Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Gui Zhen Chen"

ADD TO MY LIST
 
Research on the Effect of Light and Heat Sensing along Meridian of Chinese Medicine

Author(s): yun xiang xu | Gui Zhen Chen | Li Jun Li | Song Hao Liu
Optical Transport Properties along the Pericardium Meridian under Different Pressure

Author(s): Gui Zhen Chen | Yun Xiang Xu | Yu Hua Wang | Hong Qin Yang | Qing Yuan Lin | Li Jun Li | Zhou Yi Guo | Song Hao Liu
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program