Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jian-Qiang Hu"

ADD TO MY LIST
 
Animal Experimental Study of the Fully Biodegradable Atrial Septal Defect (ASD) Occluder

Author(s): Yu-feng Zhu | Xin-miao Huang | Jiang Cao | Jian-qiang Hu | Yuan Bai | Hai-bing Jiang | Zhao-feng Li | Ying Chen | Wei Wang | Yong-wen Qin | Xian-xian Zhao
CYP1A1 Ile462Val polymorphism contributes to colorectal cancer risk: A meta-analysis

Author(s): Jian-Qiang Jin, Yuan-Yuan Hu, Yu-Ming Niu, Gong-Li Yang, Yu-Yu Wu, Wei-Dong Leng, Ling-Yun Xia
SYNERGISTIC ANTIWEAR PROPERTIES BETWEEN BORATES AND ORGANIC TIN COMPOUNDS IN LUBRICANT

Author(s): Jian-Qiang Hu | Yi-Qin Hu | Zhan-He Du | Chang-Cheng Liu
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?