Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ji-Ying Wang"

ADD TO MY LIST
 
Low Bone Mineral Density in Chinese Adults with Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Author(s): Ran Cui | Hui Sheng | Xue-Fei Rui | Xiao-Yun Cheng | Chun-Jun Sheng | Ji-Ying Wang | Shen Qu
Icariin Changes ANGPTL3 Expression and LPL Activity to Improve Meat Quality in Swine

Author(s): Hong-Bo Xiao | Ji-Ying Wang | Zhi-Liang Sun
Effect of notoginsenoside R1 on hepatic microcirculation disturbance induced by gut ischemia and reperfusion

Author(s): Wei-Xing Chen, Fang Wang, Yu-Ying Liu, Qing-Jiang Zeng, Kai Sun, Xin Xue, Xiang Li, Ji-Ying Yang, Li-Hua An, Bai-He Hu, Jin-Hui Yang, Chuan-She Wang, Zhi-Xin Li, Lian-Yi Liu, Yan Li, Jun Zheng, Fu-Long Liao, Dong Han, Jing-Yu Fan, Jing-Yan Han
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program