Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Bin'e GOU"

ADD TO MY LIST
 
Persistence of side population cells with high drug efflux capacity in pancreatic cancer

Author(s): Jing Zhou, Chun-You Wang, Tao Liu, Bin Wu, Feng Zhou, Jiong-Xin Xiong, He-Shui Wu, Jing Tao, Gang Zhao, Ming Yang, Shan-Miao Gou
Identification of ATP synthase beta subunit (ATPB) on the cell surface as a non-small cell lung cancer (NSCLC) associated antigen

Author(s): Lu Ze-jun | Song Qi-fang | Jiang Sa-sa | Song Qi | Wang Wei | Zhang Gao-hua | Kan Bin | Gou Lan-tu | Chen Li-juan | Luo Feng | Qian Zhi | Yang Jin-liang | Wei Yu
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil