Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Guang-de ZHOU"

ADD TO MY LIST
 
Clinical and pathological analysis of 20 cases of hemochromatosis

Author(s): Li LIANG | Jing-min ZHAO | Guang-de ZHOU | Lu XIONG | Wen-shu LI | Hai-bin WANG | Xiao-dong GUO | Yu-lai ZHAO | Shu-hong LIU | Li-xin WEI
The clinical and pathological analysis of 24 children with vanishing bile duct syndrome

Author(s): Shu-hong LIU | Jing-min ZHAO | Guang-de ZHOU | Yu-lai ZHAO | Wen-shu LI | Xiao-dong GUO | Li LIANG | Lu XIONG | Li-xin WEI
Congenital hepatic fibrosis with Caroli’s disease:a clinicopathological analysis of 6 cases

Author(s): Lu XIONG | Jing-min ZHAO | Guang-de ZHOU | Xiao-dong GUO | Li LIANG | Yu-lai ZHAO | Wen-shu LI | Shu-hong LIU | Li-xin WEI
Clinical and pathological features of liver tissues of patients with Gaucher’s disease

Author(s): Yan-ling SUN | Jing-min ZHAO | Guang-de ZHOU | Li-xin WEI
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil