LUO Yong-Song, SUN Hai-Bin
Effects of Hydrothermaly Synthesized Sb2Se3 Nanowires on the Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Nanopowders

Author(s): ZHANG Yan-Hua1,2, XU Gui-Ying1, GUO Zhi-Min2, HAN Fei1, WANG Ze1, GE Chang-Chun1
Characterization and Growth Mechanism of Wirelike and Beltlike ¦�Si3N4 Quasi-one-dimension Structures

Author(s): DU Xue-Feng,ZHU Ying-Chun,XU Fang-Fang,YANG Tao,ZENG Yi,SHEN Yue
Research on Fabrication and Structure of Ag Nanoparticle/Carbon Nanotubes Composites

Author(s): WU Yong-Qing,LI Xiao-Min,WANG Zhen-Xia,ZHANG Yi-Wen,XIA Chang-Tai,XU Jun
Combustion Synthesis and Temperature Dependent Photoluminescence of Nanocrystalline Y2Zr2O7¡u3+

Author(s): WANG Dian-Yuan,WANG Qing-Kai,CHANG Zhang-Yong,GUO Yan-Yan,WU Xing-Hua
Mechanism Analysis and Preparation of Core-shell TiO2/SiO2 Nanoparticles by H2/Air Flame Combustions

Author(s): HU Yan-Jie,LI Chun-Zhong,Cong De-Zi,JIANG Hai-Bo,ZHAO Yin
Effect of Heating Rate on the Morphology of Nano Titanium Dioxide

Author(s): LIU Bo, KONG Wei, YE Bo, YU Zhong-Ping, WANG Hua, QIAN Guo-Dong, WANG Zhi-Yu
Synthesis and Spectra Properties of YVO4:Eu Nanoparticles

Author(s): LIU Yi, ZHAO Ming-Lei, ZENG Yu-Ping
Morphology Evolution Mechanism of ZnO Quasi-One-Dimensional Nanostructures

Author(s): SU Ying-Jie,ZHOU Ya-Jun,HUANG Li-Sheng,LIU Yun-Fei,SHI Shu-Zhe,LV§d Yi-Nong
Preparation and Characterization of Apatite Coated Rutile TiO2 Composite Powders

Author(s): SHI Fu-Zhi,ZHANG Qing-Hong,LI Yao-Gang,WANG Hong-Zhi
Solvothermal Synthesis of Iron Nitride Nanocrystal

Author(s): LIU Shu-Ling,TONG Jian-Bo
Fabrication and Growth Mechanism of Zn1-xCdxO Nanotubes by Thermal Evaporation Method

Author(s): LIU Bo,WANG Fa-Zhan,ZHANG Gu-Zhong,ZHAO Chao,YUAN Si-Cong
Hydrothermal Synthesis and Characterization of Flowerlike YBO3¡u3+

Author(s): CHEN Ji-Tao,GU Feng,JIANG Hao,SHAO Wei,LI Chun-Zhong
Effect of Graphitization on the Structures and Conducting Property of Carbon Nanotubes

Author(s): ZHANG Lin-Lin,XU Fang-Fang,FENG Jing-Wei,RUAN Mei-Ling
Crystallization kinetics of a soda lime silica glass with TiO2 addition

Author(s): S.M. de la Parra-Arciniega | A Álvarez-Méndez | L.C. Torres-González | E.M. Sánchez
Growth and Structure of ZnO Nanorods on a Sub-Micrometer Glass Pipette and Their Application as Intracellular Potentiometric Selective Ion Sensors

Author(s): Muhammad H. Asif | Omer Nur | Magnus Willander | Peter Strålfors | Cecilia Brännmark | Fredrik Elinder | Ulrika H. Englund | Jun Lu | Lars Hultman
Hydrothermal Synthesis and Characterization of Single-Crystalline α-Fe2O3 Nanocubes

Author(s): Wenqing Qin | Congren Yang | Ran Yi | Guanhua Gao
A Rational Self-Sacrificing Template Route to LiMn2O4 Nanotubes and Nanowires

Author(s): Baojun Yang | Xinsong Yuan | Duoli Chai
Precipitation sequence of an aged Al-Mg-Si alloy

Author(s): Fang X. | Song M. | Li K. | Du Y.
Preparation and Characterization of Cubic WO3 Films

Author(s): LI Wen-Zhang, LI Jie, WANG Xuan, XIAO Juan, CHEN Qi-Yuan
Synthesis and Electrochemical Performance of Porous TiO2

Author(s): JIA Wei, XU Mao-Wen, BAO Shu-Juan, JIA Dian-Zeng
Practical Approaches to Mitigation of Specimen Charging in High-Resolution Transmission Electron Microscopy

Author(s): Young-Min Kim | Hu Young Jeong | Seong-Hyeon Hong | Sung-Yoon Chung | Jeong Yong Lee | Youn-Joong Kim
Caracterización mediante HRTEM de un acero AISI4140 nitrurado por postdescarga micro-ondas

Author(s): Béjar-Gómez, L. | Medina-Flores, A. | Pérez-López, M. | Maldonado-Zepeda, C.
Flame-Made Nb-Doped TiO2 Ethanol and Acetone Sensors

Author(s): Sukon Phanichphant | Chaikarn Liewhiran | Khatcharin Wetchakun | Anurat Wisitsoraat | Adisorn Tuantranont
Hard and superhard nanolaminate and nanocomposite coatings for machine elements based on Ti6Al4V alloy

Author(s): B. Wendler | T. Moskalewicz | I. Progalskiy | W. Pawlak | M. Makówka | K. Włodarczyk | P. Nolbrzak | A. Czyrska-Filemonowicz | A. Rylski
Synthesis and Mechanism of Micron―level Hollow CarbonRosary Structures

Author(s): YANG Tao, ZHU Ying-Chun, QIAN Huo-Fei, YUAN Jian-Hui, XUFang-Fang
Property and Structure of Carbon―coated LiFePO4

Author(s): ZHANG Dong-Yun,, ZHANG Pei-Xin, ,LIN Mu-Chong, LIU Kun, YUAN Qiu-Hua, XU Qi-Ming, LUO Zhong-Kuan, REN Xiang-Zhong
Synthesis of Carbon Nanotube (CNT) Composite Membranes

Author(s): Tariq Altalhi | Milena Ginic-Markovic | Ninghui Han | Stephen Clarke | Dusan Losic
Solvothermal Synthesis of Ternary Sulfides of Sb2 − x Bi x S3(x = 0.4, 1) with 3D Flower-Like Architectures

Author(s): Sun Jiquan | Shen Xiaoping | Guo Lijun | Wang Guoxiu | Park Jinsoo | Wang Kun
Tunable Visible Emission of Ag-Doped CdZnS Alloy Quantum Dots

Author(s): Sethi Ruchi | Kumar Lokendra | Sharma Prashant | Pandey AC
TiO2 Nanoparticles with Tetra-pad Shape Prepared by an Economical and Safe Route at very Low Temperature

Author(s): L.M. AL-Harbi | E. H. El-Mossalamy | H.M. Arafa | A. Al-Owais | M. A. Shah
Physicochemical characterisation of combustion particles from vehicle exhaust and residential wood smoke

Author(s): Kocbach Anette | Li Yanjun | Yttri Karl | Cassee Flemming | Schwarze Per | Namork Ellen
Gas Sensors Based on Tin Oxide Nanoparticles Synthesized from a Mini-Arc Plasma Source

Author(s): Ganhua Lu | Kyle L. Huebner | Leonidas E. Ocola | Marija Gajdardziska-Josifovska | Junhong Chen
The Effect of Stirring on the Morphology of Birnessite Nanoparticles

Author(s): Marcos A. Cheney | Pradip K. Bhowmik | Shingo Moriuchi | Mario Villalobos | Shizhi Qian | Sang W. Joo
Zeolite Encapsulated Nanocrystalline CuO: A Redox Catalyst for the Oxidation of Secondary Alcohols

Author(s): Sakthivel Vijaikumar | Thirumeni Subramanian | Kasi Pitchumani
MHz Broadline NMR and HRTEM in the Study of Novel Strongly Correlated Electron Materials

Author(s): Georgios Papavassiliou | D. Argyriou | Nikos Panopoulos | Dimitris Koumoulis | Nikos Boukos | Michael Fardis | Michael Pissas | Hae Jin Kim | Jin-Gyu Kim
Soft x-ray reflectometry, hard x-ray photoelectron spectroscopy and transmission electron microscopy investigations of the internal structure of TiO2(Ti)/SiO2/Si stacks

Author(s): Elena O Filatova, Igor V Kozhevnikov, Andrey A Sokolov, Evgeniy V Ubyivovk, Sergey Yulin, Mihaela Gorgoi and Franz Schäfers
Synthesis, Structural and Optical Properties of PVP Encapsulated CdS Nanoparticles

Author(s): L. Saravanan | S. Diwakar | R. Mohankumar | A. Pandurangan | R. Jayavel
Changes of microstructure in CuNi25 alloy deformed at elevated temperature

Author(s): P. Sakiewicz | R. Nowosielski | S. Griner | R. Babilas
Application of electron crystallography to structure characterization of ZnS nanocrystals

Author(s): Jin-Gyu Kim | Sang-Gil Lee | Hyun-Min Park | Youn-Joong Kim
ZnO: PVP Quantum Dot Ethanol Sensor

Author(s): Madhuchhanda Choudhury | Siddhartha Sankar Nath | Rajarshi Krishna Nath
Pb(core)/ZnO(shell) nanowires obtained by microwave-assisted method

Author(s): Solis-Pomar F | Meléndrez MF | Esparza R | Pérez-Tijerina E
La importancia de la segregación de itrio en la deformación plástica de nanocristales de circonia tetragonal dopada con óxido de itrio (YTZP)

Author(s): Lorenzo Martín, C. | Gallardo López, A. | Gómez García, D. | Domínguez Rodríguez, A.
Evolución de la morfología y facetaje de nanoestructuras de SnO2 crecidas por pirólisis en fase aerosol sobre sustratos de vidrio

Author(s): Rossinyol, E. | Arbiol, J. | Peiró, F. | Cornet, A. | Morante, J. R. | Brinzari, V. | Korotcenkov, G. | Golovanov, V.
Fabrication and textural characterization of nanoporous carbon electrodes embedded with CuO nanoparticles for supercapacitors

Author(s): Kumaresa P S Prasad, Dattatray S Dhawale, Thiripuranthagan Sivakumar, Salem S Aldeyab, Javaid S M Zaidi, Katsuhiko Ariga and Ajayan Vinu
Configuration and local elastic interaction of ferroelectric domains and misfit dislocation in PbTiO3/SrTiO3 epitaxial thin films

Author(s): Takanori Kiguchi, Kenta Aoyagi, Yoshitaka Ehara, Hiroshi Funakubo, Tomoaki Yamada, Noritaka Usami and Toyohiko J Konno
Controllable Synthesis of Single-Crystalline CdO and Cd(OH)2Nanowires by a Simple Hydrothermal Approach

Author(s): Yang Zai-xing | Zhong Wei | Yin Yan-xue | Du Xin | Deng Yu | Au Chaktong | Du You-wei
Novel Crystalline SiO2 Nanoparticles via Annelids Bioprocessing of Agro-Industrial Wastes

Author(s): Espíndola-Gonzalez A | Martínez-Hernández AL | Angeles-Chávez C | Castaño VM | Velasco-Santos C
Synthesis of Heterogeneous Li4Ti5O12 Nanostructured Anodes with Long-Term Cycle Stability

Author(s): Lee Duk Kyu | Shim Hyun-Woo | An Jae Sul | Cho Chin Moo | Cho In-Sun | Hong Kug Sun | Kim Dong-Wan
Porous anodic alumina on galvanically grown PtSi layer for application in template-assisted Si nanowire growth

Author(s): Michelakaki Irini | Nassiopoulou Androula | Stavrinidou Eleni | Breza Katerina | Frangis Nikos
Synthesis of Starch-Stabilized Ag Nanoparticles and Hg2+Recognition in Aqueous Media

Author(s): Fan Yingju | Liu Zhen | Wang Le | Zhan Jinhua
Controlled Growth of WO3Nanostructures with Three Different Morphologies and Their Structural, Optical, and Photodecomposition Studies

Author(s): Rajagopal S | Nataraj D | Mangalaraj D | Djaoued Yahia | Robichaud Jacques | Khyzhun O
One-Pot Reaction and Subsequent Annealing to Synthesis Hollow Spherical Magnetite and Maghemite Nanocages

Author(s): Wu Wei | Xiao Xiangheng | Zhang Shaofeng | Li Hang | Zhou Xiaodong | Jiang Changzhong
Self-Assembled 3D Flower-Like Hierarchical β-Ni(OH)2Hollow Architectures and their In Situ Thermal Conversion to NiO

Author(s): Zhu Lu-Ping | Liao Gui-Hong | Yang Yang | Xiao Hong-Mei | Wang Ji-Fen | Fu Shao-Yun
High-yield Synthesis of Multiwalled Carbon Nanotube by Mechanothermal Method

Author(s): Manafi SA | Amin MH | Rahimipour MR | Salahi E | Kazemzadeh A
Synthesis and Luminescence Properties of Core/Shell ZnS:Mn/ZnO Nanoparticles

Author(s): Jiang Daixun | Cao Lixin | Liu Wei | Su Ge | Qu Hua | Sun Yuanguang | Dong Bohua
Synthesis of Indium Nanowires by Galvanic Displacement and Their Optical Properties

Author(s): Li Haohua | Liang Chaolun | Liu Meng | Zhong Kuan | Tong Yexiang | Liu Peng | Hope Greg
FTIR and Raman Spectroscopy of Carbon Nanoparticles in SiO2, ZnO and NiO Matrices

Author(s): Katumba G | Mwakikunga BW | Mothibinyane TR
Synthesis and Tribological Properties of WSe2Nanorods

Author(s): Yang Jinghai | Yao Haixia | Liu Yanqing | Zhang Yongjun
Structural and thermal studies of silver nanoparticles and electrical transport study of their thin films

Author(s): Majeed Khan Mohd Abdul | Kumar Sushil | Ahamed Maqusood | Alrokayan Salman | AlSalhi Mohammad
Synthesis of Efficiently Green Luminescent CdSe/ZnS Nanocrystals Via Microfluidic Reaction

Author(s): Luan Weiling | Yang Hongwei | Fan Ningning | Tu Shan-Tung
Asymmetric Flexible Supercapacitor Stack

Author(s): Leela Mohana Reddy A | Estaline Amitha F | Jafri Imran | Ramaprabhu S
Strain Relief Analysis of InN Quantum Dots Grown on GaN

Author(s): Lozano Juan | Sánchez Ana | García Rafael | Ruffenach Sandra | Briot Olivier | González David
Facile Hydrogen Evolution Reaction on WO3Nanorods

Author(s): Rajeswari Janarthanan | Kishore PilliSatyananda | Viswanathan Balasubramanian | Varadarajan ThirukkallamKanthadai
Synthesis of SnS nanocrystals by the solvothermal decomposition of a single source precursor

Author(s): Koktysh Dmitry | McBride James | Rosenthal Sandra
Gaseous and Electrochemical Hydrogen Storage Properties of Nanocrystalline Mg2Ni-Type Alloys Prepared by Melt Spinning

Author(s): Zhihong Ma | Bo Li | Huiping Ren | Zhonghui Hou | Guofang Zhang | Yanghuan Zhang
Hydrogen Absorption and Electrochemical Properties of As-Quenched Nanocrystalline Mg20Ni10 – xCux (x = 0 – 4) Alloys

Author(s): Jinliang Gao | Zhonghui Hou | Qilu Ge | Dongliang Zhao | Shihai Guo | Yanghuan Zhang
Fabrication of Nanocrystalline TiO2 Thin Film Ammonia Vapor Sensor

Author(s): Shailesh Pawar | Manik Chougule | Sanjay Patil | Bharat Raut | Dhanaji Dalvi | Pramod Patil | Shashwati Sen | Pradeep Joshi | Vikas Patil
Hydriding and dehydriding kinetics of melt spun nanocrystalline Mg20Ni10-xCux (x = 0-4) alloys

Author(s): Yang-Huan Zhang | Dong-Liang Zhao | Bao-Wei Li | Hui-Ping Ren | Shi-Hai Guo | Xin-Lin Wang
Synthesis of Agnps By Bacillus Cereus Bacteria and Their Antimicrobial Potential

Author(s): Anuradha Prakash | Seema Sharma | Naheed Ahmad | Ashok Ghosh | Preety Sinha
Structure and properties of bone-like-nanohydroxyapatite/gelatin/polyvinyl alcohol composites

Author(s): Feng Wang | Enyan Guo | Enmin Song | Ping Zhao | Jinhua Liu
DOMAIN SIZE DISTRIBUTION OF Y-TZP NANO-PARTICLES USING XRD AND HRTEM

Author(s): Florence Boulc'h | Marie-Claude Schouler | Patricia Donnadieu | Jean-Marc Chaix | Elisabeth Djurado
Effect of Annealing on Structure, Morphology, Electrical and Optical Properties of Nanocrystalline TiO2 Thin Films

Author(s): S.G. Pawar | M.A. Chougule | P.R. Godse | D.M. Jundale, | S.A. Pawar | B.T. Raut | V.B. Patil
Preparation and Electrocatalytic Performance of Thin―shell Ni/Pt Core―shell Nanoparticles

Author(s): LIU Shi-Bin, YANG Chun-Ying, ZHANG Zhong-Lin, DUAN Dong-Hong, HAO Xiao-Gang, LI Yi-Bing
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona