Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hongtao Zhao"

ADD TO MY LIST
 
UVA Photoirradiation of Nitro-Polycyclic Aromatic Hydrocarbons—Induction of Reactive Oxygen Species and Formation of Lipid Peroxides †

Author(s): Qingsu Xia | Jun-Jie Yin | Yuewei Zhao | Yuh-Sen Wu | Yu-Qui Wang | Liang Ma | Shoujun Chen | Xin Sun | Peter P. Fu | Hongtao Yu
Discrete derivative: a data slicing algorithm for exploration of sharing biological networks between rheumatoid arthritis and coronary heart disease

Author(s): Zheng Guang | Jiang Miao | He Xiaojuan | Zhao Jing | Guo Hongtao | Chen Gao | Zha Qinglin | Lu Aiping
Effect of Glycosylated Nitrosohemoglobin on Quality of Cooked Meat Batters during Chill Storage

Author(s): Hongtao Zhang | Peijun Li | Baohua Kong | Qian Liu | Hehong Yang | Juyang Zhao | Yanan Jiang
An Efficient Synthesis of Novel Dispirooxindole Derivatives via One-Pot Three-Component 1,3-Dipolar Cycloaddition Reactions

Author(s): Zhibin Huang | Qian Zhao | Gang Chen | Huiyuan Wang | Wei Lin | Lexing Xu | Hongtao Liu | Juxian Wang | Daqing Shi | Yucheng Wang
The Anti-brain Ageing Effects of Krill Phosphatidylserine in SAMP10 Mice

Author(s): Jun Wang | Hongtao Lei | Pengtao Li | Li Han | Jincai Hou | Yangyang Yan | Haiping Zhao | Tomoko Tsuji
A literature review on biotic homogenization

Author(s): Guangmei Wang | Jingcheng Yang | Chuangdao Jiang | Hongtao Zhao | Zhidong Zhang
Design and Implementation of the Servo Control System Based on DSP

Author(s): Chaoji Chen | Na Zhao | Hongtao Jin | Yongjin Zhao
Evolutionary Discriminant Feature Extraction with Application to Face Recognition

Author(s): Qijun Zhao | David Zhang | Lei Zhang | Hongtao Lu
High Expression of TCF-4 Positively Correlated with Lung Cancer Progression

Author(s): Lianhe YANG | Hongtao XU | Yan WANG | Yang LIU | Yue ZHAO | Shundong DAI | Qiang WEI | Yuan MIAO | Yang HAN | Zhiqiang YANG | Nan LIU | Enhua WANG
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil