Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jan Z. Peruga"

ADD TO MY LIST
 
Strategia stosowania stentów wewnątrznaczyniowych we współczesnej kardiologii interwencyjnej

Author(s): Marcin Zwierzak | Jan Zbigniew Peruga | Jarosław D. Kasprzak
Droga do skutecznej reperfuzji: pierwotna angioplastyka, leczenie trombolityczne, inhibitor receptora GPIIb/IIIa - czy leczenie alternatywne wszystkimi wyżej wymienionymi środkami?

Author(s): Michał Ciesielczyk | Jarosław D. Kasprzak | Ewa Trzos | Jan Z. Peruga | Marek Demczuk | Maria Krzemińska-Pakuła
Najnowsze osiągnięcia terapii genowej miażdżycy

Author(s): Karina Wierzbowska | Michał Żebrowski | Jan Z. Peruga
Tętniak gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej u chorego z dwunaczyniową chorobą niedokrwienną serca - opis przypadku

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Wojciech Religa | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła
Wyniki leczenia choroby niedokrwiennej serca zabiegami przezskórnej koronaroplastyki chorych z współistniejącą cukrzycą

Author(s): Jan Z. Peruga | Wojciech Religa | Maria Krzemińska-Pakuła | Józef Drzewoski
Leczenie zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej implantacją stentu powlekanego rapamycyną

Author(s): Jakub Foryś | Jan Zbigniew Peruga | Michał Plewka | Tomasz Jeżewski | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Przezskórna angioplastyka u chorych z zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej - obserwacja odległa

Author(s): Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Michał Plewka | Tomasz Jeżewski | Anna Kopff | Maria Krzemińska-Pakuła
Spontaniczna dyssekcja tętnicy wieńcowej - opis przypadku

Author(s): Anna Kopff | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Porównanie wyników leczenia farmakologicznego i interwencyjnego zawału serca u chorych po 75 roku życia

Author(s): Ewa Trzos | Małgorzata Kurpesa | Jakub Foryś | Jan Z. Peruga | Zbigniew Bednarkiewicz | Anna Kopff | Jarosław D. Kasprzak | Barbara Uznańska | Maria Krzemińska-Pakuła
Przydatność tkankowej echokardiografii doplerowskiej w rozpoznawaniu zawału prawej komory

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Ocena perfuzji mięśnia sercowego w echokardiografii kontrastowej czasu rzeczywistego poprawia wartość diagnostyczną testu dipirydamolowego: doniesienie wstępne

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
"Czas to mięsień" - ocena prawej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Tomasz Wierzchowski | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Analiza wyników leczenia wstrząsu kardiogennego - obserwacja dwuletnia

Author(s): Ewa Trzos | Jan Zbigniew Peruga | Zbigniew Bednarkiewicz | Małgorzata Kurpesa | Grażyna Józefowicz-Okonkwo | Karina Wierzbowska-Drabik | Magdalena Bugała | Maria Krzemińska-Pakuła
Ocena czynników ryzyka wystąpienia pęknięcia wolnej ściany serca z towarzyszącą tamponadą u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

Author(s): Zbigniew Bednarkiewicz | Maciej Tymiński | Jakub Foryś | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Ewa Trzos | Maria Krzemińska-Pakuła
Czy wczesne pomiary N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym mogą różnicować niestabilną chorobę niedokrwienną i zawał bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)?

Author(s): Łukasz Figiel | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Piotr Lipiec | Janusz Śmigielski | Jarosław D. Kasprzak
Wczesna pozawałowa ocena rezerwy wieńcowej w badaniu echokardiograficznym po dowieńcowym podaniu komórek macierzystych szpiku kostnego

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Tomasz Jeżewski | Agata Wrzesień-Kuś | Agnieszka Wierzbowska | Piotr Lipiec | Karina Wierzbowska-Drabik | Jan Z. Peruga | Anna Korycka | Tadeusz Robak | Jarosław D. Kasprzak
Wpływ dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego na funkcję rozkurczową u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Piotr Lipiec | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Jeżewski | Małgorzata Kurpesa | Anna Korycka | Tadeusz Robak | Jarosław Damian Kasprzak
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil