Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Guangyou Ma"

ADD TO MY LIST
 
The Implementation of S-curve Acceleration and Deceleration Using FPGA

Author(s): Guangyou Yang | Zhijian Ye | Yurong Pan | Zhiyan Ma
Bufalin Induces Lung Cancer Cell Apoptosis via the Inhibition of PI3K/Akt Pathway

Author(s): Zhitu Zhu | Hongzhi Sun | Guangyou Ma | Zhenghua Wang | Enze Li | Yangyang Liu | Yunpeng Liu
Dibromido(4′-phenyl-2,2′:6′,2′′-terpyridyl)copper(II) hemihydrate

Author(s): Zhen Ma | Chunyan Bi | Guangyou Ran | Zhang Wu | Baoqing Liu | Miao Hu | Yanpeng Xing
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program