Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "MIMO"

ADD TO MY LIST
 
Przydatność mikrowoltowego alternansu załamka T w ocenie rokowania u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową

Author(s): Ewa Trzos | Tomasz Rechciński | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak | Karina Wierzbowska-Drabik | Barbara
Znaczenie badania echokardiograficznego w rozpoznaniu zatorowości płucnej — przegląd piśmiennictwa

Author(s): Leszek Gromadziński | Beata Januszko-Giergielewicz | Ryszard Targoński | Piotr Pruszczyk
Pomiar sztywności tętnic jako element diagnostyki układu sercowo-naczyniowego

Author(s): Urszula Cieślik-Guerra | Małgorzata Kurpesa
Ocena natężenia okołooperacyjnej depresji wśród pacjentów zakwalifikowanych do pomostowania wieńcowego w krążeniu pozaustrojowym

Author(s): Adam Pawlak | Michał Krejca | Andrzej Bochenek | Wiktoria Orłowska | Dominika Ochnik
Plejotropowe działanie leków hipotensyjnych

Author(s): Agnieszka M. Kuklińska | Barbara Mroczko | Włodzimierz J. Musiał | Maciej Szmitkowski
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Author(s): Barbara Uznańska | Piotr Lipiec
Ciężkie powikłania cewnikowania serca i zabiegów kardiologii interwencyjnej u dzieci - retrospektywna analiza jednoośrodkowa

Author(s): Tomasz Moszura | Małgorzata Świątnicka-Lutnicka | Paweł Dryżek | Wojciech Krajewski | Michał Markiewicz | Jacek Moll | Jadwiga Moll | Andrzej Sysa
Operacje oszczędzające zastawkę aortalną - wyniki odległe

Author(s): Sebastian Batkiewicz | Rafał Pawlaczyk | Dariusz Jagielak | Krzysztof Jarmoszewicz | Piotr Siondalski | Krzysztof Szyndler | Jan Rogowski
Wpływ dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego na funkcję rozkurczową u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Piotr Lipiec | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Jeżewski | Małgorzata Kurpesa | Anna Korycka | Tadeusz Robak | Jarosław Damian Kasprzak
Wykorzystanie termografii do oceny zmian temperatury dłoni i przedramienia po pobraniu tętnicy promieniowej używanej do pomostowania naczyń wieńcowych

Author(s): Łukasz Jaworski | Piotr Siondalski | Dariusz Jagielak | Rafał Pawlaczyk | Andrzej Łoś | Jan Rogowski
Obraz echokardiograficzny i rokowanie u pacjentów z ropniami okołopierścieniowymi w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Author(s): Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Łukasz Chrzanowski | Radosław Kręcki | Łukasz Figiel | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak
Powikłania angioplastyki tętnic wieńcowych

Author(s): Jarosław Rzezak | Piotr Kwiatkowski
Sprawozdanie z EuroEcho 10. Praga, 6-9.12.2006 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik
Antracykliny z perspektywy kardiologa

Author(s): Beata Kierzkowska | Justyna Kłobusińska | Jerzy Stańczyk
Rola ablacji w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków

Author(s): Marcin Fiutowski | Jarosław D. Kasprzak
Ocena przeciwpłytkowego działania aspiryny wśród pacjentów po zawale serca leczonych PCI w obserwacji półrocznej - wyniki wstępne

Author(s): Marta Kamińska | Joanna Osada | Milena Dąbrowska | Janusz Kłoczko | Karol Kramkowski | Włodzimierz J. Musiał
Wpływ niskiej dawki lipopolisacharydu bakteryjnego na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego u myszy

Author(s): Monika Usowicz-Szaryńska | Karol Kamiński | Beata Szynaka | Lech Zimnoch | Marcin Kożuch | Agnieszka Leszczyńska | Wojciech Karwowski | Bogusław Sawicki | Lech Chyczewski | Włodzimierz J. Musiał | Maria M. Winnicka | Bożena Sobkowicz
Zespół tako-tsubo - nowe fakty, nowe pytania

Author(s): Michał Plewka | Barbara Uznańska | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z EuroEcho 9 - Dziewiątego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Florencja, 7-10.12.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Łukasz Chrzanowski | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Ocena skuteczności wieloetapowego leczenia interwencyjnego wielopoziomowych zwężeń tętnic płucnych u dzieci

Author(s): Tomasz Moszura | Paweł Dryżek | Jadwiga Moll | Anna Mazurek-Kula | Andrzej Sysa
Wczesna ocena pacjentów z implantowanym dwujamowym stymulatorem serca

Author(s): Michał Chudzik | Jerzy Krzysztof Wranicz | Jan Henryk Goch | Zbigniew Bednarkiewicz | Maria Krzemińska-Pakuła
Nawracająca tamponada serca jako manifestacja kliniczna pierwotnego mięsaka serca - opis przypadku

Author(s): Ahmad El-Essa | Grzegorz Grzesik | Andrzej Frygier | Iwona Świątkiewicz | Jacek Kubka | Lech Anisimowicz | Katarzyna Laskowska | Władysław Lasek | Jerzy Tujakowski | Anna Drzazgowska-Zachara
Sprawozdanie z "Euroecho 8". Ateny, 1-4.12.2004 r.

Author(s): Karina Wierzbowska-Drabik | Paulina Wejner-Mik
Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego w Bostonie, 15-18.06.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Analiza wskaźników jakości życia i aktywności zawodowej u kobiet poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przed 45 rokiem życia

Author(s): Radosław Zwoliński | Janusz Zasłonka | Ryszard Jaszewski | Witold Pawłowski | Anna Kośmider | Bogdan Jegier | Andrzej Walczak | Alicja Iwaszkiewicz
Nadciśnienie tętnicze u kobiet

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon
Zawał serca u młodych chorych. Opis trzech przypadków

Author(s): Ewa Trzos | Małgorzata Kurpesa | Tomasz Rechciński | Michał Ciesielczyk | Wojciech Religa | Jarosław D. Kasprzak
Zmiany w układzie krążenia w przebiegu jadłowstrętu psychicznego u młodzieży

Author(s): Małgorzata Gołąbek | Maria Wróblewska-Kałużewska
Częstoskurcz nadkomorowy u płodu rozpoznany w 26 tygodniu ciąży. Opis przypadku

Author(s): Beata Kierzkowska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Urszula Kowalska-Koprek | Andrzej Piotrowski | Jerzy Stańczyk
Stenty powlekane

Author(s): Jakub Foryś
Ocena jakości życia dorosłych chorych po operacji zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Author(s): Piotr Podolec | Elżbieta Suchoń | Agnieszka Polak | Paweł Rubiś | Bogusław Kapelak | Jerzy Sadowski | Mieczysław Pasowicz | Wiesława Tracz
Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną z uwzględnieniem występowania nadciśnienia tętniczego i echokardiograficznych cech przerostu lewej komory

Author(s): Edyta Płońska | Jarosław D. Kasprzak | Andrzej Gackowski | Andrzej Szyszka | Zbigniew Gąsior | Marek Maciejewski | Elżbieta Krzymińska | Piotr Gościniak | Maciej Lewandowski | Zdzisława Kornacewicz-Jach
Terapeutyczna angiogeneza w chorobie wieńcowej

Author(s): Anna Kopff | Jarosław Drożdż | Jarosław Kasprzak
Tetralogia Fallota u 64-letniej nieleczonej kobiety

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Ruchoma skrzeplina w prawym przedsionku u pacjenta z ostrą, masywną zatorowością płucną

Author(s): Michał Ciurzyński | Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz | Danuta Liszewska-Pfejfer | Andrzej Biederman | Ewa Mayzner-Zawadzka | Jerzy Małysz | Barbara Lichodziejewska
Zaciskające zapalenie osierdzia - wciąż obecna przyczyna niewydolności serca

Author(s): Cezary Poszwiński | Tomasz Pasierski | Jan Herburt-Heybowicz
Echokardiograficzny test dobutaminowy w diagnostyce niedokrwienia miokardium u pacjentów z mostkami mięśniowymi

Author(s): Andrzej Gackowski | Edyta Płońska | Wiesława Piwowarska | Grzegorz Gajos | Jerzy Matysek | Izabela Pietrzak | Krzysztof Żmudka
Korzyści i ryzyko leczenia trombolitycznego pacjentów ze świeżym zawałem serca hospitalizowanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Author(s): Marcin Rak | Bożena Sobkowicz | Anna Wątroba | Andrzej Niedziółka | Krzysztof Wrabec
Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction)

Author(s): Kinga Rzetecka | Jarosław Drożdż | Przemysław Guzik | Piotr Kasztelowicz | Jarosław D. Kasprzak | Janina Stępińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Witold Rużyłło | Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Kwas moczowy a kardiologia - dna moczanowa czy coś więcej?

Author(s): Michał Borkowski | Jarosław D. Kasprzak
Czy rozmiar sztucznej zastawki wszczepianej chorym ze zwężeniem ujścia aortalnego wpływa na odległy wynik zabiegu?

Author(s): Wojciech Kustrzycki | Dorota Kratochwil | Andrzej Dumański | Krzysztof Wrabec
Statyny - nowe wskazania kliniczne?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada
Etiopatogeneza kardiologicznego zespołu X

Author(s): Wiktoria Leśniak | Władysława Kolasińska-Kloch
Postępy farmakoterapii antyarytmicznej

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Epidemiologia choroby trzewnej u dzieci w regionie świętokrzyskim w latach 1984-2009

Author(s): Zdzisław Domagała | Beata Gładysiewicz | Beata Baranowska-Urbaniak | Wioletta Korzeluch | Teresa Czapla
Ocena rozwoju fizycznego dzieci po rekonstrukcji przełyku z jelita - 10 lat obserwacji

Author(s): Marek Szymczak | Małgorzata Łyszkowska | Dorota Broniszczak | Andrzej Kamiński | Piotr Kaliciński
Późne rozpoznanie mukowiscydozy u 5-miesięcznego niemowlęcia z charakterystycznym obrazem klinicznym i fałszywie ujemnym badaniem przesiewowym - opis przypadku

Author(s): Sylwia Kołtan | Marlena Jakubczyk | Roman Kaźmirczuk | Krzysztof Kusza | Barbara Tejza | Beata Świerczyńska | Radosława Staszak-Kowalska
Rola bakterii w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Beata Sobieszczańska
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych ? konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka | Bartosz Romańczuk | Franciszek Iwańczak | Leszek Paradowski
Wpływ hospitalizacji na stan odżywienia dzieci i młodzieży

Author(s): Magda Kopaczewska | Bartłomiej Kopaczewski | Iwona Ignyś | Wojciech Cichy
Wpływ biernego palenia papierosów na stan zdrowia dzieci

Author(s): Maciej Zagierski | Ewa Woś-Wasilewska | Anna Liberek | Magdalena Góra-Gębka | Grażyna Sikorska-Wiśniewska | Barbara Kamińska | Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
Stwardniające zapalenie dróg żółciowych w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Maciej Kajor | Magdalena Holon | Sabina Więcek | Maria Szymańska
Hipolaktazja u dzieci szkolnych z terenu Zabrza

Author(s): Jarosław Kwiecień | Lucjan Szadkowski | Wiktor Szostak | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci; przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Hanna Grochulska-Cerska | Andrzej Chilarski | Izabela Płaneta-Małecka
Stan odżywienia dzieci z mukowiscydozą z województwa wielkopolskiego

Author(s): Mariusz Szczepanik | Marian Krawczyński | Wojciech Cichy
Współistnienie alergii pokarmowej IgE-zależnej u dzieci ze schorzeniami zapalnymi jelit

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Katarzyna Musioł | Maria Szymańska | Marzena Piątkowska | Sabina Więcek
Czy dieta bezglutenowa i zastosowana terapia mają wpływ na mineralizację kości u dzieci z choroba trzewną?

