Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Bo Qiu"

ADD TO MY LIST
 
The accuracy of warfarin dosage based on VKORC1 and CYP2C9 phenotypes in a Chinese population

Author(s): Agustinus Wijaya | Jiang T. Bo | He Jun | Jiang W. Ping | Jiang Bin | Chen H. Jie | Yang B. Wen | Xu M. Zhu | Qiu Q. Cheng
The accuracy of warfarin dosage based on VKORC1 and CYP2C9 phenotypes in a Chinese population

Author(s): Agustinus Wijaya | Jiang T. Bo | He Jun | Jiang W. Ping | Jiang Bin | Chen H. Jie | Yang B. Wen | Xu M. Zhu | Qiu Q. Cheng
Endostatin Polymorphism 4349G/A(D104N) Is Not Associated with Aggressiveness of Disease in Postate Cancer

Author(s): He Cheng Li | Qiu Yin Cai | Eric T. Shinohara | Hui Cai | Carolyn Cao | Zuo Fei Wang | Ming Teng | Wei Zheng | Bo Lu
Endostatin Polymorphism 4349G/A(D104N) Is Not Associated with Aggressiveness of Disease in Prostate Cancer

Author(s): He Cheng Li | Qiu Yin Cai | Eric T. Shinohara | Hui Cai | Carolyn Cao | Zuo Fei Wang | Ming Teng | Wei Zheng | Bo Lu
The Maintenance Strategy for Optimizing Distribution Transformer Life Cycle Cost

Author(s): Bo Ye | Lei Xuan | Bo Xu | Gefei Qiu | Zhangzhou He | Ming Li
Microsurgical treatment for malignant intracranial melanomas: 2 case reports and review of the literature

Author(s): WANG Jun | GUO Zong-ze | WANG Yun-jie | OU Shao-wu | WANG Yi-bao | XING De-guang | QIU Bo | LI Ting
Anti-tumor Immunity of Gene Vaccine with Nucleofection Technology

Author(s): Tao Guan | Qiu Xie | Xiao-ling Yang | Guo-liang Wang | Zhi-qiang Zhu | Jian-hua Wang | Bo Niu
TRAIL and Paclitaxel Synergize to Kill U87 Cells and U87-Derived Stem-Like Cells In Vitro

Author(s): Bo Qiu | Xiyang Sun | Dongyong Zhang | Yong Wang | Jun Tao | Shaowu Ou
Maximizing Resilient Throughput in Peer-to-Peer Network

Author(s): Bo Liu | Fan Qiu | Yanchuan Cao | Bin Chang | Yi Cui | Yuan Xue
GEL CASTING OF ALUMINA CERAMICS USING AN EGG WHITE PROTEIN BINDER SYSTEM

Author(s): XING HE | BO SU | XINGUI ZHOU | JUNHE YANG | BIN ZHAO | XIANYING WANG | GUANGZHI YANG | ZHIHONG TANG | HANXUN QIU
The Effect of Temozolomide/Poly(lactide-co-glycolide) (PLGA)/Nano-Hydroxyapatite Microspheres on Glioma U87 Cells Behavior

Author(s): Dongyong Zhang | Ang Tian | Xiangxin Xue | Mei Wang | Bo Qiu | Anhua Wu
Ultrasoft and High Magnetic Moment CoFe Films Directly Electrodeposited from a B-Reducer Contained Solution

Author(s): Baoyu Zong | Guchang Han | Jinjun Qiu | Zaibing Guo | Li Wang | Wee-Kay Yeo | Bo Liu
Compensatory density feedback of Oncomelania hupensis populations in two different environmental settings in China

Author(s): Yang Guo-Jing | Zhou Xiao-Nong | Sun Le-Ping | Wu Feng | Zhong Bo | Qiu Dong-Chuan | Utzinger Jürg | Bradshaw Corey
Fasting plasma glucose is an independent predictor for severity of H1N1 pneumonia

Author(s): Wang Wei | Chen Hong | Li Qiang | Qiu Bo | Wang Jiajun | Sun Xiwen | Xiang Ying | Zhang Jinchao
Expression of -synuclein in colorectal cancer tissues and its role on colorectal cancer cell line HCT116

Author(s): Qing Ye, Bo Feng, Yuan-Fei Peng, Xue-Hua Chen, Qu Cai, Bei-Qin Yu, Liang-Hui Li, Ming-Yuan Qiu, Bing-Ya Liu, Min-Hua Zheng
Immunomodulatory Effects of dsRNA and Its Potential as Vaccine Adjuvant

Author(s): Bo Jin | Tao Sun | Xiao-Hong Yu | Chao-Qun Liu | Ying-Xiang Yang | Ping Lu | Shan-Feng Fu | Hui-Bin Qiu | Anthony E. T. Yeo
Heparanase Expression Correlates with Angiogenesis and Lymphangiogenesis in Human Lung Cancer

Author(s): Qingfu ZHANG | Jian MING | Yang LI | Siyang ZHANG | Bo LI | Xueshan QIU | Enhua WANG
The expression and antigenicity of a truncated spike-nucleocapsid fusion protein of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus

Author(s): Mu Feng | Niu Dongsheng | Mu Jingsong | He Bo | Han Weiguo | Fan Baoxing | Huang Shengyong | Qiu Yan | You Bo | Chen Weijun
Ultrasoft and High Magnetic Moment CoFe Films Directly Electrodeposited from a B-Reducer Contained Solution

Author(s): Baoyu Zong | Guchang Han | Jinjun Qiu | Zaibing Guo | Li Wang | Wee-Kay Yeo | Bo Liu
All-cause mortality and risk factors in a cohort of retired military male veterans, Xi'an, China: an 18-year follow up study

Author(s): Sai Xiao | He Yao | Men Ke | Wang Bo | Huang Jiu | Shi Qiu | Zhang Lei | Li Liang | Choi Bernard | Yan Yong
Re-emerging schistosomiasis in hilly and mountainous areas of Sichuan, China

Author(s): Liang Song | Yang Changhong | Zhong Bo | Qiu Dongchuan
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program