Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "Li-ion battery; Li4Ti5O12; Ge4 -doping; rate performance"

ADD TO MY LIST
 
Electrochemical characteristics of Si/Mo multilayer anode for Li ion batteries

Author(s): J.A. Ascencio | Jong Wan Park | Jung Yeul Kim | Myung Hoon Kim | You Ki Lee | Young Jae Kim
A New Type of Lithium-ion Battery Based on Tin Electroplated Negative Electrodes

Author(s): J. Hassoun, S. Panero, P. Reale and B. Scrosati
Fabrication and Characterization of Highly Ordered Porous Anodic Titania on Titanium Substrate

Author(s): FANG Dong | LIU Su-Qin1, CHEN Ruo-Yuan, HUANG Ke-Long, LI Juan-Sheng, YU Chao, QIN Ding-Yuan
Carbon-Coated SnO2 Nanorod Array for Lithium-Ion Battery Anode Material

Author(s): Ji Xiaoxu | Huang Xintang | Liu Jinping | Jiang Jian | Li Xin | Ding Ruimin | Hu Yingying | Wu Fei | Li Qiang
Simulation and Experimental Study on Mixed Arrange of Li/Ni Atoms in LiMeO2 Materials

Author(s): ZHANG Xi-Gui,ZHANG Jian,YANG Chuan-Zheng,LI Jia
Modification of Li4Ti5O12 Anode Material with Urea as Nitrogen Source for Lithium Ion Battery

Author(s): GAO Hong-Quan, WANG Xin-Yu, ZHANG Zhi-An, LAI Yan-Qing, LI Jie, LIU Ye-Xiang
Graphitization Mechanisms and Electrochemical Performance of Needle Coke Anode for Li―ion Battery

Author(s): WANG Deng-Jun, WANG Yan-Li, ZHAN Liang, ZHANG Xiu-Yun, Liu Chun-Fa, QIAO Wen-Ming, LING Li-Cheng
Carbon Coated Helical Carbon Nanotubes used as Anode Materials of Li―ion Battery

Author(s): SHAO Jin, REN Yu-Rong, LI Guo-Qiang, HUANG Xiao-Bing, ZHOU Gu-Min, QU Mei-zhen
SnO2 Modification of Spherical Spinel LiMn2O4 Cathode Materials for Li-ion Batteries

Author(s): Shaohua Guo, Xiangming He, Weihua Pu, Qingxuan Zeng, Changyin Jiang, Chunrong Wan
Synthesis and Electrochemical Characterization of LiMn2O4 and LiNd0.3Mn1.7O4 as Cathode for Lithium Ion Battery

Author(s): K.Suryakala, KR.Marikkannu, G.Paruthimal Kalaignan, T.Vasudevan
The SOC Estimation of Power Li-Ion Battery Based on ANFIS Model

Author(s): Qing Xiao | Xieyang Wang | Tiezhou Wu | Mingyue Wang
The SOC Estimation of Power Li-Ion Battery Based on ANFIS Model

Author(s): Qing Xiao | Xieyang Wang | Tiezhou Wu | Mingyue Wang
Fabrication of Li-intercalated bilayer graphene

Author(s): K. Sugawara | K. Kanetani | T. Sato | T. Takahashi
Lithium cobalt(II) pyrophosphate, Li1.86CoP2O7, from synchrotron X-ray powder data

Author(s): Hui Zhou | Shailesh Upreti | Natasha A. Chernova | M. Stanley Whittingham
Electrochemical Properties of Graphene/CdS Quantum Dot Composites

Author(s): TAO Li-Hua, CAI Yan, LI Zai-Jun, REN Guo-Xiao, LIU Jun-Kang
New Applications of Electrochemically Produced Porous Semiconductors and Nanowire Arrays

Author(s): Leisner Malte | Cojocaru Ala | Ossei-Wusu Emmanuel | Carstensen Jürgen | Föll Helmut
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil