Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "choroba niedokrwienna serca"

ADD TO MY LIST
 
Częstość akcji serca - kolejne wyzwanie współczesnej kardiologii

Author(s): Ewa Trzos | Małgorzata Kurpesa | Tomasz Rechciński | Maria Krzemińska-Pakuła
Ocena stężeń wybranych czynników angiogennych u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Marcin Sawicki | Grażyna Mierzwa | Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Wpływ chorób przełyku na przebieg choroby niedokrwiennej serca

Author(s): Agata Mulak | Małgorzata Manelska | Leszek Paradowski
Rola białka C-reaktywnego w chorobie niedokrwiennej serca

Author(s): Łukasz Karpiński | Maria Witkowska
Polimorfizm -455G/A fibrynogenu jako czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca

Author(s): Krzysztof Chiżyński | Tadeusz Pietrucha
Metody przezskórne leczenia niedomykalności zastawki mitralnej

Author(s): Tomasz Siminiak | Maciej Mączyński
Sztywność aorty u chorych z miażdżycą tętnic wieńcowych

Author(s): Tomasz Zapolski | Andrzej Wysokiński
Spożycie kawy a choroby układu sercowo-naczyniowego. Ochrona czy ryzyko?

Author(s): Marcin Dominiak | Jarosław D. Kasprzak
Zwapnienia w obrębie zwężonego lewego ujścia tętniczego a zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych

Author(s): Andrzej Wysokiński | Tomasz Zapolski | Jerzy Przegaliński | Teresa Widomska-Czekajska
Choroby układu krążenia w dąży - kardiomiopatie, arytmia, choroba niedokrwienna

Author(s): Maria Krzemińska-Pakuła | Małgorzata Kurpesa
Zaburzenia gospodarki lipidowej - mechanizmy genetyczne

Author(s): Paweł Burchardt | Tomasz Siminiak
Dysfunkcja rozkurczowa lewej komory serca a dysfunkcja śródbłonka i stężenie tlenku azotu u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Author(s): Wojciech Kosmala | Wiktor Kuliczkowski | Jacek Orzeszko | Monika Przewłocka-Kosmala
Porównawcza analiza wyników koronaroplastyki u kobiet i u mężczyzn

Author(s): Marek Słomczyński | Marcin Majewski | Janusz Rzeźniczak | Robert Parucki | Jarosław Mańczak | Dariusz Angerer | Tomasz Siminiak
Czynnik natriuretyczny typu B w chorobie niedokrwiennej serca: co nowego w roku 2004?

Author(s): Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Karpiński
Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Rola miedzi w chorobach układu krążenia

Author(s): Aleksander Goch
Angina Prinzmetala - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

Author(s): Dariusz A. Kosior | Janusz Kochanowski
Wpływ leczenia farmakologicznego na rokowanie krótkoterminowe i długoterminowe u pacjentów po incydencie kardiogennego obrzęku płuc

Author(s): Marcin Fiutowski | Tomasz Waszyrowski | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Ultrasonograficzna ocena kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa tętnic obwodowych: przydatność kliniczna

Author(s): Anna Lisowska | Włodzimierz Jerzy Musiał | Jolanta Prokop | Jerzy Polaków | Małgorzata Knapp
Polimorfizm PlA glikoprotein płytek krwi nie jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i zawału serca

Author(s): Krzysztof Chiżyński | Marcin Różalski | Cezary Watała | Jacek Golański | Ryszard Golański | Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka
Stężenie homocysteiny a charakterystyka kliniczna i obraz koronarograficzny u chorych z chorobą niedokrwienną serca

Author(s): Joanna Wilczyńska | Grzegorz J. Horszczaruk | Justyna Kotlicka | Janusz Kochman | Marzena Iwanowska | Dariusz Kosior | Dagna Bobilewicz | Grzegorz Opolski
Wyniki leczenia choroby niedokrwiennej serca zabiegami przezskórnej koronaroplastyki chorych z współistniejącą cukrzycą

Author(s): Jan Z. Peruga | Wojciech Religa | Maria Krzemińska-Pakuła | Józef Drzewoski
Farmakoekonomia antagonistów GP IIb/IIIa (część 1)

Author(s): Ewa Kowalik | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Choroby serca u kobiet

Author(s): Tomasz Jeżewski | Maria Krzemińska-Pakuła
Wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u młodych kobiet

Author(s): Radosław Zwoliński | Janusz Zasłonka | Anna Adamek-Kośmider | Bogdan Jegier | Witold Pawłowski | Andrzej Walczak | Włodzimierz Koniarek | Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka
Przydatność echokardiografii dopplerowskiej w różnicowaniu przyczyn zastoinowej niewydolności serca

Author(s): Michał Kidawa | Jarosław Drożdz | Maria Krzemińska-Pakuła | Magdalena Rau
Rezerwa przepływu wieńcowego - aktualne możliwości wykorzystania klinicznego

Author(s): Robert Gil | Tomasz Pawłowski | Jarosław Kasprzak
Leukocytoza a obecność niemego niedokrwienia po zawale serca

Author(s): Małgorzata Kurpesa | Ewa Trzos | Michał Żebrowski | Zbigniew Bednarkiewicz | Maria Krzemińska-Pakuła
Tętniak gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej u chorego z dwunaczyniową chorobą niedokrwienną serca - opis przypadku

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Wojciech Religa | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła
Human genome project - implikacje kardiologiczne

Author(s): Adam Rdzanek | Krzysztof J. Filipiak
Wpływ stopnia zaawansowania choroby niedokrwiennej na wartość dyspersji QT

Author(s): Janusz Tarchalski | Przemysław Guzik | Kinga Rzetecka | Lidia Dutkiewicz | Ryszard Turkiewicz | Henryk Wysocki
Strategia stosowania stentów wewnątrznaczyniowych we współczesnej kardiologii interwencyjnej

Author(s): Marcin Zwierzak | Jan Zbigniew Peruga | Jarosław D. Kasprzak
Wykrywanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca - pojedyncze pomiary glikemii czy doustny test tolerancji glukozy

Author(s): Jolanta Bożena Prokop | Włodzimierz J. Musiał | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Irina Kowalska | Beata Telejko | Ida Kinalska | Wacław Kochman
Nietypowy przebieg choroby niedokrwiennej serca u chorej z izolowaną przetoką wieńcową - opis przypadku

Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Krzysztof Putkiewicz | Janusz Kochanowski | Artur Oręziak | Grzegorz Opolski
Choroby współistniejące z chorobą nowotworową u osób objętych domową opieką paliatywną

Author(s): Aleksandra Ciałkowska-Rysz | Leszek Gottwald | Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program