Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Guan Yong Liang"

ADD TO MY LIST
 
Image Content Authentication Using Pinned Sine Transform

Author(s): Ho Anthony TS | Zhu Xunzhan | Guan Yong Liang
Improved Bit Rate Control for Real-Time MPEG Watermarking

Author(s): Pranata Sugiri | Wahadaniah Viktor | Guan Yong Liang | Chua Hock Chuan
Improved Bit Rate Control for Real-Time MPEG Watermarking

Author(s): Hock Chuan Chua | Yong Liang Guan | Viktor Wahadaniah | Sugiri Pranata
Image Content Authentication Using Pinned Sine Transform

Author(s): Yong Liang Guan | Xunzhan Zhu | Anthony T. S. Ho
Molecular epidemiology of measles viruses in China, 1995–2003

Author(s): Zhang Yan | Zhu Zhen | Rota Paul | Jiang Xiaohong | Hu Jiayu | Wang Jianguo | Tang Wei | Zhang Zhenying | Li Congyong | Wang Changyin | Wang Tongzhan | Zheng Lei | Tian Hong | Ling Hua | Zhao Chunfang | Ma Yan | Lin Chunyan | He Jilan | Tian Jiang | Ma Yan | Li Ping | Guan Ronghui | He Weikuan | Zhou Jianhui | Liu Guiyan | Zhang Hong | Yan Xinge | Yang Xuelei | Zhang Jinlin | Lu Yiyu | Zhou Shunde | Ba Zhuoma | Liu Wei | Yang Xiuhui | Ma Yujie | Liang Yong | Li Yeqiang | Ji Yixin | Featherstone David | Bellini William | Xu Songtao | Liang Guodong | Xu Wenbo

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program