Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Bei Gong"

ADD TO MY LIST
 
Establishment and Comparison of Combining Disease and Syndrome Model of Asthma with “Kidney Yang Deficiency” and “Abnormal Savda”

Author(s): Bei Li | Qing-li Luo | Mammat Nurahmat | Hua-liang Jin | Yi-jie Du | Xiao Wu | Yu-bao Lv | Jing Sun | Muhammadjan Abduwaki | Wei-yi Gong | Jing-cheng Dong
A Threshold Signature Scheme Based on TPM

Author(s): Zhi-Hua Zhang | Si-Rong Zhang | Wen-Jin Yu | Jian-Jun Li | Bei Gong | Wei Jiang

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program