Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jian-Qiang Bi"

ADD TO MY LIST
 
Microwave absorption properties of MWCNT-SiC composites synthesized via a low temperature induced reaction

Author(s): Hui-Ling Zhu | Yu-Jun Bai | Rui Liu | Ning Lun | Yong-Xin Qi | Fu-Dong Han | Xiang-Lin Meng | Jian-Qiang Bi | Run-Hua Fan
2-Methylsulfanyl-4-(3-pyridyl)pyrimidine

Author(s): Ren-Jun Du | Jian-Qiang Wang | Sheng Bi | Yi-Xin Zhou | Cheng Guo
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program