Author(s): Małgorzata Szumera | Grażyna Sikorska-Wiśniewska | Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Landowski | Maria Korzon
Znaczenie dolichosigma w patogenezie przewlekłych zaparć u dzieci

Author(s): Jarosław Kwiecień | Alicja Żabka | Tomasz Legaszewski | Jolanta Porębska | Agnieszka Krzywicka | Wojciech Pieniążek | Jacek Kasner | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska | Stanisław Skrzelewski
Ocena leczenia behawioralnego "biofeedback" zaparć czynnościowych u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Aleksander Blitek | Elżbieta Krzesiek
Zaburzenia immunologiczne u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Sabina Więcek | Maciej Kajor | Maria Szymańska | Anna Staszewska-Kwak
24-godzinna pH-metria przełyku u dzieci: metodyka, wskazania, ograniczenia

Author(s): Jarosław Kwiecień | Krzysztof Fyderek
Skuteczność powtórnej terapii interferonowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B

Author(s): Barbara Schneiberg | Wojciech Pieniążek | Tatiana Augustyn-Iwachów | Jolanta Porębska | Antoni Dyduch | Krystyna Karczewska
Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku ziarniniaka grzybiastego rozpoznanego wstępnie jako actinic reticuloid

Author(s): Małgorzata Sokołowska-Wojdyło | Jadwiga Roszkiewicz | Jan Maciej Zaucha | Wioletta Barańska-Rybak | Hanna Ługowska-Umer
Pęcherzyca liściasta u pacjenta z łuszczycą zwykłą

Author(s): Dagmara Marańska | Katarzyna Łoza | Agnieszka Gręda
Adaptive MIMO Fuzzy Compensate Fuzzy Sliding Mode Algorithm: Applied to Second Order Nonlinear System

Author(s): Farzin Piltan, N. Sulaiman, Payman Ferdosali, Mehdi Rashidi, Zahra Tajpeikar
Performance Analysis of STBC- OFDM System Under Multipath Fading Channel

Author(s): Gunjan Manik | Alka Kalra | Sanjeev Kalra
Pulse Response Measurement and Processing by Six-Port Reflectometr

Author(s): Norbert Majer | Jan Haring | Peter Poloha | Vladimir Wieser
Mathematical Models of MIMO Channel

Author(s): Peter Poloha | Vladimir Wieser | Jan Haring | Norbert Majer
Novel Compact Multiband MIMO Antenna for Mobile Terminal

Author(s): Cheng Yang | Yuan Yao | Junsheng Yu | Xiaodong Chen
Tetraband Small-Size Printed Strip MIMO Antenna for Mobile Handset Application

Author(s): Qinghao Zeng | Yuan Yao | Shaohua Liu | Junsheng Yu | Peng Xie | Xiaodong Chen
A Novel Dual-Band MIMO Antenna with Lower Correlation Coefficient

Author(s): Jian Zhang | Jun OuYang | Kai Zhi Zhang | Feng Yang
Measurement-Based Analysis of Transmit Antenna Selection for In-Cabin Distributed MIMO System

Author(s): Yan Zhang | Zhenghui Li | Fengyu Luan | Limin Xiao | Shidong Zhou | Jing Wang
Optimal Antenna Selection Designs for Coupled MIMO Systems

Author(s): Pawandeep S. Taluja | Brian L. Hughes
MIMO Z CHANNEL INTERFERENCE MANAGEMENT

Author(s): Ian Lim | Chedd Marley | Jorge Kitazuru
Fuzzy Expert System For Noise Induced Sleep Disturbance And Health Effects

Author(s): Devendra K. Tayal | Amita Jain | Vinita Gupta
Content-Based Image Unequal Error Protection Strategies for an Open Loop MIMO System

Author(s): Rodolphe Vauzelle | Tudor Palade | Jean-Pierre Cances | Rebeca Colda | Clency Perrine
Training Based Channel Estimation in MIMO-OFDM Systems

Author(s): Hamidreza Bakhshi | Maryam Imani
MIMO Spectral Efficiency over Energy Consumption Requirements: Application to WSNs

Author(s): Ammar Bouallègue | Kosai Raoof | Maha Ben Zid
Training Based Channel Estimation in MIMO-OFDM Systems

Author(s): Hamidreza Bakhshi | Maryam Imani
MIMO Spectral Efficiency over Energy Consumption Requirements: Application to WSNs

Author(s): Ammar Bouallègue | Kosai Raoof | Maha Ben Zid
Front-End MIMO Transceivers in CDMA

Author(s): Abu Najib Kaifi | Priyanka Sambhag
MIMO OFDM System using Iterative Turbo Receiver

Author(s): Aparna Telgote | Shilpa Shende
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona