Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "niewydolność serca"

ADD TO MY LIST
 
Żywienie enteralne u dzieci z chorobami przewlekłymi

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska
Wpływ etiologii dysfunkcji lewej komory na parametry zmienności rytmu serca w krótkoczasowej analizie częstotliwościowej u chorych kwalifikowanych do terapii resynchronizującej

Author(s): Bożena Urbanek | Jan Ruta | Krzysztof Kudryński | Iwona Cygankiewicz | Paweł Ptaszyński | Krzysztof Kaczmarek
Ewolucja czynników ryzyka zgonu pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego kardiogennego obrzęku płuc

Author(s): Adam Śmiałowski | Marcin Fiutowski | Maria Krzemińska-Pakuła | Tomasz Waszyrowski | Jarosław D. Kasprzak | Małgorzata Zając
Terapia resynchronizująca - przegląd piśmiennictwa

Author(s): Andrzej Cacko | Marcin Grabowski
Ostra niewydolność serca w połogu - opis przypadku kardiomiopatii okołoporodowej

Author(s): Magdalena Kłosińska | Jarosław D. Kasprzak | TomaszWaszyrowski | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych

Author(s): Barbara Uznańska | Piotr Lipiec
Migotanie przedsionków – czynnik zwiększonej śmiertelności sercowo-naczyniowej

Author(s): Dominika Kołakowska | Ewa Ożdżeńska-Milke | Piotr Pruszczyk
Kliniczne postaci infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Author(s): Marianna Janion | Rafał Szymczyk | Agnieszka Janion-Sadowska | Alicja Stępień | Janusz Sielski | Aleksander Stępień | Kinga Szydziak-Zwierzyńska | Aneta Dudek-Górska
Insulinooporność u pacjentów z niewydolnością serca jest związana ze stężeniem interleukiny 6 w surowicy - wyniki wstępne

Author(s): Karol Adam Kamiński | Małgorzata Jasiewicz | Izabela Wojtkowska | Barbara Szepietowska | Anna Jackowska | Małgorzata Szelachowska | Włodzimierz Jerzy Musiał
Test marszu 6-minutowego - silny niezależny czynnik predykcyjny wystąpienia złożonego punktu końcowego u pacjentów z niewydolnością serca na podłożu choroby niedokrwiennej serca

Author(s): Michał Kidawa | Tomasz Wierzchowski | Ewa Rusiecka | Magdalena Kłosińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż
Niedokrwistość - nowy wskaźnik złego rokowania u pacjentów z niewydolnością serca

Author(s): Karolina Korycka | Katarzyna Lemke | Marcin Dominiak | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Powikłania angioplastyki tętnic wieńcowych

Author(s): Jarosław Rzezak | Piotr Kwiatkowski
Ocena związku między częstością hospitalizacji z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca a wiedzą o zasadach samokontroli i jej zastosowaniem

Author(s): Elżbieta Bluj | Grzegorz Żuk | Michał Bohdan | Joanna Wróblewska | Marcin Gruchała | Andrzej Rynkiewicz
Choroby układu krążenia - odrębności wieku podeszłego

Author(s): Małgorzata Kurpesa | Maria Krzemińska-Pakuła
Odcewnikowe infekcyjne zapalenie wsierdzia u młodego chorego leczonego hemodializami

Author(s): Michał Ciurzyński | Patrycja Ozdowska | Barbara Lichodziejewska | Wiesław Kania | Piotr Pruszczyk
Rewaskularyzacja u chorych z ciężką dysfunkcją lewej komory serca

Author(s): Andrzej Bochenek | Maria Trusz-Gluza | Michał Krejca | Anna Musialik-Rybicka
Pozawałowa przebudowa serca - patomechanizm, implikacje terapeutyczne

Author(s): Agata Bielecka | Magdalena Wierzbicka
Nefropatia indukowana kontrastem u chorych poddanych kardiologicznym zabiegom interwencyjnym

Author(s): Michał Nowicki | Anna Masajtis | Katarzyna Murlikiewicz
Patofizjologia zdekompensowanego zwężenia zastawki aortalnej

Author(s): Dariusz Rynkun | Tomasz Zieliński
Chirurgiczne leczenie chorych ze skrajną postacią niewydolności krążenia

Author(s): Radosław Zwoliński | Janusz Zasłonka | Ryszard Jaszewski | Bogdan Jegier
Ocena rokowania chorych ze zdekompensowaną niewydolnością serca

