Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jing F"

ADD TO MY LIST
 
Isolation and characterization of gypenosides from Gynostemma pentaphyllum

Author(s): LIU Hui-Min  | YANG Jing | CHEN Dao-Jin | PIAO Xiang-Lan
The functional activities and application of polygonatum sibiricum polysaccharides

Author(s): LU Jian-Ping  | ZHANG Jing | ZHANG Yan-Zhen
Monodisperse Water-in-Oil-in-Water (W/O/W) Double Emulsion Droplets as Uniform Compartments for High-Throughput Analysis via Flow Cytometry

Author(s): Jing Yan | Wolfgang-Andreas C. Bauer | Martin Fischlechner | Florian Hollfelder | Clemens F. Kaminski | Wilhelm T. S. Huck
Multiple-Wells System Productivity Equations in a Rectangular Reservoir

Author(s): JALAL FARHAN OWAYED | JING LU | DJEBBAR TIAB
A 33-year-old male with paroxysmal absentia and automatism for 13 years

Author(s): ZHANG Guo-gao | LU Qiang | DOU Wan-chen | GAO Jing | WU Li-wen | CUI Li-ying
Preparation and retention performance of crosslinked and hydrophobically associating cationic polyacrylamide

Author(s): Wei-Bing Wu | Jun Gu | Yi Jing | Xiao-Fan Zhou | Hong-Qi Dai
Reversal of Myoblast Aging by Tocotrienol Rich Fraction Posttreatment

Author(s): Jing Jye Lim | Wan Zurinah Wan Ngah | Vincent Mouly | Norwahidah Abdul Karim
Dose-Dependent Anti-Inflammatory and Neuroprotective Effects of an ανβ3 Integrin-Binding Peptide

Author(s): Shu Han | Fan Zhang | Zhiying Hu | Yayi Sun | Jing Yang | Henry Davies | David T. W. Yew | Marong Fang
Mobile Visual Recognition on Smartphones

Author(s): Zhenwen Gui | Yongtian Wang | Yue Liu | Jing Chen
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
Discrete Current Control Strategy of Permanent Magnet Synchronous Motors

Author(s): Yan Dong | Kai Jing | Hexu Sun | Yi Zheng
Clinical Effect of Acupuncture on Endemic Skeletal Fluorosis: A Randomized Controlled Trial

Author(s): Zhou Jincao | Wu Zhongchao | Chen Zhongjie | Zhao Xiaoguang | Hu Jing | Jiao Yue | Li Guiran | Pang Li
Bioinformatics Analysis for the Antirheumatic Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang from a Network Perspective

Author(s): Haiyang Fang | Yichuan Wang | Tinghong Yang | Yang Ga | Yi Zhang | Runhui Liu | Weidong Zhang | Jing Zhao
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
Manual Acupuncture and Laser Acupuncture for Autonomic Regulations in Rats: Observation on Heart Rate Variability and Gastric Motility

Author(s): Zhao-Kun Yang | Mei-Ling Wu | Juan-Juan Xin | Wei He | Yang-Shuai Su | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Gerhard Litscher
Effectiveness of Interstitial Laser Acupuncture Depends upon Dosage: Experimental Results from Electrocardiographic and Electrocorticographic Recordings

Author(s): Wei He | Gerhard Litscher | Xiang-Hong Jing | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ingrid Gaischek | Yang-Shuai Su | Daniela Litscher | Zhao-Kun Yang | Juan-Juan Xin | Ling Hu
Fractal Behavior in the Clarification Process of Cane Sugar Production

Author(s): Xiaomo Yu | Junke Ye | Jing Hu | Xiaoping Liao | Jianbo Gao
Immune Modulation and Stereotactic Radiation: Improving Local and Abscopal Responses

Author(s): Jing Zeng | Timothy J. Harris | Michael Lim | Charles G. Drake | Phuoc T. Tran
Bifurcations and Stability of Nondegenerated Homoclinic Loops for Higher Dimensional Systems

Author(s): Yinlai Jin | Feng Li | Han Xu | Jing Li | Liqun Zhang | Benyan Ding
Convolutional Neural Network Applied to Traversability Analysis of Vehicles

Author(s): Li Linhui | Wang Mengmeng | Ding Xinli | Lian Jing | Zong Yunpeng
Clinical Research of Traditional Chinese Medicine Needs to Develop Its Own System of Core Outcome Sets

Author(s): Li Zhang | Junhua Zhang | Jing Chen | Dongmei Xing | Wei Mu | Jiaying Wang | Hongcai Shang
Icariin Augments Bone Formation and Reverses the Phenotypes of Osteoprotegerin-Deficient Mice through the Activation of Wnt/β-Catenin-BMP Signaling

Author(s): Xiao-Feng Li | Hao Xu | Yong-Jian Zhao | De-Zhi Tang | Guo-Hua Xu | Jonathan Holz | Jing Wang | Shao-Dan Cheng | Qi Shi | Yong-Jun Wang
Hydraulic Transients Induced by Pigging Operation in Pipeline with a Long Slope

Author(s): Tao Deng | Jing Gong | Haihao Wu | Yu Zhang | Siqi Zhang | Qi Lin | Huishu Liu
Endoscopy-MR Image Fusion for Image Guided Procedures

Author(s): Anwar Abdalbari | Xishi Huang | Jing Ren
Effects and Mechanisms of Chinese Herbal Medicine in Ameliorating Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury

Author(s): Qing Liu | Jiqiang Li | Jing Wang | Jianping Li | Joseph S. Janicki | Daping Fan
The Analysis to Tertiary-industry with ARIMAX Model

Author(s): Jing Fan | Rui Shan | Xiaoqin Cao | Peiliang Li
Fractional separation and structural features of hemicelluloses from sweet sorghum leaves

Author(s): Feng Peng | Jing Bian | Pai Peng | Ying Guan | Feng Xu | Run-Cang Sun
Acetic acid enhanced purification of crude cellulose from sugarcane bagasse: Structural and morphological characterization

Author(s): Jing Bian | Feng Peng | Xiao-Peng Peng | Pai Peng | Feng Xu | Run-Cang Sun
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Regenerative Medicine for Epilepsy: From Basic Research to Clinical Application

Author(s): Takao Yasuhara | Takashi Agari | Masahiro Kameda | Akihiko Kondo | Satoshi Kuramoto | Meng Jing | Tatsuya Sasaki | Atsuhiko Toyoshima | Susumu Sasada | Kenichiro Sato | Aiko Shinko | Takaaki Wakamori | Yu Okuma | Yasuyuki Miyoshi | Naoki Tajiri | Cesario V. Borlongan | Isao Date
Multi-Wave and Hybrid Imaging Techniques: A New Direction for Nondestructive Testing and Structural Health Monitoring

Author(s): Yuhua Cheng | Yiming Deng | Jing Cao | Xin Xiong | Libing Bai | Zhaojun Li
Refractive errors progression among pupils in Hetian Road primary school of Shanghai: 1-year followed-up

Author(s): Hui Shi | Yan-Hong Li | Li Li | Chun Zhao | Yan Wu | Wei Zhu | Jun Ba | Jing Yu
Correlation between diopters and refractive parameters among 5 to 12 years old school-age children of Lanzhou city

Author(s): Wan-Peng Wang | Ran Zhou | Jing Zhang | Wan-Na Ren | Yu-Ting Li | Wen-Fang Zhang
Wide Baseline Stereo Matching Algorithm Based on Advanced Extremal Regions

Author(s): Zhulin LI | JianXue HU | Jing Wang | DongXia HE
Bioactive Quinic Acid Derivatives from Ageratina adenophora

Author(s): Mei Zhang | Wan-Xue Liu | Meng-Fei Zheng | Qiao-Lin Xu | Fang-Hao Wan | Jing Wang | Ting Lei | Zhong-Yu Zhou | Jian-Wen Tan
Postoperative Survival of Patients with Stage IIIa Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Huihui LIU | Yan XU | Mengzhao WANG | Ke HU | Manjiao MA | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Longyun LI | Huazhu WANG
Second-line Chemotherapy and Its Survival Analysis of 181 Patients with
Extensive-stage Small Cell Lung Cancer in a Single Institute

Author(s): Manjiao MA | Mengzhao WANG | Yan XU | Ke HU | Huihui LIU | Longyun LI | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Huazhu WANG
Galectin-1 Is an Interactive Protein of Selenoprotein M in the Brain

Author(s): Xifeng Qiao | Jing Tian | Ping Chen | Chao Wang | Jiazuan Ni | Qiong Liu
A study of patient experience and perception regarding postoperative pain management in Chinese hospitals

Author(s): Weiran L | Lei Z | Woo SM | Anliu T | Shumin X | Jing Z | Kai Z | Zhen Z
Detection of Myoglobin with an Open-Cavity-Based Label-Free Photonic Crystal Biosensor

Author(s): Bailin Zhang | Juan Manuel Tamez-Vela | Steven Solis | Gilbert Bustamante | Ralph Peterson | Shafiqur Rahman | Andres Morales | Liang Tang | Jing Yong Ye
Hopf Bifurcation of an Improved SLBS Model under the Influence of Latent Period

Author(s): Chunming Zhang | Wanping Liu | Jing Xiao | Yun Zhao
Correlations of health behaviors and factors with high sensitivity C-reactive protein in diabetic population

Author(s): Jin-hong HOU | Jian-li WANG | Shuo-hua CHEN | Yan LIU | Jing LIU | Shou-ling WU
Impact of compound doping on hole and electron balance in p-i-n organic light-emitting diodes

Author(s): Xin-Xin Wang | Jing Xiao | Xu Gao | Xiao-Hong Zhang | Sui-Dong Wang
8-Methoxy-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine

Author(s): Jing Zhu | Xiang-Xiang Yang | Long-Yu Xu | Zhi-Dong Ren | Ling-Bo Qu
A Pt-Doped TiO2 Nanotube Arrays Sensor for Detecting SF6 Decomposition Products

Author(s): Xiaoxing Zhang | Jing Tie | Jinbin Zhang
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
Input Partitioning Based on Correlation for Neural Network Learning

Author(s): Shu Juan Guo | Sheng-Uei Guan | Shang Yang | Wei Fan Li | Lin Fan Zhao | Jing Hao Song
Effects of Fertilizers and Mushroom Residues on Soil N2O Emission Under Rice-Wheat Rotation in Chengdu Plain

Author(s): Xuesong Gao | Xiaolin Xiaolin Huang | Liangji Deng | Shirong Zhang | Jing Zhou | Min Zeng
Dissipation of Propamidine Fungicide Residues in Greenhouse Tomato

Author(s): Laya Kansaye | Jing Zhang | Hua Wu | Bao-wei Gao | Xing Zhang
DNA Damage Induced MutS Homologue hMSH4 Acetylation

Author(s): Yen-Lin Chu | Xiling Wu | Jing Xu | Jennifer L. Watts | Chengtao Her
Endogenous Protection Derived from Activin A/Smads Transduction Loop Stimulated via Ischemic Injury in PC12 Cells

Author(s): Jing Mang | Chun-Li Mei | Jiao-Qi Wang | Zong-Shu Li | Ting-Ting Chu | Jin-Ting He | Zhong-Xin Xu
Harnessing the Potential of Halogenated Natural Product Biosynthesis by Mangrove-Derived Actinomycetes

Author(s): Xue-Gong Li | Xiao-Min Tang | Jing Xiao | Guang-Hui Ma | Li Xu | Shu-Jie Xie | Min-Juan Xu | Xiang Xiao | Jun Xu
OptiVol fluid index predicts acute decompensation of heart failure with a high rate of unexplained events

Author(s): Xin-Wei Yang | Wei Hua | Li-Gang Ding | Jing Wang | Li-Hui Zheng | Chong-Qiang Li | Zhi-Min Liu | Ke-Ping Chen | Shu Zhang
Prognostic Role of microRNA-155 in Various Carcinomas: Results from a Meta-Analysis

Author(s): Jing He | Fengmei Zhang | Ying Wu | Wei Zhang | Xiaoli Zhu | Xuelian He | Yuhang Zhao | Wei Zhang | Yulan Zhao
Combined Analysis of AFP and HCCR-1 as an Useful Serological Marker for Small Hepatocellular Carcinoma: A Prospective Cohort Study

Author(s): Guoxin Zhang | Seon-Ah Ha | Hyun K. Kim | Jinah Yoo | Sanghee Kim | Youn S. Lee | Soo Y. Hur | Yong W. Kim | Tae E. Kim | Yong G. Park | Jing Wang | Yang Yang | Zekuan Xu | Eun Y. Song | Zuhu Huang | Peng Jirun | Jin Zhongtian | Qiao Shishi | Cui Zhuqingqing | Gong Lei | Jin W. Kim
Clinical Utility of Alpha Fetoprotein and HCCR-1, Alone or in Combination, in Patients with Chronic Hepatitis, Liver Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma

Author(s): Peng Jirun | Guoxin Zhang | Hyun Kee Kim | Seon-Ah Ha | Jin Zhongtian | Qiao Shishi | Cui Zhuqingqing | Gong Lei | Jinah Yoo | Sanghee Kim | Yong Gyu Park | Jing Wang | Yang Yang | Zekuan Xu | Zuhu Huang | Yun Kyung Lee | Eun Young Song | Jin Woo Kim
Polymorphisms in the Promoter Region of Catalase Gene and Essential Hypertension

Author(s): Xiao Feng Zhou | Jing Cui | Anita L. DeStefano | Irmarie Chazaro | Lindsay A. Farrer | Athanasios J. Manolis | Haralambos Gavras | Clinton T. Baldwin
Efficacy of Acupuncture for Primary Insomnia: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Jing Guo | Lin-Peng Wang | Cun-Zhi Liu | Jie Zhang | Gui-Ling Wang | Jing-Hong Yi | Jin-Lian Cheng

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions