Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jarosław D. Kasprzak"

ADD TO MY LIST
 
Wyboista droga do ostatecznego rozpoznania tętniczego nadciśnienia płucnego z dalszymi wyzwaniami terapeutycznymi

Author(s): Karolina Frynas | Łukasz Chrzanowski | Radosław Kręcki | Michał Plewka | Jarosław D. Kasprzak
Czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz ocena morfologii i funkcji serca w badaniu echokardiograficznym w grupie pacjentów kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby

Author(s): Joanna Jędrzychowska-Baraniak | Konrad Jarosz | Ewa Lewandowska | Robert Józwa | Jarosław Damian Kasprzak
Obraz kliniczny i echokardiograficzny oraz wyniki leczenia tętniaka rozwarstwiającego aorty

Author(s): Krystyna Rafalska | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła | Janusz Zasłonka | Ryszard Jaszewski
Strategia stosowania stentów wewnątrznaczyniowych we współczesnej kardiologii interwencyjnej

Author(s): Marcin Zwierzak | Jan Zbigniew Peruga | Jarosław D. Kasprzak
Analiza niediagnostycznych wyników echokardiograficznej próby dobutaminowej na materiale 582 badań

Author(s): Edyta Płońska | Hanna Szwed | Jarosław D. Kasprzak | Ilona Kowalik | Krystian Wita | Andrzej Gackowski | Lech Paluszkiewicz | Andrzej Szyszka | Adam Spring | Leszek Batalia | Anna Raczyńska | Marianna Janion
Droga do skutecznej reperfuzji: pierwotna angioplastyka, leczenie trombolityczne, inhibitor receptora GPIIb/IIIa - czy leczenie alternatywne wszystkimi wyżej wymienionymi środkami?

Author(s): Michał Ciesielczyk | Jarosław D. Kasprzak | Ewa Trzos | Jan Z. Peruga | Marek Demczuk | Maria Krzemińska-Pakuła
Możliwości oceny i definicja prawidłowych prędkości ruchu ścian lewej komory serca przy użyciu tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDE)

Author(s): Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak | Michał Plewka | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła
Tętniak gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej u chorego z dwunaczyniową chorobą niedokrwienną serca - opis przypadku

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Wojciech Religa | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła
Kwas moczowy a kardiologia - dna moczanowa czy coś więcej?

Author(s): Michał Borkowski | Jarosław D. Kasprzak
Zastosowanie zaawansowanych metod echokardiograficznych dla oceny funkcji rozkurczowej lewej komory serca

Author(s): Karina Wierzbowska | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction)

Author(s): Kinga Rzetecka | Jarosław Drożdż | Przemysław Guzik | Piotr Kasztelowicz | Jarosław D. Kasprzak | Janina Stępińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Witold Rużyłło | Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Rezerwa przepływu wieńcowego - aktualne możliwości wykorzystania klinicznego

Author(s): Robert Gil | Tomasz Pawłowski | Jarosław Kasprzak
Kardiologiczny zespół X

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław D. Kasprzak
Zespół Brugadów

Author(s): Michał Plewka | Jarosław D. Kasprzak
Dusznica oporna na leczenie - alternatywne metody terapii

Author(s): Karina Wierzbowska | Jarosław Kasprzak
Obraz zatoru tętnicy płucnej w badaniu echokardiograficznym przez klatkę piersiową - wartość diagnostyczna objawu McConnella

Author(s): Karina Wierzbowska | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła | Przemysław Guzik | Jarosław D. Kasprzak
Perfuzyjna echokardiografia kontrastowa z użyciem dipirydamolu i atropiny - doświadczenia wstępne

Author(s): Jarosław D. Kasprzak | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła | Paulina Wejner-Mik | Jarosław Drożdż | Michał Plewka
Terapeutyczna angiogeneza w chorobie wieńcowej

Author(s): Anna Kopff | Jarosław Drożdż | Jarosław Kasprzak
Tetralogia Fallota u 64-letniej nieleczonej kobiety

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Ocena echokardiograficzna zmian w układzie krążenia w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

Author(s): Sławomir W. Kaczor | Maria Krzemińska-Pakuła | Waldemar Rogowski | Jarosław D. Kasprzak
HOPE i Heart Prevention Study (HPS): nowa era prewencji kardiologicznej

Author(s): Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Co nowego na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej?

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną z uwzględnieniem występowania nadciśnienia tętniczego i echokardiograficznych cech przerostu lewej komory

Author(s): Edyta Płońska | Jarosław D. Kasprzak | Andrzej Gackowski | Andrzej Szyszka | Zbigniew Gąsior | Marek Maciejewski | Elżbieta Krzymińska | Piotr Gościniak | Maciej Lewandowski | Zdzisława Kornacewicz-Jach
Wpływ leczenia farmakologicznego na rokowanie krótkoterminowe i długoterminowe u pacjentów po incydencie kardiogennego obrzęku płuc

Author(s): Marcin Fiutowski | Tomasz Waszyrowski | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Włóknienie miokardium w nadciśnieniu tętniczym - patogeneza i perspektywy farmakoterapii

Author(s): Bogdan Podwysocki | Bogdan Wróbel | Jarosław D. Kasprzak
Leczenie zwężenia pnia lewej tętnicy wieńcowej implantacją stentu powlekanego rapamycyną

Author(s): Jakub Foryś | Jan Zbigniew Peruga | Michał Plewka | Tomasz Jeżewski | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Echokardiograficzna ocena objętości i funkcji skurczowej lewej komory z użyciem automatycznej analizy obrysu jam serca: nowe narzędzie kliniczne?

Author(s): Piotr Lipiec | Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Michał Ciesielczyk | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Echokardiograficzna próba dipirydamolowa

Author(s): Anna Kopff | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Ocena perfuzji mięśnia sercowego poprawia wartość prognostyczną echokardiograficznego testu dipirydamolowego

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Michał Ciesielczyk | Maria Krzemińska-Pakuła | Karina Wierzbowska-Drabik | Piotr Lipiec | Wojciech Religa | J. Zbigniew Peruga | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Białko C-reaktywne – ważny marker ryzyka krążeniowego: nowe fakty

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław D. Kasprzak
Zawał serca u młodych chorych. Opis trzech przypadków

Author(s): Ewa Trzos | Małgorzata Kurpesa | Tomasz Rechciński | Michał Ciesielczyk | Wojciech Religa | Jarosław D. Kasprzak
Przezskórna angioplastyka u chorych z zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej - obserwacja odległa

Author(s): Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Michał Plewka | Tomasz Jeżewski | Anna Kopff | Maria Krzemińska-Pakuła
Ilościowa ocena funkcji lewej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z niewydolnością serca, wtórną do przebytego zawału mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Karina Wierzbowska | Michał Kidawa | Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego w Bostonie, 15-18.06.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Zastosowanie klopidogrelu w prewencji powikłań zakrzepowych miażdżycy

Author(s): Tomasz Wcisło | Jarosław D. Kasprzak | Jarosław Drożdż
Spontaniczna dyssekcja tętnicy wieńcowej - opis przypadku

Author(s): Anna Kopff | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Porównanie wyników leczenia farmakologicznego i interwencyjnego zawału serca u chorych po 75 roku życia

Author(s): Ewa Trzos | Małgorzata Kurpesa | Jakub Foryś | Jan Z. Peruga | Zbigniew Bednarkiewicz | Anna Kopff | Jarosław D. Kasprzak | Barbara Uznańska | Maria Krzemińska-Pakuła
Echokardiograficzne rozpoznanie rakowiaka - opis przypadku

Author(s): Beata Westfal | Łukasz Chrzanowski | Michał Plewka | Jarosław Drożdż | Wojciech Biernał | Jarosław D. Kasprzak
Transplantacja komórek macierzystych u pacjentów z zawałem serca - fakty i mity

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Anna Korycka | Tomasz Jeżewski | Jarosław D. Kasprzak
Spożycie kawy a choroby układu sercowo-naczyniowego. Ochrona czy ryzyko?

Author(s): Marcin Dominiak | Jarosław D. Kasprzak
Przydatność tkankowej echokardiografii doplerowskiej w rozpoznawaniu zawału prawej komory

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Ocena perfuzji mięśnia sercowego w echokardiografii kontrastowej czasu rzeczywistego poprawia wartość diagnostyczną testu dipirydamolowego: doniesienie wstępne

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
49-letnia pacjentka z kardiomiopatią stresową tako-tsubo

Author(s): Radosław Kręćki | Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Tomasz Jeżewski | Jarosław D. Kasprzak
Powikłania sercowo-naczyniowe w ciąży - nowe możliwości oceny ryzyka

Author(s): Marcin Dominiak | Jarosław D. Kasprzak
Sprawozdanie z EuroEcho 9 - Dziewiątego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Florencja, 7-10.12.2005 r.

Author(s): Piotr Lipiec | Łukasz Chrzanowski | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Zespół tako-tsubo - nowe fakty, nowe pytania

Author(s): Michał Plewka | Barbara Uznańska | Jarosław D. Kasprzak
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
Rola ablacji w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków

Author(s): Marcin Fiutowski | Jarosław D. Kasprzak
"Czas to mięsień" - ocena prawej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Tomasz Wierzchowski | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Echokardiograficzna ocena odkształcenia lewej komory przy zastosowaniu techniki doplera tkankowego oraz śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking)

Author(s): Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Paulina Wejner-Mik | Aleksandra Jasińska | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Ocena czynników ryzyka wystąpienia pęknięcia wolnej ściany serca z towarzyszącą tamponadą u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST

Author(s): Zbigniew Bednarkiewicz | Maciej Tymiński | Jakub Foryś | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Ewa Trzos | Maria Krzemińska-Pakuła
Nieinwazyjne techniki obrazowe w diagnostyce stabilnej choroby wieńcowej

Author(s): Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Obraz echokardiograficzny i rokowanie u pacjentów z ropniami okołopierścieniowymi w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Author(s): Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Łukasz Chrzanowski | Radosław Kręcki | Łukasz Figiel | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak
Czy wczesne pomiary N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym mogą różnicować niestabilną chorobę niedokrwienną i zawał bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)?

Author(s): Łukasz Figiel | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Piotr Lipiec | Janusz Śmigielski | Jarosław D. Kasprzak
Niedokrwistość - nowy wskaźnik złego rokowania u pacjentów z niewydolnością serca

Author(s): Karolina Korycka | Katarzyna Lemke | Marcin Dominiak | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Wczesna pozawałowa ocena rezerwy wieńcowej w badaniu echokardiograficznym po dowieńcowym podaniu komórek macierzystych szpiku kostnego

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Tomasz Jeżewski | Agata Wrzesień-Kuś | Agnieszka Wierzbowska | Piotr Lipiec | Karina Wierzbowska-Drabik | Jan Z. Peruga | Anna Korycka | Tadeusz Robak | Jarosław D. Kasprzak
Hipercholesterolemia wpływa na wartość prognostyczną farmakologicznego testu echokardiograficznego

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Piotr Lipiec | Maria Krzemińska-Pakuła | Karina Wierzbowska-Drabik | Jarosław Drożdż | Jarosław D. Kasprzak
Nowe metody: Możliwość oceny bezdechu sennego na podstawie całodobowej rejestracji EKG metodą Holtera – program Lifescreen Apnoea

Author(s): Barbara Uznańska | Ewa Trzos | Tomasz Rechciński | Jarosław D. Kasprzak | Małgorzata Kurpesa
Bosentan w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego w przebiegu zespołu Eisenmengera - opis przypadku

Author(s): Dominika Filipiak | Ewa Szymczyk | Waldemar Rogowski | Jarosław D. Kasprzak
Wpływ dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego na funkcję rozkurczową u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Piotr Lipiec | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Jeżewski | Małgorzata Kurpesa | Anna Korycka | Tadeusz Robak | Jarosław Damian Kasprzak
Zaawansowane metody echokardiograficznej oceny funkcji mięśnia sercowego u myszy z indukowanym zawałem mięśnia sercowego

Author(s): Ewa Szymczyk | Piotr Lipiec | Maciej Kurpisz | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Kardiomiopatia przerostowa - przegląd aktualnych doniesień

Author(s): Adam Śmiałowski | Jarosław D. Kasprzak | Małgorzata Zając

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program