Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Chen Baoan"

ADD TO MY LIST
 
Dot Immunobinding Assay Method with Chlorophyll Removal for the Detection of Southern Rice Black-Streaked Dwarf Virus

Author(s): Zhuo Chen | Jiaju Liu | Mengjiao Zeng | Zhenchao Wang | Dandan Yu | Chengjun Yin | Linhong Jin | Song Yang | Baoan Song
The Development and Application of a Dot-ELISA Assay for Diagnosis of Southern Rice Black-Streaked Dwarf Disease in the Field

Author(s): Zhenchao Wang | Dandan Yu | Xiangyang Li | Mengjiao Zeng | Zhuo Chen | Liang Bi | Jiaju Liu | Linhong Jin | Deyu Hu | Song Yang | Baoan Song
The Photodynamic Effect of Different Size ZnO Nanoparticles on Cancer Cell Proliferation In Vitro

Author(s): Li Jingyuan | Guo Dadong | Wang Xuemei | Wang Huangping | Jiang Hui | Chen Baoan
Synergistic Effect of Functionalized Nickel Nanoparticles and Quercetin on Inhibition of the SMMC-7721 Cells Proliferation

Author(s): Guo Dadong | Wu Chunhui | Li Jingyuan | Guo Airong | Li Qingning | Jiang Hui | Chen Baoan | Wang Xuemei
Expression of MDR1, HIF-1α and MRP1 in sacral chordoma and chordoma cell line CM-319

Author(s): Ji Zhengang | Long Hua | Hu Yunsheng | Qiu Xiuchun | Chen Xiang | Li Zhao | Fan Degang | Ma Baoan | Fan Qingyu
Effects of nilotinib on regulatory T cells: the dose matters

Author(s): Fei Fei | Yu Yingzhe | Schmitt Anita | Rojewski Markus | Chen Baoan | Greiner Jochen | Götz Marlies | Bunjes Donald | Schmitt Michael
Synthesis and Antifungal Activity of 5-Chloro-6-Phenylpyridazin-3(2H)-one Derivatives

Author(s): Jian Wu | Baoan Song | Hongjun Chen | Pinaki Bhadury | Deyu Hu
Protein Arrays for Multidrug-resistance in Human Leukemia Cell Determination

Author(s): Juan Du | Baoan Chen | Chunxiu Zhang | Xiaoxing Xu | Jian Cheng | Feng Gao | Zuhong Lu
Synthesis and Antiviral Bioactivities of 2-Aryl- or 2-Methyl-3-(substituted- Benzalamino)-4(3H)-quinazolinone Derivatives

Author(s): Xingwen Gao | Xuejian Cai | Kai Yan | Baoan Song | Lili Gao | Zhuo Chen
Synthesis and Antiviral Bioactivities of α-Aminophosphonates Containing Alkoxyethyl Moieties

Author(s): Yingshu Xu | Kai Yan | Baoan Song | Gangfang Xu | Song Yang | Wei Xue | Deyu Hu | Ping Lu | Guiping Ouyang | Linhong Jin | Zhuo Chen
Synthesis and Antifungal Bioactivities of 3-Alkylquinazolin- 4-one Derivatives

Author(s): Guiping Ouyang | Peiquan Zhang | Gangfang Xu | Baoan Song | Song Yang | Linhong Jin | Wei Xue | Deyu Hu | Ping Lu | Zhuo Chen

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions