Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Gui Li"

ADD TO MY LIST
 
A Comparison of Land Surface Water Mapping Using the Normalized Difference Water Index from TM, ETM+ and ALI

Author(s): Wenbo Li | Zhiqiang Du | Feng Ling | Dongbo Zhou | Hailei Wang | Yuanmiao Gui | Bingyu Sun | Xiaoming Zhang
The relationship between lipid accumulation product, visceral adiposity index and high-sensitivity C-reactive protein in healthy adults

Author(s): Yan ZHANG | Su-hua ZHANG | Li-lin GONG | Wei REN | Bao-lan JI | Feng-yi DUAN | Ling-sheng GUI | Rong LI
Tianma Gouteng Yin as Adjunctive Treatment for Essential Hypertension: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

Author(s): Jie Wang | Bo Feng | Xiaochen Yang | Wei Liu | Yongmei Liu | Yun Zhang | Gui Yu | Shengjie Li | Yuqing Zhang | Xingjiang Xiong
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Self-adaptive Decomposition Level De-noising Method Based on Wavelet Transform

Author(s): Jianzhao Huang | Jian Xie | Hongcai Li | Gui Tian | Xiaobo Chen
Diesel Consumption of Agriculture in China

Author(s): Nan Li | Hailin Mu | Huanan Li | Shusen Gui
Optimization of Pressurized Liquid Extraction of Three Major Acetophenones from Cynanchum bungei Using a Box-Behnken Design

Author(s): Wei Li | Li-Chun Zhao | Yin-Shi Sun | Feng-Jie Lei | Zi Wang | Xiong-Bin Gui | Hui Wang
Research on the Effect of Light and Heat Sensing along Meridian of Chinese Medicine

Author(s): yun xiang xu | Gui Zhen Chen | Li Jun Li | Song Hao Liu
Optical Transport Properties along the Pericardium Meridian under Different Pressure

Author(s): Gui Zhen Chen | Yun Xiang Xu | Yu Hua Wang | Hong Qin Yang | Qing Yuan Lin | Li Jun Li | Zhou Yi Guo | Song Hao Liu
Effects of Acupuncture on Th1, Th2 Cytokines in Rats of Implantation Failure

Author(s): Juan Gui | Fan Xiong | Jing Li | Guangying Huang
Decreased expression of dual-specificity phosphatase 9 is associated with poor prognosis in clear cell renal cell carcinoma

Author(s): Wu Song | Wang Yong | Sun Liang | Zhang Zhiling | Jiang Zhimao | Qin Zike | Han Hui | Liu Zhuowei | Li Xianxin | Tang Aifa | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Zhou Fangjian
Comparisons of seven algorithms for pathway analysis using the WTCCC Crohn's Disease dataset

Author(s): Gui Hongsheng | Li Miaoxin | Sham Pak | Cherny Stacey
Real-Time Visualization and Interaction of Three-dimensional Human CT Images

Author(s): Zhanli Hu | Jing Zou | Jianbao Gui | Junyan Rong | Yanming Li | Dongxing Xi | Hairong Zheng
Delay-Dependent Robust Stabilization for Nonlinear Large Systems via Decentralized Fuzzy Control

Author(s): Chun-xia Dou | Zhi-sheng Duan | Xing-bei Jia | Xiao-gang Li | Jin-zhao Yang | Ting Gui | Ye-fei Bi
Suprasellar cysts: clinical presentation, surgical indications, and optimal surgical treatment

Author(s): Gui Song-Bai | Wang Xin-Sheng | Zong Xu-Yi | Zhang Ya-Zhuo | Li Chu-Zhong
Evaluation Behavior of Qing Shan Concrete Bridge under Static Load Test

Author(s): Haleem K. Hussain | Lianzhen Zhang | Gui Wei Liu | Yongxue Li
A novel nucleo-cytoplasmic hybrid clone formed via androgenesis in polyploid gibel carp

Author(s): Wang Zhong-Wei | Zhu Hua-Ping | Wang Da | Jiang Fang-Fang | Guo Wei | Zhou Li | Gui Jian-Fang
Ectopic osteogenesis with immortalized human bone marrow stromal stem cells and heterologous bone

Author(s): Yong Teng | Yunyu Hu | Xusheng Li | Yucheng Guan | Junhao Gui
Ectopic osteogenesis with immortalized human bone marrow stromal stem cells and heterologous bone

Author(s): Yong Teng | Yunyu Hu | Xusheng Li | Yucheng Guan | Junhao Gui
Correlation between expression and differentiation of endocan in colorectal cancer

Author(s): Li Zuo, Su-Mei Zhang, Ruo-Lei Hu, Hua-Qing Zhu, Qing Zhou, Shu-Yu Gui, Qiang Wu, Yuan Wang
Distribution pattern and environmental interpretation of plant species diversity in the mountainous region of Ili River Valley, Xinjiang, China

Author(s): XU Yuan-Jie | CHEN Ya-Ning | LI Wei-Hong | FU Ai-Hong | MA Xiao-Dong | GUI Dong-Wei | CHEN Ya-Peng
Preparation, Characterization and Catalytic Properties of Sn-Containing MCM-41

Author(s): LI Gui, ZHONG Ling, YUAN Xia, WU Jian, LUO He-An
Respiratory syncytial virus encephalitis with symmetrical bilateral hemispheric lesions in an adult

Author(s): Cheng Fu | Li Yan | Jin Gui | Liu Kang | Sun Yan | Wu Wei | Feng Jia
Composition and Morphology of Nanocrystals in Urines of Lithogenic Patients and Healthy Persons

Author(s): Bao-Song Gui | Rong Xie | Xiu-Qiong Yao | Mei-Ru Li | Jian-Ming Ouyang
Methyl 3-[(1-butyl-1H-indol-3-yl)carbonylamino]propionate

Author(s): Gang Huang | Xing Yan Xu | Xiang Chao Zeng | Gui Hong Tang | Dong Dong Li
1-Ethyl-1H,6H-pyrrolo[2,3-c]azepine-4,8(5H,7H)-dione

Author(s): Dong Dong Li | Gui Hong Tang | Xiang Chao Zeng | Xing Yan Xu | Gang Huang
3-(1-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamido)propionic acid monohydrate

Author(s): Dong Dong Li | Gui Hong Tang | Xiang Chao Zeng | Gang Huang | Xing Yan Xu
1H-Pyrrole-2-carboxylic acid

Author(s): Gui Hong Tang | Dong Dong Li | Gang Huang | Xing Yan Xu | Xiang Chao Zeng
Methyl (1H-pyrrol-2-ylcarbonylamino)acetate

Author(s): Gui Hong Tang | Dong Dong Li | Xiang Chao Zeng | Shi Song Dong | Yan Shuang Wang
Expression of Myosin Light Chain Kinase in Kidney of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

Author(s): Huaqing Zhu | Xiaolin Zhang | Li Zuo | Qing Zhou | Shuyu Gui | Wei Wei | Yuan Wang
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil