Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Chunfang ZHANG"

ADD TO MY LIST
 
VTOS Cross-Linked PDMS Membranes for Recovery of Ethanol from Aqueous Solution by Pervaporation

Author(s): Jin Gu | Yunxiang Bai | Lin Zhang | Lirong Deng | Chunfang Zhang | Yuping Sun | Huanlin Chen
Dual-Dipole UHF RFID Tag Antenna with Quasi-Isotropic Patterns Based on Four-Axis Reflection Symmetry

Author(s): Chunfang Qin | Lingfei Mo | Hongliang Zhou | Hongjian Zhang
Triptolide Prevents Bone Destruction in the Collagen-Induced Arthritis Model of Rheumatoid Arthritis by Targeting RANKL/RANK/OPG Signal Pathway

Author(s): Chunfang Liu | Yanqiong Zhang | Xiangying Kong | Liuluan Zhu | Jian Pang | Ying Xu | Weiheng Chen | Hongsheng Zhan | Aiping Lu | Na Lin
The Designing Acceleration of Driving Motor of Theodolite in the Tracking System

Author(s): Leihong Zhang | Liujie Sun | Chunfang Wang | Zhen Liu
The Simulation Research on Capturing Time of Three Scanning Styles in Laser Tracking System

Author(s): Leihong Zhang | Liujie Sun | Chunfang Wang | Zhen Liu
The PBDE-209 Exposure during Pregnancy and Lactation Impairs Immune Function in Rats

Author(s): Xianbao Liu | Hong Zhan | Xu Zeng | Chunfang Zhang | Dunjin Chen
New ab Initio Potential Energy Surfaces for the Renner-Teller Coupled 11A′ and 11A′′ States of CH2

Author(s): Haitao Ma | Chunfang Zhang | Zhijun Zhang | Xiaojun Liu | Wensheng Bian
Rare Solitary Fibrous Tumor of Diaphragmatic Pleura: A Case Report

Author(s): Yuanda CHENG | Chunfang ZHANG | Yang GAO | Shuo DONG
Long-term Effect of Chemotherapy of Lung Cancer by Isolated Lung Perfusion and Planted Drug Pump on Pulmonary Artery

Author(s): Chunfang ZHANG, , , , , | Yang LOU | Shengxi CHEN | Qionghui HUANG | Heng ZHANG | Wanjun LUO
Molecular epidemiology of measles viruses in China, 1995–2003

Author(s): Zhang Yan | Zhu Zhen | Rota Paul | Jiang Xiaohong | Hu Jiayu | Wang Jianguo | Tang Wei | Zhang Zhenying | Li Congyong | Wang Changyin | Wang Tongzhan | Zheng Lei | Tian Hong | Ling Hua | Zhao Chunfang | Ma Yan | Lin Chunyan | He Jilan | Tian Jiang | Ma Yan | Li Ping | Guan Ronghui | He Weikuan | Zhou Jianhui | Liu Guiyan | Zhang Hong | Yan Xinge | Yang Xuelei | Zhang Jinlin | Lu Yiyu | Zhou Shunde | Ba Zhuoma | Liu Wei | Yang Xiuhui | Ma Yujie | Liang Yong | Li Yeqiang | Ji Yixin | Featherstone David | Bellini William | Xu Songtao | Liang Guodong | Xu Wenbo
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?