Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hang ZOU"

ADD TO MY LIST
 
Electrocautery Snare Is Combined with CO2 Cryosurgery and Argon Plasma Coagulation for the Treatment of Airway Tumors and Granulomas

Author(s): Hongwu WANG | Dongmei LI | Nan ZHANG | Hang ZOU | Jieli ZHANG | Jing LI | Sujuan LIANG
Interleukin-22 Inhibits Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis

Author(s): Minrui Liang | Jiucun Wang | Haiyan Chu | Xiaoxia Zhu | Hang He | Qiong Liu | Jianhua Qiu | Xiaodong Zhou | Ming Guan | Yu Xue | Xiangjun Chen | Hejian Zou
Salvianolic Acid B Reducing Portal Hypertension Depends on Macrophages in Isolated Portal Perfused Rat Livers with Chronic Hepatitis

Author(s): Xin Zhao | Hongmei Jia | Shijun Yang | Yuetao Liu | Bo Deng | Xueyan Xu | Tao Zhang | Hang Zhou | Chengzhe Zu | He Yin | Ting Li | Yijun Song | Yueqi Wang | Pengtao Li | Zhongmei Zou | Dayong Cai
Biomedical Teleacupuncture between China and Austria Using Heart Rate Variability—Part 2: Patients with Depression

Author(s): Gerhard Litscher | Guangyu Cheng | Lu Wang | Weiping Cheng | Hang Su | Qianqian Niu | Tianyu Zou | Yongyue Wang | Xiao Feng | Ingrid Gaischek | Zemin Sheng | Haixue Kuang
Radioactive Seed Implantation for the Treatment of Mediastinal Malignant Tumors and Lymph Node Metastases in 43 Cases

Author(s): Lingfei LUO | Hongwu WANG | Hongming MA | Cunliang CAI | Jieli ZHANG | Hang ZOU
Sealing of Airway Fistulas for Metallic Covered Z-type Stents

Author(s): Hongwu WANG | Dongmei LI | Nan ZHANG | Hang ZOU | Lingfei LUO | Hongming MA | Yunzhi ZHOU | Jing LI | Sujuan LIANG
Clinical Analysis of Interventional Bronchoscopy 
for the Treatment of Malignant Obstructive Atelectasis

Author(s): Hongwu WANG | Dongmei LI | Nan ZHANG | Hang ZOU | Yunzhi ZHOU | Jing LI | Sujuan LIANG
Clinical Application of Video-assisted Rigid Bronchoscopy in the Treatment of Airway stenoses

Author(s): Hongwu WANG | Yunzhi ZHOU | Dongmei LI | Nan ZHANG | Hang ZOU | Jing LI | Sujuan LIANG
TACE with Ar-He Cryosurgery Combined Minimal Invasive Technique for the Treatment of Primary NSCLC in 139 Cases

Author(s): Lingfei LUO | Hongwu WANG | Hongming MA | Hang ZOU | Dongmei LI | Yunzhi ZHOU
Inactivation and Unfolding of the Hyperthermophilic Inorganic Pyrophosphatase from Thermus thermophilus by Sodium Dodecyl Sulfate

Author(s): Hang Mu | Sheng-Mei Zhou | Yong Xia | Hechang Zou | Fanguo Meng | Yong-Bin Yan
Brochoscopic Intervention for Rare Airway Tumor

Author(s): Hongwu WANG | Yunzhi ZHOU | Hang ZOU | Jing LI
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program