Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Chun Fu Lin "

ADD TO MY LIST
 
Analyzing the Effects of Different Multimedia Materials on Learning System

Author(s): Chun Fu Lin #1 , Yu Hsin Hung#2 , and Ray I Chang
Effect Analysis of a Multi-Material Approach to a Problem-Solving Learning System

Author(s): Chun Fu Lin #1 , Yu Hsin Hung#2 , and Ray I Chang
Mining Customer Behavior Knowledge to Develop Analytical Expert System for Beverage Marketing

Author(s): Chun Fu Lin #1 , Yu Hsin Hung#2 , and Ray I Chang
Molecular Authentication of Medicinal Penthorum chinense Push from Different Localities in China by RAPD Analysis

Author(s): Haiqing Yu | Chun Zhang | Zhiqiang Mei | Li Wang | Juan Li | Chenggang Duan | Xiaoyan Liu | Shu Gong | Lin Gan | Zhonghua Tao | Fuli Yao | Ye Yang | Chunyan Duan | Youping Liu | Chunyan Zhang | Chuanning Chen | Xiaoli Zheng | Hongxian Zhao | Jiyan Cheng | Xiaojun Tang | Yong Zhang | Yingxi Zhang | Junjiang Fu

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions