Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "One-dimensional nanostructures"

ADD TO MY LIST
 
Multilayers of InGaAs Nanostructures Grown on GaAs(210) Substrates

Author(s): Wang Zhiming | Xie Yanze | Kunets Vasyl | Dorogan Vitaliy | Mazur Yuriy | Salamo Gregory
Wet chemical synthesis and magnetic properties of single crystal Co nanochains with surface amorphous passivation Co layers

Author(s): Zhou Shao-Min | Lou Shi-Yun | Wang Yong-Qiang | Chen Xi-Liang | Liu Li-Sheng | Yuan Hong-Lei
Facile Synthesis and Tensile Behavior of TiO2 One-Dimensional Nanostructures

Author(s): Amin Syed | Li Shu-you | Wu Xiaoxia | Ding Weiqiang | Xu Terry
Lyotropic liquid crystal directed synthesis of nanostructured materials

Author(s): Cuiqing Wang, Dairong Chen and Xiuling Jiao
Failure mechanisms and electromechanical coupling in semiconducting nanowires

Author(s): Espinosa H.D. | Agrawal R. | Peng B. | Bernal R.A.
Large-scale Synthesis of β-SiC Nanochains and Their Raman/Photoluminescence Properties

Author(s): Meng Alan | Zhang Meng | Gao Weidong | Sun Shibin | Li Zhenjiang
Template-free Synthesis of One-dimensional Cobalt Nanostructures by Hydrazine Reduction Route

Author(s): Zhang Liying | Lan Tianmin | Wang Jian | Wei Liangmin | Yang Zhi | Zhang Yafei
Synthesis of One Dimensional Gold Nanostructures

Author(s): Hongchen Li | Caixia Kan | Zhaoguang Yi | Xiaolong Ding | Yanli Cao | Jiejun Zhu
Solvothermal synthesis and thermoelectric properties of indium telluride nanostring-cluster hierarchical structures

Author(s): Tai Guo'an | Miao Chunyang | Wang Yubo | Bai Yunrui | Zhang Haiqian | Guo Wanlin
Probing Nucleation Mechanism of Self-Catalyzed InN Nanostructures

Author(s): Xu Guowei | Li Zhuangzhi | Baca Javier | Wu Judy
Pumped double quantum dot with spin-orbit coupling

Author(s): Khomitsky Denis | Sherman Eugene
Hydrothermal growth of ZnO nanostructures - revew article

Author(s): Sunandan Baruah and Joydeep Dutta
Fabrication of One-Dimensional Organic Nanostructures Using Anodic Aluminum Oxide Templates

Author(s): Rabih O. Al-Kaysi | Tarek H. Ghaddar | Gonzalo Guirado
A Comprehensive Review of One-Dimensional Metal-Oxide Nanostructure Photodetectors

Author(s): Tianyou Zhai | Xiaosheng Fang | Meiyong Liao | Xijin Xu | Haibo Zeng | Bando Yoshio | Dmitri Golberg
Synthesis Methods, Microscopy Characterization and Device Integration of Nanoscale Metal Oxide Semiconductors for Gas Sensing

Author(s): Randy L. Vander Wal | Gordon M. Berger | Michael J. Kulis | Gary W. Hunter | Jennifer C. Xu | Laura Evans
Prospects of Nanostructure-Based Solar Cells for Manufacturing Future Generations of Photovoltaic Modules

Author(s): N. Gupta | G. F. Alapatt | R. Podila | R. Singh | K. F. Poole
Morphology Evolution Mechanism of ZnO Quasi-One-Dimensional Nanostructures

Author(s): SU Ying-Jie,ZHOU Ya-Jun,HUANG Li-Sheng,LIU Yun-Fei,SHI Shu-Zhe,LV§d Yi-Nong
Recent developments in inorganically filled carbon nanotubes: successes and challenges

Author(s): Ujjal K Gautam, Pedro M F J Costa, Yoshio Bando, Xiaosheng Fang, Liang Li, Masataka Imura and Dmitri Golberg
Side-by-Side In(OH)3 and In2O3 Nanotubes: Synthesis and Optical Properties

Author(s): Tao Xiaojun | Sun Lei | Li Zhiwei | Zhao Yanbao
Enhancing and localizing light-matter interactions using surface plasmons

Author(s): M. Bohmler | N. Hartmann | C. Georgi | G. Piredda | J. Berteloth | A. Bouhelier | A. Hartschuh
One-Dimensional SnO2 Nanostructures: Synthesis and Applications

Author(s): Jun Pan | Hao Shen | Sanjay Mathur
Novel hybrid organic/inorganic 2D quasiperiodic PC: from diffraction pattern to vertical light extraction

Author(s): Petti Lucia | Rippa Massimo | Zhou Jun | Manna Liberato | Zanella Marco | Mormile Pasquale
Synthesis and Magnetic Properties of Maghemite (γ-Fe2O3) Short-Nanotubes

Author(s): Wu W | Xiao XH | Zhang SF | Peng TC | Zhou J | Ren F | Jiang CZ
Aqueous-Phase Synthesis of Silver Nanodiscs and Nanorods in Methyl Cellulose Matrix: Photophysical Study and Simulation of UV–Vis Extinction Spectra Using DDA Method

Author(s): Sarkar Priyanka | Bhui Dipak Kumar | Bar Harekrishna | Sahoo Gobinda Prasad | Samanta Sadhan | Pyne Santanu | Misra Ajay
Shape-Controlled Synthesis of ZnS Nanostructures: A Simple and Rapid Method for One-Dimensional Materials by Plasma

Author(s): Peng Hu | Liuyang Bai | Lingjie Yu | Jinlin Li | Fangli Yuan | Yunfa Chen
Hydrothermal Formation of the Head-to-Head Coalesced Szaibelyite MgBO2(OH) Nanowires

Author(s): Zhu Wancheng | Zhang Xueyi | Xiang Lan | Zhu Shenlin
Tunable self-assembly of one-dimensional nanostructures with orthogonal directions

Author(s): Allan Milan | Berner Simon | Corso Martina | Greber Thomas | Osterwalder Jürg
Developing 1D nanostructure arrays for future nanophotonics

Author(s): Ruda Harry | Polanyi John | Yang JodySY | Wu Zhanghua | Philipose Usha | Xu Tao | Yang Susan | Kavanagh KL | Liu JQ | Yang L | Wang Y | Robbie Kevin | Yang J | Kaminska K | Cooke DG | Hegmann FA | Budz AJ | Haugen HK
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona