Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Constantinidis TC"

ADD TO MY LIST
 
Work-Related Respiratory Symptoms and Airway Disease in Hairdressers

Author(s): GI Skoufi | E Nena | K Kostikas | GA Lialios | TC Constantinidis | Z Daniil | K Gourgoulianis
Health costs from hospitalization with H1N1 infection during the 2009–2010 influenza pandemic compared with non-H1N1 respiratory infections

Author(s): Zarogoulidis P | Glaros D | Kontakiotis T | Froudarakis M | Kioumis I | Kouroumichakis I | Tsiotsios A | Kallianos A | Steiropoulos P | Porpodis K | Nena E | Papakosta D | Rapti A | Constantinidis TC | Kerenidi T | Panopoulou M | Trakada G | Courcoutsakis N | Fouka E | Zarogoulidis K | Maltezos E
Current surgical status of thyroid diseases

Author(s): Touzopoulos P | Karanikas M | Zarogoulidis P | Mitrakas A | Porpodis K | Katsikogiannis N | Zervas V | Kouroumichakis I | Constantinidis TC | Mikroulis D | Tsimogiannis KE
Occupational chemical burns: a 2-year experience in the emergency department

Author(s): Touzopoulos P | Zarogoulidis P | Mitrakas A | Karanikas M | Milothridis P | Matthaios D | Kouroumichakis I | Proikaki S | Pavlioglou P | Katsikogiannis N | Constantinidis TC
Greek Registered Nurses’ Job Satisfaction in Relation to Work-Related Stress. A Study on Army and Civilian Rns.

Author(s): Maria Malliarou | Pavlos Sarafis | Eleni Moustaka | Thamme Kouvela | Theodoros T.C Constantinidis
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil