Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Guo Yiqing"

ADD TO MY LIST
 
Differential Expression of Genes Associated with the Progression of Renal Disease in the Kidneys of Liver-Specific Glucokinase Gene Knockout Mice

Author(s): Wei Xu | Hui Li | Rong Wang | Zhen Lei | Yiqing Mao | Xi Wang | Yizhuang Zhang | Tingting Guo | Rongjing Song | Xiaojing Zhang | Ling Jin | Zhixin Li | David M. Irwin | Gang Niu | Huanran Tan
Characterization of Bovidae sex-determining gene SRY

Author(s): Cheng Hanhua | Shi Huifang | Zhou Rongjia | Guo Yiqing | Liu Li | Liu Jiangdong | Jiang Yong | Kudo Toshiyuki | Sutou Shizuyo
SRY-related genes in the genome of the rice field eel (Monopterus albus)

Author(s): Zhou Rongjia | Cheng Hanhua | Zhang Quiyang | Guo Yiqing | Cooper Richard | Tiersch Terrence

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program