Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Chuan Jiang"

ADD TO MY LIST
 
Ring-Opening Polymerization of l-Lactic Acid O-Carboxyanhydrides Initiated by Alkoxy Rare Earth Compounds

Author(s): Zhengguo He | Lin Jiang | Yongming Chuan | Hongli Li | Minglong Yuan
Measurement on Modulation Transfer Function Under Different Contrasts

Author(s): Li Wen-juan | Liang Chuan | Jiang Wei | Wang Chi-zhong
A Mobility Performance Assessment on Plug-in EV Battery

Author(s): Seyed Mohammad Rezvanizaniani | Yixiang Huang | Chuan Jiang | Jay Lee
Measurement on Modulation Transfer Function Under Different Contrasts

Author(s): Li Wen-juan | Liang Chuan | Jiang Wei | Wang Chi-zhong
Multivariate Multiscale Entropy Applied to Center of Pressure Signals Analysis: An Effect of Vibration Stimulation of Shoes

Author(s): Qin Wei | Dong-Hai Liu | Kai-Hong Wang | Quan Liu | Maysam F. Abbod | Bernard C. Jiang | Ku-Ping Chen | Chuan Wu | Jiann-Shing Shieh
Investigation on Preparation Factors for Fluorhydroxyapatite by an Aqueous Precipitation Method

Author(s): ZHU Qing-Xia, JIANG Wei-Hui, WANG Hong-Da, SHAO Chuan
Computation Aware Scheme for Visual Signal Processing

Author(s): Anand Paul | Yung Chuan Jiang | Jhing Fa Wang
Secure Localization in Wireless Sensor Networks: A Survey (Invited Paper)

Author(s): Jinfang Jiang | Guangjie Han | Chuan Zhu | Yuhui Dong | Na Zhang
Vaccination with dengue virus-like particles induces humoral and cellular immune responses in mice

Author(s): Zhang Shuo | Liang Mifang | Gu Wen | Li Chuan | Miao Fang | Wang Xiaofang | Jin Cong | Zhang Li | Zhang Fushun | Zhang Quanfu | Jiang Lifang | Li Mengfeng | Li Dexin
Antisense oligonucleotide targeting Livin induces apoptosis of human bladder cancer cell via a mechanism involving caspase 3

Author(s): Chuan Liu | Xiaohou Wu | Chunli Luo | Zili Hu | Zhikang Yin | Yunfeng He | Hu Du | Weili Zhang | Qing Jiang | Yanjun Lin
The cross-reactivity of the enterovirus 71 to human brain tissue and identification of the cross-reactivity related fragments

Author(s): Jia Chun | Liu Jiang | Li Wan | Ma Chun | Lin Shu | Hao Yi | Gao Xue | Liu Xiao | Xu Yan | Zhang Lian | Qin Chuan
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil