Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jian Sheng-Rui"

ADD TO MY LIST
 
The Influences of H2Plasma Pretreatment on the Growth of Vertically Aligned Carbon Nanotubes by Microwave Plasma Chemical Vapor Deposition

Author(s): Jian Sheng-Rui | Chen Yuan-Tsung | Wang Chih-Feng | Wen Hua-Chiang | Chiu Wei-Ming | Yang Chu-Shou
Surface Morphological and Nanomechanical Properties of PLD-Derived ZnO Thin Films

Author(s): Jian Sheng-Rui | Teng I-Ju | Yang Ping-Feng | Lai Yi-Shao | Lu Jian-Ming | Chang Jee-Gong | Ju Shin-Pon
Berkovich Nanoindentation on AlN Thin Films

Author(s): Jian Sheng-Rui | Chen Guo-Ju | Lin Ting-Chun

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program