Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hong-Zhuan Chen"

ADD TO MY LIST
 
The PARF Antagonist AChE Inhibitor PMS777 Attenuates LPS-Induced Acute Neuroinflammation

Author(s): Jin-Jia Hu | Juan Li | Zhang Wei | Hong-Yu Gu | Bi-Yun Shao | Ding Wen Long | Hong-Zhuan Chen
Antiangiogenic Polyketides from Peperomia dindygulensis Miq.

Author(s): Qi-Wei Wang | De-Hong Yu | Meng-Gan Lin | Mei Zhao | Wen-Jun Zhu | Qin Lu | Gui-Xiu Li | Chao Wang | Yi-Fang Yang | Xue-Mei Qin | Chao Fang | Hong-Zhuan Chen | Guo-Hong Yang
Nutrition support in surgical patients with colorectal cancer

Author(s): Yang Chen, Bao-Lin Liu, Bin Shang, Ai-Shan Chen, Shi-Qing Liu, Wei Sun, Hong-Zhuan Yin, Jian-Qiao Yin, Qi Su
(1R,3S,5R,6S)-6-Acetoxy-3-(4-methylphenylsulfonyloxy)tropane

Author(s): Li-Min Yang | Liang Zhu | Yin-Yao Niu | Hong-Zhuan Chen | Yang Lu

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program