Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Agnieszka Szadkowska"

ADD TO MY LIST
 
Multicenter cross-sectional analysis of values of glycated haemoglobin (HbA1c) in Polish children and adolescents with long-term type 1 diabetes in Poland: PolPeDiab study group Wielooœrodkowa analiza wartoœci hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w populacji dzieci polskich z d³ugim okresem trwania cukrzycy typu 1: badanie grupy PolPeDiab

Author(s): Przemys³awa Jarosz-Chobot | Joanna Polañska | Ma³gorzata Myœliwiec | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Fendler, Halla Kamiñska | Miron Chumiecki | Beata Mianowska | Ilona Techmañska | Beata Sztangierska | Wojciech M³ynarski on behalf PolPeDiab study group
ZIARNINIAK WEGENERA U 14-LETNIEGO CHŁOPCA - PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY

Author(s): Elżbieta Smolewska | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Agnieszka Szadkowska | Małgorzata Rychwalska | Anna Charubczyk | Marcin Tkaczyk
Zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 - korelacja z wykładnikami wyrównania metabolicznego

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HbA1c

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Wojciech Fendler | Anna Ciepiela | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży

Author(s): Agnieszka Szadkowska
ZWIĄZEK STĘŻENIA ADIPONEKTYNY Z ZACHOWANĄ INSULINOSEKRECJĄ W CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Zaburzenia wychwytowej funkcji nerek w badaniu spect u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Ewa Pietrzak-Stelmasiak | Marian J. Surma | Izabela Frieske | Jacek Kuśmierek | Jerzy Bodalski
Insulinosekrecja i insulinooporność u pacjentów z cukrzycą typu lada

Author(s): Joanna Bodalska-Lipińska | Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski
Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Olga Wegner | Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Ocena częstości występowania przewlekłych powikłań u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Beata Orawiec | Anna Niwald | Jerzy Bodalski
Ogólnopolski rejestr cukrzycy wieku rozwojowego - nadzieje i oczekiwania

Author(s): Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Młynarski
Związek polimorfizmu genu IRS1 z zapotrzebowaniem na insulinę u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Izabela Klich | Krystyna Wyka | Filip Pierlejewski | Jerzy Bodalski
Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Aktywacja komórek NK (natural killer) cytokinami: il-2 oraz kombinacją il-12 i il-18 u dzieci chorych na cukrzycę typu 1

Author(s): Sławomir Chrul | Ewa Polakowska | Agnieszka Szadkowska | Ewa Chrul | Joanna Bodalska-Lipińska
Wydolność wysiłkowa i reakcja na wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1

Author(s): Grzegorz Misiak | Joanna Bodalska-Lipińska | Katarzyna Haładaj | Agnieszka Szadkowska | Danuta Chlebna-Sokół
Wrażliwość na insulinę - znaczenie w remisji klinicznej cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Agnieszka Zmysłowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Jerzy Bodalski
Analiza związku między zaburzeniami dobowego rytmu ciśnienia tętniczego a polimorfizmem I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Izabela Klich | Joanna Bodalska-Lipińska | Grzegorz Misiak | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Insulinoterapia u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Insulinoopornosc u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 w poszczególnych stadiach dojrzewania płciowego

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Glargina obniża stężenie glukozy na czczo u dzieci z niezadowalająco wyrównaną metabolicznie cukrzycą typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Elżbieta Czerniawska | Iwona Pietrzak | Jerzy Bodalski
Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Przewidywanie wystąpienia remisji klinicznej na podstawie stężenia peptydu C u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Elżbieta Czerniawska | Joanna Bodalska-Lipińska | Sławomir Chrul | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Wskaźnik insulinooporności u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 – uproszczony sposób oceny

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Leszek Markuszewski
Uwarunkowania stężenia peptydu C w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Witalij Andrzejewski | Olga Wegner | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Jerzy Bodalski
Porównanie metod pomiaru odsetka tkanki tłuszczowej u dzieci

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Alicja Prochowska | Wojciech Fendler | Agnieszka Szadkowska
Abdominal obesity, metabolic syndrome in type 1 diabetic children and adolescents

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Szlawska | Anna Kozera | Anna Gadzicka | Wojciech Młynarski
Blood pressure in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus - the influence of body mass index and fat mass

Author(s): Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Anna Gadzicka | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska
Zmienność stężeń HbA1c w populacji dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Beata Mianowska | Wojciech Fendler | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Anna Iza Baranowska | Wojciech Młynarski
Free fatty acids level may effect a residual insulin secretion in type 1 diabetes

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?