Author(s): Grzegorz Kapczyński | Beata Ponikowska | Ewa A. Jankowska | Krzysztof Reczuch | Ludmiła Borodulin-Nadzieja | Waldemar Banasiak | Piotr Ponikowski
Cytokiny a czynność układu oddechowego i nietolerancja wysiłku w niewydolności serca

Author(s): Ewa Straburzyńska-Migaj | Romuald Ochotny | Anna Straburzyńska-Lupa | Kinga Leśniewska | Krzysztof Wiktorowicz | Andrzej Cieśliński
Funkcja śródbłonka w niewydolności serca - nowe fakty

Author(s): Magdalena Kłosińska | Jarosław Drożdż
Ocena wpływu krótkotrwałej, głębokiej niedoczynności tarczycy na funkcję skurczową i rozkurczową serca

Author(s): Andrzej Minczykowski | Katarzyna Ziemnicka | Jerzy Sowiński | Henryk Wysocki
Wybrane nieinwazyjne metody oceny sztywności tętnic. Część II - implikacje kliniczne

Author(s): Szymon Gomułka | Katarzyna Mizia-Stłec | Magdalena Mizia | Paweł Kumor | Zbigniew Gąsior
Późne rozpoznanie wrodzonej wady sercowo-naczyniowej z obrazem przerwania ciągłości łuku aorty

Author(s): Radosław Zwoliński | Piotr Kula | Marek Maciejewski | Anna Adamek-Kośmider | Bogdan Klotz | Andrzej Sysa | Marian Zwoliński | Jerzy Bobiarski | Janusz Zasłonka
Dysfunkcja rozkurczowa lewej komory serca a dysfunkcja śródbłonka i stężenie tlenku azotu u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Author(s): Wojciech Kosmala | Wiktor Kuliczkowski | Jacek Orzeszko | Monika Przewłocka-Kosmala
Częstoskurcz nadkomorowy u płodu rozpoznany w 26 tygodniu ciąży. Opis przypadku

Author(s): Beata Kierzkowska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Urszula Kowalska-Koprek | Andrzej Piotrowski | Jerzy Stańczyk
Prognostyczne znaczenie sercowej troponiny T u chorych z ostrą zatorowością płucną

Author(s): Anna Bochowicz | Marcin Szulc | Agnieszka Kuch-Wocial | Grzegorz Styczyński | Inga Chlewicka | Hanna Berent | Krystyna Kuczyńska | Piotr Pruszczyk
Elektroterapia niewydolności serca

Author(s): Tomasz Rudziński
Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory

Author(s): Nela Oryszczyn | Stepan Pawlyk | Jurij Iwaniw
Nasilenie procesu zapalnego a rozwój niewydolności serca w pierwotnej kardiomiopatii rozstrzeniowej i kardiomiopatii niedokrwiennej

Author(s): Mirosław Mussur | Janina Wyczółkowska | Katarzyna Piestrzeniewicz | Marzena Zielińska | Janusz Zasłonka
Stymulacja resynchronizująca w niewydolności serca

Author(s): Michał Marchel | Krzysztof J. Filipiak | Roman Steckiewicz
Śluzak nawrotowy lewego przedsionka

Author(s): Urszula Ablewska | Jacek Różański | Beata Kuśmierczyk | Irena Rawczyńska-Englert
Diagnostyka choroby wieńcowej w wieku podeszłym

Author(s): Leszek Bryniarski | Kalina Kawecka-Jaszcz
Wpływ leczenia farmakologicznego na rokowanie krótkoterminowe i długoterminowe u pacjentów po incydencie kardiogennego obrzęku płuc

Author(s): Marcin Fiutowski | Tomasz Waszyrowski | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Zaciskające zapalenie osierdzia - wciąż obecna przyczyna niewydolności serca

Author(s): Cezary Poszwiński | Tomasz Pasierski | Jan Herburt-Heybowicz
Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca

Author(s): Beata Kucińska | Maria Wróblewska-Kałużewska | Bożena Werner | Katarzyna Penconek | Tomasz Floriańczyk | Krzysztof Godlewski
Ocena oszczędności wynikających z zastosowania enalaprilu w niewydolności serca

Author(s): Jerzy Kuźniar | Ewa Orlewska | Jacek Spławiński
Korzyści i ryzyko leczenia trombolitycznego pacjentów ze świeżym zawałem serca hospitalizowanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Author(s): Marcin Rak | Bożena Sobkowicz | Anna Wątroba | Andrzej Niedziółka | Krzysztof Wrabec
Postępy farmakoterapii niewydolności serca

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona