Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "CHEN Yu"

ADD TO MY LIST
 
A New in Vitro Anti-Tumor Polypeptide Isolated from Arca inflata

Author(s): Jian Xu | Zhiyan Chen | Liyan Song | Lili Chen | Jianhua Zhu | Shuangshuang Lv | Rongmin Yu
Optimization Algorithm of Control Channel Selection for Wireless Networks

Author(s): Jian Chen | Huahui Yu | Jingyu Hua | Xiaoyan Zhang
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
Exploring the Effects of Different Walking Strategies on Bi-Directional Pedestrian Flow

Author(s): Lili Lu | Gang Ren | Wei Wang | Chen Yu | Chenzi Ding
On the 2-MRS Problem in a Tree with Unreliable Edges

Author(s): Wei Ding | Yu Zhou | Guangting Chen | Hongfa Wang | Guangming Wang
Effects of Wenxin Keli on the Action Potential and L-Type Calcium Current in Rats with Transverse Aortic Constriction-Induced Heart Failure

Author(s): Yu Chen | Yang Li | Lili Guo | Wen Chen | Mingjing Zhao | Yonghong Gao | Aiming Wu | Lixia Lou | Jie Wang | Xiaoqiu Liu | Yanwei Xing
Distributed Control and Estimation of Networked Agent Systems

Author(s): Wenwu Yu | Ming Cao | Guanrong Chen | Guanghui Wen | Xinghuo Yu
Application of Radial Point Interpolation Method to Temperature Field

Author(s): Yu Chen | Maohui Xia | Dehua Wang | Dongmei Li
Application of Meshless Natural Neighbour Petrov-Galerkin Method in Temperature Field

Author(s): Dongmei Li | Maohui Xia | Yu Chen | Zitao Xu
Sequential treatment of tyrosine kinase inhibitors and chemotherapy for EGFR-mutated non-small cell lung cancer: a meta-analysis of Phase III trials

Author(s): Zhang Y | Sun Y | Wang L | Ye T | Pan Y | Hu H | Yu Y | Zhao N | Song Y | Garfield D | Chen H
The influence of urea formaldehyde resins on pyrolysis characteristics and products of wood-based panels

Author(s): Yongshun Feng | Jun Mu | Shihua Chen | Zhiyi Huang | Zhiming Yu
A Revised Checklist of Anopheles Species in China (Diptera: Culicidae)

Author(s): YAN Zhen-tian | YANG Fei-long | FU Wen-bo | LI Xu-dong | YU Guo | CHEN Bin
Salvage irrigation-suction in gracilis muscle repair of complex rectovaginal and rectourethral fistulas

Author(s): Xiao-Bing Chen | You-Xin Wang | Hua Jiang | Dai-Xiang Liao | Jun-Hui Yu | Cheng-Hua Luo
Study of fusion for the 8 Li+208 Pb system

Author(s): E.F. Aguilera | E. Martinez-Quiroz | H. Garcu00EDa-Martu00EDnez | A. Gu00F3mez-Camacho | J.J. Kolata | P.A. DeYoung | G.F. Peaslee | P. Mears | C. Guess | F.D. Becchetti | J.H. Lupton | Yu Chen
SEPT12-Microtubule Complexes Are Required for Sperm Head and Tail Formation

Author(s): Pao-Lin Kuo | Han-Sun Chiang | Ya-Yun Wang | Yung-Che Kuo | Mei-Feng Chen | I-Shing Yu | Yen-Ni Teng | Shu-Wha Lin | Ying-Hung Lin
A Superresolution Image Reconstruction Algorithm Based on Landweber in Electrical Capacitance Tomography

Author(s): Chen Deyun | Li Zhiqiang | Gao Ming | Wang Lili | Yu Xiaoyang
Light extraction improvement of InGaN light-emitting diodes with large-area highly ordered ITO nanobowls photonic crystal via self-assembled nanosphere lithography

Author(s): Kui Wu | Yiyun Zhang | Tongbo Wei | Ding Lan | Bo Sun | Haiyang Zheng | Hongxi Lu | Yu Chen | Junxi Wang | Yi Luo | Jinmin Li
Influence of the channel electric field distribution on the polarization Coulomb field scattering in AlGaN/AlN/GaN heterostructure field-effect transistors

Author(s): Yingxia Yu | Zhaojun Lin | Chongbiao Luan | Yuanjie Lv | Zhihong Feng | Ming Yang | Yutang Wang | Hong Chen
Predicting hemorrhage and obstruction in the elderly population using thromboelastographic indices

Author(s): Zheng Q | Fu S | Chen D | Li X | Li Y | Li Y | Yu J | Gong M | Bai J
Extracting the Critical Frequency Bands to Classify Vigilance States of Rats by Using a Novel Feature Selection Algorithm

Author(s): Chien-Hsing Chou | Chung-Chih Kuo | Zong-En Yu | Hsien-Pang Tai | Ke-Wei Chen
Influence of Social Support on Health-Related Quality of Life in New-Generation Migrant Workers in Eastern China

Author(s): Haiyan Xing | Wei Yu | Sanmei Chen | Dengke Zhang | Rongmei Tan
Hypermethylated FAM5C and MYLK in Serum as Diagnosis and Pre-Warning Markers for Gastric Cancer

Author(s): Lu Chen | Liping Su | Jianfang Li | Yanan Zheng | Beiqin Yu | Yingyan Yu | Min Yan | Qinlong Gu | Zhenggang Zhu | Bingya Liu
Molecular Detection of Disseminated Tumor Cells in the Peripheral Blood of Patients with Gastric Cancer: Evaluation of Their Prognostic Significance

Author(s): C. H. Wu | S. R. Lin | J. S. Hsieh | F. M. Chen | C. Y. Lu | F. J. Yu | T. L. Cheng | T. J. Huang | S. Y. Huang | J. Y. Wang
The Use of Injectable Chitosan/Nanohydroxyapatite/Collagen Composites with Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Promote Ectopic Bone Formation In Vivo

Author(s): Bo Yu | Yichen Zhang | Xiaoming Li | Qiongren Wang | Yi Ouyang | Yuanyou Xia | Bo Yu | Bomiao Lin | Songjian Li | Yubo Fan | Yan Chen
Study of MicroRNAs Related to the Liver Regeneration of the Whitespotted Bamboo Shark, Chiloscyllium plagiosum

Author(s): Conger Lu | Jie Zhang | Zuoming Nie | Jian Chen | Wenping Zhang | Xiaoyuan Ren | Wei Yu | Lili Liu | Caiying Jiang | Yaozhou Zhang | Jiangfeng Guo | Wutong Wu | Jianhong Shu | Zhengbing Lv
Risk Assessment of Heavy Metals Pollution in Agricultural Soils of Siling Reservoir Watershed in Zhejiang Province, China

Author(s): Naveedullah | Muhammad Zaffar Hashmi | Chunna Yu | Hui Shen | Dechao Duan | Chaofeng Shen | Liping Lou | Yingxu Chen
Extending the Serum Half-Life of G-CSF via Fusion with the Domain III of Human Serum Albumin

Author(s): Shuqiang Zhao | Yu Zhang | Hong Tian | Xiaofei Chen | Di Cai | Wenbing Yao | Xiangdong Gao
Potential Therapeutic Role of Hispidulin in Gastric Cancer through Induction of Apoptosis via NAG-1 Signaling

Author(s): Chao Yuan Yu | Kang-Yi Su | Po-Lei Lee | Jie-Yu Jhan | Po-Hung Tsao | De-Chuan Chan | Yi-Lin Sophia Chen
Defect Study of MgO-CaO Material Doped with CeO2

Author(s): Han Zhang | Huizhong Zhao | Jinfeng Chen | Jingjie Li | Jun Yu | Jianhua Nie
Study on the Algorithm for Train Operation Adjustment Based on Ordinal Optimization

Author(s): Yong-jun Chen | Ji-an Yu | Lei-shan Zhou | Qing Tao
Electrophysiological and Proteomic Studies of Protobothrops mangshensis Venom Revealed Its High Bioactivities and Toxicities

Author(s): Yu Liu | Xiaojuan Wang | Zhe Wu | Ping Chen | Yang Xiang | Dongsong Nie | Jianmin Yi | Jizu Yi | Zhonghua Liu
HBV Subgenotype C2 Infection, A1762T/G1764A Mutations May Contribute To Hepatocellular Carcinoma with Cirrhosis in Southeast China

Author(s): Yueming Chen | Daojun Yu | Weiying Zhang | Chunning Qiu | Guoqian Xiang | Weijian Dai | Shenghai Wu | Xianjun Wang
Design and characterization of a smog chamber for studying gas-phase chemical mechanisms and aerosol chemistry

Author(s): X. Wang | T. Liu | F. Bernard | X. Ding | S. Wen | Y. Zhang | Z. Zhang | Q. He | S. Lü | J. Chen | S. Saunders | J. Yu
The correlation between rat retinal nerve fiber layer thickness around optic disc by using optical coherence tomography and histological measurements

Author(s): Ju-Fang Huang | Hui-Min Yu | Lei Shang | Ruo-Fei Ma | Ngobe Akume Cynthia | Yan-Qun Cao | Jia Luo | Le-Ping Zeng | Dan Chen | Kun Xiong
Identification of the priority areas for marine biodiversity conservation

Author(s): Jinlan Lin | Bin Chen | Hao Huang | Weiwei Yu | Zhiyuan Ma | Guangcheng Chen
Galactosylated Chitosan Oligosaccharide Nanoparticles for Hepatocellular Carcinoma Cell-Targeted Delivery of Adenosine Triphosphate

Author(s): Xiu Liang Zhu | Yong Zhong Du | Ri Sheng Yu | Ping Liu | Dan Shi | Ying Chen | Ying Wang | Fang Fang Huang
A Seamless Ubiquitous Telehealthcare Tunnel

Author(s): Po-Hsun Cheng | Bor-Shing Lin | Chu Yu | Shun-Hsiang Hu | Sao-Jie Chen
Synthesis and SAR Studies of Praziquantel Derivatives with Activity against Schistosoma japonicum

Author(s): Wen-Long Wang | Li-Jun Song | Xia Chen | Xu-Ren Yin | Wen-Hua Fan | Gu-Ping Wang | Chuan-Xin Yu | Bainian Feng
Osteogenesis Capability and Degradation Property Evaluation of Injectable Biomaterials: Comparison of Computed Tomography and Ultrasound

Author(s): Yan Chen | Yuting Yan | Xiaoming Li | He Li | Yue Yuan | Xiaoying Gao | Xixi Wu | Jisheng Zhong | Bomiao Lin | Yubo Fan | Bo Yu
Valproic acid-associated low fibrinogen and delayed intracranial hemorrhage: case report and mini literature review

Author(s): Chen HF | Xu LP | Luo ZY | Yu ZQ | Li ZY | Cui QY | Qin LM | Ren YY | Shen HS | Tang JQ | Jin LJ | Zhu JJ | Wang J | Wang KY | Wu TQ | Wang ZY
EFFECT OF SCREW EXTRUSION PRETREATMENT ON PULPS FROM CHEMICAL PULPING

Author(s): Cuihua Dong, | Zhiqiang Pang, | Jingwen Xue, | Yu Liu, Jiachuan Chen, | Rong Zhang
Effects of exenatide on expression of VCAM-1, ICAM-1 in ApoE-knock-out mice with atherosclerosis

Author(s): Ruo-ran CHEN | Lin-lang LIANG | Jian-mei WANG | Yu WANG
The Immune Factors Involved in the Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of Sjogren's Syndrome

Author(s): Yi-fan Huang | Qian Cheng | Chun-miao Jiang | Shu An | Lan Xiao | Yong-chao Gou | Wen-jing Yu | Lei Lei | Qian-ming Chen | Yating Wang | Jun Wang
Therapeutic efficacy of baclofen in refractory gastroesophageal reflux-induced chronic cough

Author(s): Xiang-Huai Xu | Zhong-Min Yang | Qiang Chen | Li Yu | Si-Wei Liang | Han-Jing Lv | Zhong-Min Qiu
A Mouse Model of Interstitial Pneumonitis Induced by Murine Cytomegalovirus Infection after Allogeneic Skin Transplantation

Author(s): Dequn Ni | Haiyang Yu | Wei Zhang | Lin Gan | Jiqiang Zhao | Mingli Wang | Jason Chen
Ginsenoside RK3 Prevents Hypoxia-Reoxygenation Induced Apoptosis in H9c2 Cardiomyocytes via AKT and MAPK Pathway

Author(s): Jing Sun | Guibo Sun | Xiangbao Meng | Hongwei Wang | Min Wang | Meng Qin | Bo Ma | Yun Luo | Yingli Yu | Rongchang Chen | Qidi Ai | Xiaobo Sun
Hemiparesis after Operation of Astrocytoma Grade II in Adults: Effects of Acupuncture on Sensory-Motor Behavior and Quality of Life

Author(s): Haibo Yu | Sven Schröder | Yongfeng Liu | Zhifeng Li | Ying Yang | Yu Chen | Xingxian Huang
Copper-Catalyzed Allylic Oxidation of Cyclohexene with Molecular Oxygen

Author(s): Xu Zhang | Rong Yi | Tian Chen | Shichun Ni | Genlin Wang | Lei Yu
Interest Excitation Propagation Model for Information Propagation on micro-blogging

Author(s): Hongtao Liu | Hongfeng Yun | Hui Chen | Zhaoyu Li | Yu Wu
Exploiting Loops in the Camera Array for Automatic Focusing Depth Estimation

Author(s): Tao Yang | Yanning Zhang | Rui Yu | Ting Chen
Control System Design of the YWZ Multi-fingered Dexterous Hand

Author(s): Wenzhen Yang | Shiguang Yu | Hua Zhang | Wenhua Chen
Position-Singularity Analysis of a Class of the 3/6-Gough-Stewart Manipulators based on Singularity-Equivalent-Mechanism

Author(s): Hui Zhou | Yi Cao | Baokun Li | Meiping Wu | Jinghu Yu | Haiwei Chen
Output Tracking Control of Switched Hybrid Systems: A Fliess Functional Expansion Approach

Author(s): Fenghua He | Peng Zhang | Yong Chen | Long Wang | Yu Yao | Weishan Chen
Isolation and Synthesis of a Bioactive Benzenoid Derivative from the Fruiting Bodies of Antrodia camphorata

Author(s): Pi-Yu Chen | Jen-Der Wu | Kai-Yih Tang | Chieh-Chou Yu | Yueh-Hsiung Kuo | Wen-Bin Zhong | Ching-Kuo Lee
Anti-Tumor Effects of Mfn2 in Gastric Cancer

Author(s): Ge-Er Zhang | Hai-Long Jin | Xian-Ke Lin | Chao Chen | Xiao-Sun Liu | Qing Zhang | Ji-Ren Yu
Vertical changes in Class I malocclusion between 2 different extraction patterns

Author(s): Yating Wang | Haixia Yu | Chunmiao Jiang | Juan Li | Shu An | Qian Chen | Yifan Huang | Zhihe Zhao | Jun Wang
Hepatitis B Virus-Encoded X Protein Downregulates EGFR Expression via Inducing MicroRNA-7 in Hepatocellular Carcinoma Cells

Author(s): Yun-Ju Chen | Pei-Hsuan Chien | Wen-Shu Chen | Yu-Fong Chien | Ya-Ying Hsu | Li-Yun Wang | Jhen-Yu Chen | Chih-Wen Lin | Tzung-Chi Huang | Yung-Luen Yu | Wei-Chien Huang
Case-matched comparison of laparoscopy-assisted and open distal gastrectomy for gastric cancer

Author(s): Wei Wang | Ke Chen | Xiao-Wu Xu | Yu Pan | Yi-Ping Mou
Microstructure and Thermal Characterization of Multilayer Insulation Materials Based on Silica Aerogels

Author(s): SHENG Chen, YU Yun, YU Yang, MI Le, TANG Gen-Chu, SONG Li-Xin
A New Link Quality Estimation Mechanism Based on LQI in WSN

Author(s): Jian Luo | Liu Yu | Dafang Zhang | Zhen Xia | Wei Chen
Efficacy of combined therapy in patients with hepatitis B virus-related decompensated cirrhosis

Author(s): Guo-Cai Lv | Jin-Mei Yao | Yi-Da Yang | Lin Zheng | Ji-Fang Sheng | Yu Chen | Lan-Juan Li
Combination of Narrow-band Imaging and Autofluorescence Imaging 
Videobronchoscopy in the Assessment of Lung Cancer

Author(s): Zhongbo CHEN | Yiming YU | Shifang SUN | Hongying MA | Qiaoli ZHANG | Dan LV | Bijiong WANG | Chao CAO | Qunli DING | Zaichun DENG
On λ-supplemented Minimal Subgroups of Finite Groups

Author(s): LI Jin-bao | YU Da-peng | CHEN Shun-min
Application of Near Real-Time and Multiscale Three Dimensional Earth Observation Platforms in Disaster Prevention

Author(s): Whey-Fone Tsai, Bo Chen, Jo-Yu Chang, Fang-Pang Lin, Charlie H. Chang,Chia-Yang Sun, Wen-Ray Su, Ming-Fu Chen,Dong-Sin Shih,Chih-Hsin Chen, Shyi-Ching Lin,Shiann-Jeng Yu
Automated Ultrafiltration Device for Environmental Nanoparticle Research and Implications: A Review

Author(s): Tsung M. Tsao | Ya N. Wang | Yue M. Chen | Yu M. Chou | Ming K. Wang
Enhanced Antidepressant-Like Effects of Electroacupuncture Combined with Citalopram in a Rat Model of Depression

Author(s): Jian Yang | Yu Pei | Yan-Li Pan | Jun Jia | Chen Shi | Yan Yu | Jia-Hui Deng | Bo Li | Xiao-Li Gong | Xuan Wang | Xiao-Min Wang | Xin Ma
Visceral Nociceptive Afferent Facilitates Reaction of Subnucleus Reticularis Dorsalis to Acupoint Stimulation in Rats

Author(s): Liang Li | Lingling Yu | Peijing Rong | Hui Ben | Xia Li | Bing Zhu | Rixin Chen
A Convenient RP-HPLC Method for Assay Bioactivities of Angiotensin I-Converting Enzyme Inhibitory Peptides

Author(s): Wei Wang | Nan Wang | Yu Zhang | Zheng Cai | Qihe Chen | Guoqing He
Finite Element Simulation and Parametric Studies of Perfobond Rib Connector

Author(s): Suhaib Y. K.  Al-Darzi | Ai Rong Chen | Yu Qing Liu
Study on a Method to Improve the Stability of the Sensor Signal Based on PD Controller

Author(s): Wei Chen | Hanqi Yu | Hu Feng | Gui Tong | Houliang Qian

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions