Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "leczenie"

ADD TO MY LIST
 
Korzyści i ryzyko leczenia trombolitycznego pacjentów ze świeżym zawałem serca hospitalizowanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Author(s): Marcin Rak | Bożena Sobkowicz | Anna Wątroba | Andrzej Niedziółka | Krzysztof Wrabec
Kardiologiczny zespół X

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław D. Kasprzak
Pozawałowe tętniaki rzekome lewej komory - analiza przebiegu klinicznego u pięciu chorych

Author(s): Artur Klecha | Jerzy Sadowski | Leszek Bryniarski | Bogusław Kapelak | Piotr Pieniążek | Andrzej Gackowski | Kalina Kawecka-Jaszcz
Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction)

Author(s): Kinga Rzetecka | Jarosław Drożdż | Przemysław Guzik | Piotr Kasztelowicz | Jarosław D. Kasprzak | Janina Stępińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Witold Rużyłło | Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Choroba pomostów żylnych aortalno-wieńcowych. Patogeneza i zapobieganie

Author(s): Krystyna Łoboz-Grudzień | Tomasz Hirnle | Katarzyna Kulczuga-Kaczmarek
Droga do skutecznej reperfuzji: pierwotna angioplastyka, leczenie trombolityczne, inhibitor receptora GPIIb/IIIa - czy leczenie alternatywne wszystkimi wyżej wymienionymi środkami?

Author(s): Michał Ciesielczyk | Jarosław D. Kasprzak | Ewa Trzos | Jan Z. Peruga | Marek Demczuk | Maria Krzemińska-Pakuła
Tętniak rozwarstwiający aorty: różny przebieg kliniczny, różne strategie postępowania - opis 3 przypadków

Author(s): Włodzimierz Gierlak | Marek Kuch | Wojciech Braksator | Mirosław Dłużniewski
Etiopatogeneza kardiologicznego zespołu X

Author(s): Wiktoria Leśniak | Władysława Kolasińska-Kloch
Strategia stosowania stentów wewnątrznaczyniowych we współczesnej kardiologii interwencyjnej

Author(s): Marcin Zwierzak | Jan Zbigniew Peruga | Jarosław D. Kasprzak
Tętniaki rozwarstwiające aorty - punkt widzenia kardiologa

Author(s): Stefan Grajek | Andrzej Cieśliński
Zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w uzupełnieniu leczenia trombolitycznego zawału serca

Author(s): Zbigniew Bednarkiewicz | Maria Krzemińska-Pakuła | Małgorzata Kurpesa | Ewa Trzos | Adam M. Curyło | Danuta Czarnecka | Kalina Kawecka-Jaszcz | Piotr Psuja | Waldemar Elikowski | Krystyna Zawilska
Postępy farmakoterapii antyarytmicznej

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Leczenie niefarmakologiczne kardiomiopatii przerostowej

Author(s): Michał Plewka | Karina Wierzbowska
Leczenie pierwotnych chłoniaków skóry. Rekomendacje Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG)

Author(s): Małgorzata Sokołowska-Wojdyło | Ewa Lech-Marańda | Waldemar Placek | Janusz Meder | Jan Maciej Zaucha | Jan Walewski
Węgorczyca (strongyloidoza) – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Maria Luiza Piesiaków | Beata Imko-Walczuk | Janusz Jaśkiewicz
Rak skóry – analiza epidemiologiczna, kliniczna i wyników leczenia chirurgicznego 1406 chorych

Author(s): Adam Włodarkiewicz | Dorota Kozicka | Igor Michajłowski | Michał Sobjanek | Marcin Niekra | Dariusz Nałęcz
Elektrostymulacja mięśni dna miednicy w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet

Author(s): Krzysztof Gałczyński | Katarzyna Romanek | Beata Kulik-Rechberger | Tomasz Rechberger
Zaburzenia pożądania u kobiet w okresie klimakterium w praktyce klinicznej

Author(s): Anna Czyżkowska | Marta Rawińska | Zbigniew Lew-Starowicz
Endometrioza – rozpoznanie, leczenie według współczesnych rekomendacji

Author(s): Krzysztof Szyłło | Jarosław Górski
Nowe aspekty leczenia osteoporozy pomenopauzalnej

Author(s): Anna Sobczuk | Katarzyna Sobczuk | Tomasz Pertyński
Zmiany okołoodbytnicze u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Krzesiek | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Wczesna manifestacja kliniczna nieswoistego zapalenia jelit u dzieci z polimorfizmem genu CCR5

Author(s): Magdalena Kostrzewska | Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Eozynofilowe zapalenie jelita grubego u 4-letniego chłopca

Author(s): Joanna Gąsiorowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Ocena częstości występowania chorób przełyku, żołądka i dwunastnicy w cukrzycy typu 1 u dziecia

Author(s): Franciszek Iwańczak | Anna Noczyńska | Krzysztof Matusiewicz | Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak
Leczenie dietetyczne w chorobach alergicznych

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Bakteryjny przerost flory jelita cienkiego u dzieci

Author(s): Tomasz Hutyra | Barbara Iwańczak
Pseudotorbiele trzustki u dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki

Author(s): Grzegorz Oracz | Jan Pertkiewicz | Beata Oralewska | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś | Danuta Celińska-Cedro | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Czy ECPW u dzieci jest potrzebne?

Author(s): Stanisław Pieczarkowski | Jan Pertkiewicz | Krzysztof Fyderek
Przetoki okołoodbytowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna - opis przypadku

Author(s): Aleksandra Banaszkiewicz | Agnieszka Gawrońska | Piotr Albrecht | Andrzej Radzikowski
Przegląd nowych sposobów leczenia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Author(s): Józef Ryżko | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś
Wrzód samotny odbytnicy u 14-letniego chłopca

Author(s): Bartosz Romańczuk | Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Guzy mezenchymalne podścieliska przewodu pokarmowego - choroba rzadka u dzieci czy nierozpoznawana?

Author(s): Sabina Więcek | Wojciech Madziara | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Janusz Bohosiewicz
Wpływ probiotycznych szczepów Lactobacillus casei i paracasei na przebieg kliniczny wyprysku atopowego u dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego

Author(s): Bożena Cukrowska | Aldona Ceregra | Ilona Rosiak | Elżbieta Klewicka | Katarzyna Sliżewska | Ilona Motyl | Zdzisława Libudzisz
Rola alergii pokarmowej w atopowym zapaleniu skóry: metody leczenia dietetycznego i farmakologicznego

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Inga Adamska | Kinga Świątek
Ocena stanu odżywienia u dzieci hospitalizowanych z różnych przyczyn pediatrycznych

Author(s): Aneta Gębala | Grażyna Czaja-Bulsa | Anna Korlatowicz-Bilar | Anna Woźniak-Prajwowska | Marta Ogrodowska | Magdalena Kacperska
Współistnienie zarażenia Toxocara spp. z chorobami układu pokarmowego u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Krzesiek | Magdalena Reich | Barbara Iwańczak
Zaburzenia lipidowe u dzieci - czas na stosowanie terapii farmakologicznej?

Author(s): Piotr Dziechciarz | Andrea Horvath | Hanna Szajewska
Czy w czasie badania gastrofiberoskopowego u dzieci powinny być pobierane wycinki do badań histologicznych?

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Andrzej Kulig | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Retrospektywna ocena kryteriów kwalifikacji oraz skuteczności leczenia azatiopryną u dzieci z wrzód ziejącym zapaleniem jelita grubego - doświadczenie ośrodka

Author(s): Jarosław Kierkuś | Michał Szczepański | Maciej Dądalski | Diana Kamińska | Magdalena Łukaszewska | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Moczenie nocne i dzienne popuszczanie moczu u dzieci z zespołem rzekomej nad reaktywności wypieracza i zaparciami

Author(s): Ryszard Makosiej | Elżbieta Czkwianianc | Danuta Leśniak | Beata Sordyl | Ewa Małecka-Panas
Leczenie biologiczne u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Józef Ryżko | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś
Kalprotektyna w kale jako marker zapalny w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci

Author(s): Natalia Kobelska-Dubiel | Iwona Ignyś | Hanna Krauss | Wojciech Cichy | Mikołaj Kobelski
Rozległe zajęcie przewodu pokarmowego u 17-letniego chłopca z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Grażyna Bała | Joanna Gąsiorowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Jerzy Brazowski
Dobry efekt leczenia "top-down" ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u 15-letniej dziewczynki

Author(s): Monika Parzęcka | Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Renata Kuczyńska
Kolektomia w ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego - opis 2 przypadków

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Joanna Kudzin | Anna Plocek | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Toksokaroza u dzieci w Polsce - powód diagnostyki i objawy kliniczne

Author(s): Sabina Dobosz | Magdalena Marczyńska | Jolanta Popielska | Hanna Żarnowska-Prymek
Nowoczesne metody oceny wydalania tłuszczów w stolcu

Author(s): Anna Blask-Osipa | Aleksandra Lisowska | Marta Stelmach | Jarosław Walkowiak
Poziom wiedzy o mukowiscydozie studentów medycyny wyższych uczelni medycznych w Polsce

Author(s): Mikołaj Krzyżanowski | Marcin Mikoś | Wojciech Cichy
Parenteralne leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Trudności w opiece pediatrycznej nad dziećmi po całkowitej korekcji wrodzonego zarośnięcia przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową

Author(s): Wojciech Radys | Anna Borkowska | Piotr Landowski | Barbara Kamińska | Jacek Brodzicki
Odległe skutki choroby refluksowej przełyku u dzieci i młodzieży

Author(s): Marlena Jakubczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Paweł Jakubczyk
Powikłania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)

Author(s): Małgorzata Łyszkowskai | Katarzyna Popińskai | Janusz Książyki | Danuta Celińska-Cedro
Reaktywne zapalenie stawów u dzieci jako manifestacja lambliozy - opis przypadków

Author(s): Małgorzata Barć-Czarnecka | Małgorzata Rusek-Zychma | Magdalena Torbus | Maria Łukasik
Zaparcie u dzieci

Author(s): Aleksandra Banaszkiewicz | Hanna Szajewska
Zasady postępowania w ostrej biegunce infekcyjnej u dzieci

Author(s): Hanna Szajewska | Jacek Mrukowicz
Ocena wiarygodności diagnostycznej ultrasonograficznych cech niewydolności połączenia żołądkowo-przełykowego

Author(s): Jarosław Kwiecień | Franciszek Halkiewicz | Edyta Machura | Krystyna Karczewska
Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci; przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Hanna Grochulska-Cerska | Andrzej Chilarski | Izabela Płaneta-Małecka
Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci

Author(s): Józef Ryżko
Ocena stanu odżywienia dzieci z nowo rozpoznanym nieswoistym zapaleniem jelit

Author(s): Iwona Ignyś | Natalia Kobelska-Dubiel | Marian Krawczyński
Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia u dzieci

Author(s): Jarosław Kierkuś | Anna Stolarczyk | Piotr Socha | Jerzy Socha
Leczenie żywieniowe w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci

Author(s): Jarosław Kierkuś | Józef Ryżko | Agnieszka Olek
Biegunka przewlekła u dzieci z niedoborami immunologicznymi

Author(s): Katarzyna Popińska | Elżbieta Świątkowska | Małgorzata Łyszkowska | Beata Wolska | Joanna Cielecka-Kuszyk | Janusz Książyk | Ewa Bernatowska | Jerzy Socha
Czy dieta bezglutenowa i zastosowana terapia mają wpływ na mineralizację kości u dzieci z choroba trzewną?

Author(s): Małgorzata Szumera | Grażyna Sikorska-Wiśniewska | Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Landowski | Maria Korzon
Zaburzenia przewodu pokarmowego u chorych na cukrzycę

Author(s): Józef Drzewoski | Maria Wiśniewska-Jarosińska
Przyczyny niepowodzenia eradykcuji Helicobatter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka
Rola i miejsce leczenia chirurgicznego w nieswoistych przewlekłych zapaleniach jelit

Author(s): Adam Dziki | Radzisław Trzciński | Andrzej Sygut
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w pediatrii (wybrane zagadnienia)

Author(s): Jerzy Socha | Jarosław Kierkuś | Piotr Socha
Badania prospektywne nad skutecznością endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Postępowanie diagnostyczne w schorzeniach górnego odcinka przewodu pokarmowego

Author(s): Halina Gryglicka | Barbara Kowalewska-Kantecka | Alicja Karney | Małgorzata Turzyniecka | Ewa Jednacz
Ocena leczenia behawioralnego "biofeedback" zaparć czynnościowych u dzieci

Author(s): Barbara Iwańczak | Aleksander Blitek | Elżbieta Krzesiek
Azatiopryna w leczeniu sterydozależnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci

Author(s): Krystyna Grzybowska | Izabela Płaneta-Małecka | Anna Kisiel | Jadwiga Trojanowska-Lipczyk | Agnieszka Podczaska-Słowińska
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Ewa Andrzejewska | Iwona Bączyk | Przemysław Majewski | Andrzej Szkaradkiewicz | Wojciech Cichy
Rzadkie przyczyny zaparć u dzieci - leczenie chirurgiczne

Author(s): Małgorzata Markiewicz | Hor Ismail | Anna Chyżyńska | Piotr Kaliciński | Tomasz Drewniak | Przemysław Kluge
Leczenie dietetyczne galaktozemii

Author(s): Barbara Radomyska
Skuteczność smektynu dwuoktanościennego w leczeniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka u dzieci

Author(s): Iwona Ignyś | Iwona Bączyk | Wojciech Cichy | Przemysław Majewski
Leczenie chirurgiczne choroby refluksowej przełyku u dzieci

Author(s): Krzysztof Fyderek | Jarosław Kwiecień
Przewlekłe zapalenia wątroby u dzieci

Author(s): Marek Woynarowski
Skuteczność diet hipoalergenowych

Author(s): Małgorzata Łyszkowska
Probiotyki w chorobach przewodu pokarmowego i ich działanie immunomodulujące

Author(s): Jerzy Socha | Kazimierz Madaliński | Anna Stolarczyk
Rola refluksu żołądkowo-przełykowego w patogenezie przewlekłej chrypki u dzieci

Author(s): Anna Kudlicka | Grażyna Niedzielska | Elżbieta Glijer | Grażyna Polkowska | Danuta Toman
Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-a) w nieswoistych zapaleniach jelit

Author(s): Bartosz Korczowski | Wrzesław Romańczuk | Elżbieta Korczowska
Rozsiana powierzchowna porokeratoza – skuteczne leczenie miejscowe retinoidami

Author(s): Dominika Roziewska | Aneta Szczerkowska-Dobosz | Olivia Komorowska
Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku ziarniniaka grzybiastego rozpoznanego wstępnie jako actinic reticuloid

Author(s): Małgorzata Sokołowska-Wojdyło | Jadwiga Roszkiewicz | Jan Maciej Zaucha | Wioletta Barańska-Rybak | Hanna Ługowska-Umer
Współistnienie zespołu ręka–stopa i rozległych zmian rumieniowo- -obrzękowych – skórne działania niepożądane po sorafenibie

Author(s): Alina Jankowska-Konsur | Agnieszka Rusin-Tupikowska | Krzysztof Tupikowski | Joanna Maj
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące stosowania leków biologicznych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów)

Author(s): Jacek Szepietowski | Zygmunt Adamski | Grażyna Chodorowska | Wiesław Gliński | Andrzej Kaszuba | Waldemar Placek | Lidia Rudnicka | Adam Reich
Skóra owłosiona głowy w pęcherzycy

Author(s): Marta Sar-Pomian | Zofia Kołacińska-Strasz | Hanna Łabęcka | Teresa Kraińska-Wójcik | Małgorzata Olszewska
Zastosowanie propionianu klobetazolu w leczeniu łuszczycy głowy owłosionej – doświadczenia własne

Author(s): Agnieszka Zawirska | Alina Kubisiak-Michalska | Zygmunt Adamski
Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka

Author(s): Jerzy Szaflik | Artur Bachta | Maciej Kulig | Mateusz Tłustochowicz | Andrzej Stankiewicz | Witold Tłustochowicz
Związki między reumatoidalnym zapaleniem stawów a zakażeniami układu moczowego

Author(s): Ewa Pater | Maria Maciejowska-Roge | Maria Majdan
Nabyta hemofilia A u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Author(s): Stanisława Bazan-Socha | Joanna Zdziarska | Weronika Kleczyńska | Teresa Iwaniec | Jacek Musiał
Zespół HELLP u chorej na toczeń rumieniowaty układowy i wtórny zespół antyfosfolipidowy

Author(s): Joanna Kur-Zalewska | Danuta Choroś | Olga Bujakowska | Romuald Dębski | Witold Tłustochowicz
Trzyetapowa korekcja deformacji tyłostopia u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów

Author(s): Iwona Słowińska | Radosław Słowiński | Paweł Małdyk
Nadciśnienie wrotne pochodzenia pozawątrobowego

Author(s): Magdalena Sudnik, Jarosława Semianów-Wejchert, Leszek Paradowski
Short-term antihypertensive therapy lowers the C-reactive protein level

Author(s): Andrzej Madej | Aleksandra Bołdys | Łukasz Bułdak | Krzysztof Łabuzek | Marcin Basiak | Bogusław Okopień

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program