Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Hu Xiaoxiang"

ADD TO MY LIST
 
Hyper-IgE Syndrome with STAT3 Mutation: A Case Report in Mainland China

Author(s): Lixin Xie | Xiaoxiang Hu | Yang Li | Weihua Zhang | Liang'an Chen
Characterization of 35 novel microsatellite DNA markers from the duck (Anas platyrhynchos) genome and cross-amplification in other birds

Author(s): Huang Yinhua | Tu Jianfeng | Cheng Xuebo | Tang Bo | Hu Xiaoxiang | Liu Zhaoliang | Feng Jidong | Lou Yankun | Lin Li | Xu Ke | Zhao Yulong | Li Ning
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona