Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hong Li"

ADD TO MY LIST
 
Phenolic Esters of O-Desmethylvenlafaxine with Improved Oral Bioavailability and Brain Uptake

Author(s): Yang Zhang | Yan Yang | Sen Zhao | Zhichao Yang | Hong Yang | J. Paul Fawcett | Youxin Li | Jingkai Gu | Tiemin Sun
A Cross-Layer Design Combining of AMC with HARQ for DSRC Systems

Author(s): Gao Yuan Zhang | Li Min Sun | Hong Wen | Bin Wu | Xiping Zhu | Liang Zhou
Abacus Training Modulates the Neural Correlates of Exact and Approximate Calculations in Chinese Children: An fMRI Study

Author(s): Fenglei Du | Feiyan Chen | Yongxin Li | Yuzheng Hu | Mei Tian | Hong Zhang
Uptake of Sulfadiazine Sulfonamide from Water by Clinoptilolite

Author(s): Zhaohui Li | Christie Stockwell | Jacqueline Niles | Skylar Minegar | Hanlie Hong
Value of pituitary MRI in children with short stat

Author(s): Huan ZHOU | Ya-ling NIE | Wei FAN | Cong-ying WANG | An-sheng LI | Hong WANG | Meng-meng WU
Development of our laser fusion integration simulation

Author(s): Li Jinghong | Zhai Chuanlei | Li Shuanggui | Li Xin | Zheng Wudi | Yong Heng | Zeng Qinghong | Hang Xudeng | Qi Jin | Yang Rong | Cheng Juan | Song Peng | Gu Peijun | Zhang Aiqing | An Hengbin | Xu Xiaowen | Guo Hong | Cao Xiaolin | Mo Zeyao | Pei Wenbing | Jiang Song | Zhu Shao-ping
Locoregional radiotherapy in patients with distant metastases of nasopharyngeal carcinoma at diagnosis

Author(s): Ming-Yuan Chen | Rou Jiang | Ling Guo | Xiong Zou | Qing Liu | Rui Sun | Fang Qiu | Zhong-Jun Xia | Hui-Qiang Huang | Li Zhang | Ming-Huang Hong | Hai-Qiang Mai | Chao-Nan Qian
Human Intersectin 2 (ITSN2) binds to Eps8 protein and enhances its degradation

Author(s): Xiaofeng Ding | Zijian Yang | Fangliang Zhou | Xiang Hu | Chang Zhou | Chang Luo | Zhicheng He | Qian Liu | Hong Li | Feng Yan | Fangmei Wang | Shuanglin Xiang | Jian Zhang
Pregnancy after tension-free vaginal mesh (anterior Prolift) and concomitant tension-free vaginal tape-obturator procedure

Author(s): Xiao Luo | Li Xiao Wan | Hong Shen | Yin Xiu Xia | Chao Han Zhang | Yi De Luo | Yi Dai | Jia Wang
Neural Network Output Partitioning Based on Correlation

Author(s): Shang Yang | Sheng-Uei Guan | Shu Juan Guo | Lin Fan Zhao | Wei Fan Li | Hong Xia Xue
Inhibition of SIRT1 Transcription inResveratrol-differentiated Medulloblastoma Cells

Author(s): Jing-Xin Ma | Hong Li | Xiao-Xin Cheng | Mo-Li Wu | Li-Jun Yu | Qing-You Kong | Ming Liu | Jia Liu
Bioactive form of resveratrol in glioblastoma cells and its safety for normal brain cells

Author(s): Xiao-Hong Shu | Hong Li | Xiao-Xin Sun | Zheng Sun | Li-Li Wang | Xue Song | Shun Shi | Mo-Li Wu | Xiao-Yan Chen | Qing-You Kong | Liu Jia
Face Recognition Scheme based on HSI-PCNN

Author(s): Xi Li | Hong Zheng | Cao Liu
Genome Wide Screening of CAG Trinucleotide Repeat Lengths in Breast Cancer

Author(s): Hamdi Jarjanazi | Hong Li | Irene L. Andrulis | Hilmi Ozcelik
PHYLOGENETIC CLASSIFICATION AS REVEALED BASED ON OPTIMIZE ISSR-PCR SYSTEM IN THE OSMANTHUS

Author(s): Gao Wujun | Li Shufen | Hong Da | Deng Chuanliang | Lu Longdou
Development and Application of Investment Plan Management System

Author(s): He Chen | Hong Bai | Zhidong Wang | Hui li | Jianqin Liu | Jun li
Influence of chronic HBV infection on superimposed acute hepatitis E

Author(s): Si-Hong Cheng | Li Mai | Feng-Qin Zhu | Xing-Fei Pan | Hai-Xia Sun | Hong Cao | Xin Shu | Wei-Min Ke | Gang Li | Qi-Huan Xu
A Polymorphism at the 3'-UTR Region of the Aromatase Gene Is Associated with the Efficacy of the Aromatase Inhibitor, Anastrozole, in Metastatic Breast Carcinoma

Author(s): Lei Liu | Yu-Xian Bai | Jian-Hua Zhou | Xiu-Wei Sun | Hong Sui | Wen-Jie Zhang | Heng-Heng Yuan | Rui Xie | Xiao-Li Wei | Ting-Ting Zhang | Peng Huang | Yan-Jing Li | Jing-Xuan Wang | Shu Zhao | Qing-Yuan Zhang
Comparative Proteomic Analysis of Helicobacter pylori Strains Isolated from Chinese Patients

Author(s): Boqing Li | Wanju Sun | Lihua He | Hong Jiang | Zhen Zhang | Donglong Du | Jianzhong Zhang
Autophagy induced by glibenclamide serves as a defense against apoptosis in INS-1 rat insulinoma cells

Author(s): Hua Su | Xingyan Liu | Ling Su | Li Zhang | Xiangguo Liu | Hong Ji | Haiqin Rong
Genetic Engineering Peanut for Higher Drought- and Salt-Tolerance

Author(s): Li Sun | Rongbin Hu | Guoxin Shen | Hong Zhang
The Design of the Parallel Switching Power Supply System

Author(s): Bin Zhang | Hong Li | Xia Lei
Control of Multi-Terminal VSC-HVDC System to Integrate Large Offshore Wind Farms

Author(s): Xiongguang Zhao | Qiang Song | Hong Rao | Xiaoqian Li | Xiaolin Li | Wenhua Liu
Comparison on conjunctival sac bacterial flora of the seniors with dry eye in Ganzi autonomous prefecture

Author(s): Yue Zhang | Zhi-Rong Liu | Hui Chen | Ying-Chuan Fan | Ji Duo | Hong Zheng | Guang-Jin Wang | Yu-Chan Li | Dan-Ba Jiachu | Ge-Ma Zewang
Characterization of the Bell-Shaped Vibratory Angular Rate Gyro

Author(s): Liu Ning | Su Zhong | Li Qing | Fu Meng Yin | Liu Hong | Fan Jun Fang
Isoliquiritigen Enhances the Antitumour Activity and Decreases the Genotoxic Effect of Cyclophosphamide

Author(s): Hong Zhao | Xuan Yuan | Defang Li | Hongmei Chen | Jiangtao Jiang | Zhiping Wang | Xiling Sun | Qiusheng Zheng
Regulation mechanism of rosiglitazone on the oligopeptide transporter (PepT1) in septic rats after cecal ligation and puncture

Author(s): Li-ping LIU | Hong GUO | Chao YIN | Lei ZHANG | Qi-liang HOU | Bin ZHANG | Jian LIU | Bin LI
Long-Term Impact of Immunosuppressants at Therapeutic Doses on Male Reproductive System in Unilateral Nephrectomized Rats: A Comparative Study

Author(s): Yehui Chen | Zhi Zhang | Yun Lin | Huaxin Lin | Miaoyuan Li | Pin Nie | Lizhong Chen | Jiang Qiu | Yanmeng Lu | Linqiang Chen | Banglao Xu | Wuzhou Lin | Jing Zhang | Hong Du | Jianjian Liang | Zhiwei Zhang
Licochalcone A-Induced Human Bladder Cancer T24 Cells Apoptosis Triggered by Mitochondria Dysfunction and Endoplasmic Reticulum Stress

Author(s): Xuan Yuan | Defang Li | Hong Zhao | Jiangtao Jiang | Penglong Wang | Xiaoyi Ma | Xiling Sun | Qiusheng Zheng
Prevalence and risk factors of gallbladder polypoid lesions in Chinese petrochemical employees

Author(s): Yu-Shan Mao | Yi-Feng Mai | Fu-Jun Li | Yan-Ming Zhang | Ke-Min Hu | Zhong-Li Hong | Zhong-Wei Zhu
TMPRSS4 as a Poor Prognostic Factor for Triple-Negative Breast Cancer

Author(s): Daye Cheng | Hong Kong | Yunhui Li
A New Linearized Crank-Nicolson Mixed Element Scheme for the Extended Fisher-Kolmogorov Equation

Author(s): Jinfeng Wang | Hong Li | Siriguleng He | Wei Gao | Yang Liu
Luteolin Inhibits Inflammatory Responses via p38/MK2/TTP-mediated mRNA Stability

Author(s): Wanling Wu | Dongye Li | Yu Zong | Hong Zhu | Defeng Pan | Tongda Xu | Tao Wang | Tingting Wang
The Design and Cost Analysis of DCP Algorithm based on directional Circle

Author(s): Li Qian-mu | Mao Hai-yan | Zhang Hong
Simplified Gauss Hermite Filter Based on Sparse Grid Gauss Hermite Quadrature

Author(s): Gao Fu Quan | Chen Li Rong | Ding Chuan Hong | Liu Jian Feng
Application of Potential Type Electronic Tongue on Milk Discrimination

Author(s): Jinguo Zhang | Chun Pan | Honghui Gao | Hong Men | Yitong Li
Parallel Computing Properties of Tail Copolymer Chain

Author(s): Hong Li | Bin Gong | He-Bei Gao | Chang-Ji Qian
Parallel Computing Properties of Tail Copolymer Chain

Author(s): Hong Li | Bin Gong | He-Bei Gao | Chang-Ji Qian
A new Graph To Represent Complex Plan Resolution Domain

Author(s): Ping LIU | HaiFeng YU | BoYi XU | Jin LI | Qi JIN | Hong TANG
Safety Supervisory Strategy for an Upper-Limb Rehabilitation Robot Based on Impedance Control

Author(s): Lizheng Pan | Aiguo Song | Guozheng Xu | Huijun Li | Hong Zeng | Baoguo Xu
An Analytic Method for the Kinematics and Dynamics of a Multiple-Backbone Continuum Robot

Author(s): Bin He | Zhipeng Wang | Qiang Li | Hong Xie | Runjie Shen
Petri-net Modeling of Container-port Work Flo

Author(s): Jianxin Liu | Yuyue Du | Peng Li | Yongfa Hong
Clinical observation of dacryocystorhinostomy in treating recurrent dacryocystitis by nasal endoscopy

Author(s): Hong Du | Xiao-Lan Guo | Zhi-Ying Tang | Wei-Guang Deng | Yuan-Fu Li
Design, Synthesis and Evaluation of Dual-Modality Glyco-Nanoparticles for Tumor Imaging

Author(s): Hua Zhu | Jun Zhao | Xinfeng Lin | Ye Hong | Chun Li | Zhi Yang
Study on Iron Bacteria Induced Corrosion Based on Electrochemical Noise and RBF Neural Network

Author(s): Men Hong | Zhang Li Hua | Li Xiujie | Zhao Xiao | Zhang Jing
Double-balloon enteroscopy in small bowel tumors: A Chinese single-center study

Author(s): Wen-Guo Chen | Guo-Dong Shan | Hong Zhang | Lin Li | Min Yue | Zun Xiang | Ying Cheng | Chen-Jiao Wu | Ying Fang | Li-Hua Chen
A long adult intussusception secondary to transverse colon cancer

Author(s): Xie-Qun Xu | Tao Hong | Wei Liu | Chao-Ji Zheng | Xiao-Dong He | Bing-Lu Li
Long-term Survival of A Patient with Advanced Non-small Cell Lung Cancer 
on Bevacizumab Therapy: Case Report and Review of the Literature

Author(s): Wei WU | Junfang TANG | Yuhua WU | Yunzhong ZHU | Liyan XU | Heling SHI | Qiyi MENG | Zan LIU | Lili GUO | Hong TAO | Mingzhi LI | Zhe LIU
Design, Synthesis and Evaluation of the Antibacterial Enhancement Activities of Amino Dihydroartemisinin Derivatives

Author(s): Chong Wu | Jian Liu | Xichun Pan | Wenying Xian | Bin Li | Wei Peng | Jingfang Wang | Dacheng Yang | Hong Zhou
Hypothalamus-Related Resting Brain Network Underlying Short-Term Acupuncture Treatment in Primary Hypertension

Author(s): Hongyan Chen | Jianping Dai | Xiaozhe Zhang | Kai Wang | Shuhua Huang | Qingtian Cao | Hong Wang | Yuhong Liang | Chuanying Shi | Mengyuan Li | Tingting Ha | Lin Ai | Shaowu Li | Jun Ma | Wenjuan Wei | Youbo You | Zhenyu Liu | Jie Tian | Lijun Bai
Study on the Pharmacokinetics Drug-drug Interaction of Danmo Capsules with Prednisone in Rats

Author(s): Bin Ren | Binghua Wei | Ruiming Li | Liang Huang | Xiaodan Hong | Xiaohua Fu | Xiao Chen
PRSS1_p.Leu81Met mutation results in autoimmune pancreatitis

Author(s): Feng Gao | Yue-Ming Li | Guo-Lin Hong | Zhi-Feng Xu | Qi-Cai Liu | Qing-Liang He | Li-Qing Lin | Shao-Huang Weng
Research on the Microstructure and Property of an Anion Rubber Modified Asphalt

Author(s): Wei Hong | Qingshan Li | Guoquan Guan | Youbo Di | Jing Sun | Tifeng Jiao | Guangzhong Xing
Explicit Multistep Mixed Finite Element Method for RLW Equation

Author(s): Yang Liu | Hong Li | Yanwei Du | Jinfeng Wang
Correlation between CD4+CD25+Treg Cells and CCR4 in Nasopharyngeal Carcinoma

Author(s): Yan-xin Ren | Jun Sui | Xin Song | Gee Wan Wong | Jing Ma | Hong Yao | Marie Chia-mi Lin | Xiao-jiang Li
Robust Fault Detection Algorithm for the Smart Anti-pinch Window of Pure Electric Vehicles

Author(s): Hongqiang Li | Xiaofei Wang | Fangshu Liu | Hong Chen | Yongqiang Meng
A Predictive Functional Regression Model for Asset Return

Author(s): Xianhua Dai | Hong Li | Yiwen Wang
TLR4 May Accelerate Hypoxia Reaction to Promote the Occurrence and Progress of Cervical Lesions by Infected Pathogenic Microorganisms Other than HPV

Author(s): Yanxiang Cheng | Gantao Chen | Xiaohang Wang | Yuhui Huang | Jinli Ding | Jinling Huang | Li Hong
Similarity Measures of Satellite Images Using an Adaptive Feature Contrast Model

Author(s): Hong Tang | Adu Gong | Shaodan Li | Wenbin Yi | Chuanfu Yang
Overexpression of ARAhPR10, a Member of the PR10 Family, Decreases Levels of Aspergillus flavus Infection in Peanut Seeds

Author(s): Chunzheng Xie | Shijie Wen | Haiyan Liu | Xiaoping Chen | Haifen Li | Yanbin Hong | Xuanqiang Liang
Robotic cholecystectomy with new port sites

Author(s): Ji Hun Kim | Nam Hyun Baek | Guangyl Li | Seung Hui Choi | In Ho Jeong | Jae Chul Hwang | Jin Hong Kim | Byung Moo Yoo | Wook Hwan Kim
Value of circulating cell-free DNA in diagnosis of hepatocelluar carcinoma

Author(s): Ken Chen | Hong Zhang | Li-Na Zhang | Shao-Qing Ju | Jing Qi | Dong-Feng Huang | Feng Li | Qun Wei | Jing Zhang
Neuroprotective effect of tacrolimus on injured spinal cord of rats via attenuating lipid peroxidation

Author(s): Feng PAN | Yan-xiang CHENG | Li FAN | An-min CHEN | Feng-jing GUO | Zhang-hua LI | Feng-hua TAO | Hai-ying TAO | Hong SUN
Relationship between types of abdominal obesity and interventricular septal hypertrophy in hypertension patients

Author(s): Hao YU | Yin-xing NI | Jing Chen | Hong-bo HE | Zhi-gang ZHAO | Xing-sen XU | Fang SUN | Hong XIAO | Ying-sha LI | Zhen-cheng YAN | Zhi-ming ZHU
Design, preparation and preliminary use of a novel biomimetic agent rFN/CAD

Author(s): Hong KUANG | Yuan ZHANG | Cong ZHANG | Shu-fang JIA | Yi SUN | Jing LI | Yong-he HU
Expression changes in UCH-L1 protein in diabetic nephropathy model

Author(s): Zhi-guo LI | Hao-jun ZHANG | Liang JIAO | Hong-pan WANG | Fang YANG | Hong SHEN | Ping LI
Relationship between the monocyte proportion in peripheral blood and the extent of liver lesion in patients infected with HBV

Author(s): Da-gang WANG | Wei HONG | Jiang-ying HE | Wen-hui QIU | Jun-li PANG | Yan LI | Ning YANG | Han WANG | Hai-bin WANG | Jian-gong ZHU
Correlation analysis of high-risk human papillomavirus viral load and cervical lesions

Author(s): Xiao-xing MA | Ya-li LI | Ling-yun HU | Lei SONG | Quan ZHANG | Wen-sheng FAN | Li-an LI | Ke HUANG | Zhi-qiang WU | Yan ZHANG | Hai-yan ZHANG | Yu-kun DUAN | Wei-dong HAN | Hong SU | Yuan-guang MENG
Parental haploidentical hematopoietic stem cell transplantation for hematologic diseases: a report of 45 cases

Author(s): Xi-xi XIANG | Pei-yan KONG | Jie-ping LI | Xing-hua CHEN | Xi ZHANG | Hong LIU | Dong-feng ZENG | Li-dan ZHU | Xian-gui PENG | Li GAO | Lei GAO | Ai-hua SUN
Surgical and perioperative management techniques for simultaneous pancreas-kidney transplantation with insulin systemic circulation reflux and enteric drainage

Author(s): Ming CAI | Qiang WANG | Liang XU | Zhou-li LI | Xin HONG | Ye-yong QIAN | Hong-wei BAI | Bing-yi SHI
Significance of oxidative stress changes in type 2 diabetic patients after gastric bypass

Author(s): Li SHI | Li-jun TANG | Tao CHEN | Jian-feng CUI | Hong ZOU | Fu-zhou TIAN
Changes and significance of SIRT3 expression in cellular senescence induced by high glucose

Author(s): Bin ZHANG | Bo FU | Xiang-mei CHEN | Guang-yan CAI | Shao-yuan CUI | Xue-yuan BAI | Li ZHUO | Quan HONG
Influence of intraoperative magnetic resonance imaging used in neurosurgery on anesthesia

Author(s): Mao-wei GONG | Wen-zhu SHI | Li SUN | Wei-dong MI | Hong ZHANG | Xiao-lei CHEN | Bai-nan XU
Clinical experience in treatment of five H1N1 flu patients with respiratory failure with high-frequency oscillatory mechanical ventilation

Author(s): Zhi-gang ZHANG | Bin SHI | Bin LI | Li-ping LIU | Hong GUO | Chao YIN | Qi-liang HOU
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil