Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Haihua Zhang"

ADD TO MY LIST
 
Multiple-, But Not Single-, Dose of Parecoxib Reduces Shoulder Pain after Gynecologic Laparoscopy

Author(s): Hufei Zhang, Haihua Shu, Lu Yang, Minghui Cao, Jingjun Zhang, Kexuan Liu, Liangcan Xiao, Xuyu Zhang
Transcriptional and Functional Analysis Shows Sodium Houttuyfonate-Mediated Inhibition of Autolysis in Staphylococcus aureus

Author(s): Guoxing Liu | Hua Xiang | Xudong Tang | Kaiyu Zhang | Xiuping Wu | Xuelin Wang | Na Guo | Haihua Feng | Guangming Wang | Lihui Liu | Qiyun Shi | Fengge Shen | Mingxun Xing | Peng Yuan | Mingyuan Liu | Lu Yu
Sphere-forming cell subpopulations with cancer stem cell properties in human hepatoma cell lines

Author(s): Cao Lu | Zhou Yanming | Zhai Beibei | Liao Jian | Xu Wen | Zhang Ruixiu | Li Jing | Zhang Yu | Chen Lei | Qian Haihua | Wu Mengchao | Yin Zhengfeng
Smooth muscle cell specific deletion of the PKGI╬▒ target RGS2 induces vascular dysfunction and hypertension

Author(s): Thoonen Robrecht | Zhang Haihua | Abe Yuichi | Nickerson Heather | Aronovitz Mark | Chambon Pierre | Karas Richard | Mendelsohn Michael
The Effect of Ultrasound on the Functional Properties of Wheat Gluten

Author(s): Haihua Zhang | Irakoze P. Claver | Ke-Xue Zhu | Huiming Zhou
YeastWeb: a workset-centric web resource for gene family analysis in yeast

Author(s): Chu Yanhui | Yuan Xiaohuan | Guo Yanqin | Zhang Yufei | Wu Yan | Liu Haifeng | Wu Dan | Bao Haihua | Guan Lixin | Jin Xiudong
Impact of the Soak and the Malt on the Physicochemical Properties of the Sorghum Starches

Author(s): Irakoze Pierre Claver | Haihua Zhang | Qin Li | Kexue Zhu | Huiming Zhou
Genome-Wide Transcriptional Profiling of the Response of Staphylococcus aureus to Cryptotanshinone

Author(s): Haihua Feng | Hua Xiang | Jiyu Zhang | Guowen Liu | Na Guo | Xuelin Wang | Xiuping Wu | Xuming Deng | Lu Yu
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program