Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jing Wang"

ADD TO MY LIST
 
Mobile Visual Recognition on Smartphones

Author(s): Zhenwen Gui | Yongtian Wang | Yue Liu | Jing Chen
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
Bioinformatics Analysis for the Antirheumatic Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang from a Network Perspective

Author(s): Haiyang Fang | Yichuan Wang | Tinghong Yang | Yang Ga | Yi Zhang | Runhui Liu | Weidong Zhang | Jing Zhao
Manual Acupuncture and Laser Acupuncture for Autonomic Regulations in Rats: Observation on Heart Rate Variability and Gastric Motility

Author(s): Zhao-Kun Yang | Mei-Ling Wu | Juan-Juan Xin | Wei He | Yang-Shuai Su | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Gerhard Litscher
Effectiveness of Interstitial Laser Acupuncture Depends upon Dosage: Experimental Results from Electrocardiographic and Electrocorticographic Recordings

Author(s): Wei He | Gerhard Litscher | Xiang-Hong Jing | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ingrid Gaischek | Yang-Shuai Su | Daniela Litscher | Zhao-Kun Yang | Juan-Juan Xin | Ling Hu
Convolutional Neural Network Applied to Traversability Analysis of Vehicles

Author(s): Li Linhui | Wang Mengmeng | Ding Xinli | Lian Jing | Zong Yunpeng
Clinical Research of Traditional Chinese Medicine Needs to Develop Its Own System of Core Outcome Sets

Author(s): Li Zhang | Junhua Zhang | Jing Chen | Dongmei Xing | Wei Mu | Jiaying Wang | Hongcai Shang
Icariin Augments Bone Formation and Reverses the Phenotypes of Osteoprotegerin-Deficient Mice through the Activation of Wnt/β-Catenin-BMP Signaling

Author(s): Xiao-Feng Li | Hao Xu | Yong-Jian Zhao | De-Zhi Tang | Guo-Hua Xu | Jonathan Holz | Jing Wang | Shao-Dan Cheng | Qi Shi | Yong-Jun Wang
Effects and Mechanisms of Chinese Herbal Medicine in Ameliorating Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury

Author(s): Qing Liu | Jiqiang Li | Jing Wang | Jianping Li | Joseph S. Janicki | Daping Fan
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Correlation between diopters and refractive parameters among 5 to 12 years old school-age children of Lanzhou city

Author(s): Wan-Peng Wang | Ran Zhou | Jing Zhang | Wan-Na Ren | Yu-Ting Li | Wen-Fang Zhang
Wide Baseline Stereo Matching Algorithm Based on Advanced Extremal Regions

Author(s): Zhulin LI | JianXue HU | Jing Wang | DongXia HE
Bioactive Quinic Acid Derivatives from Ageratina adenophora

Author(s): Mei Zhang | Wan-Xue Liu | Meng-Fei Zheng | Qiao-Lin Xu | Fang-Hao Wan | Jing Wang | Ting Lei | Zhong-Yu Zhou | Jian-Wen Tan
Postoperative Survival of Patients with Stage IIIa Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Huihui LIU | Yan XU | Mengzhao WANG | Ke HU | Manjiao MA | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Longyun LI | Huazhu WANG
Second-line Chemotherapy and Its Survival Analysis of 181 Patients with
Extensive-stage Small Cell Lung Cancer in a Single Institute

Author(s): Manjiao MA | Mengzhao WANG | Yan XU | Ke HU | Huihui LIU | Longyun LI | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Huazhu WANG
Galectin-1 Is an Interactive Protein of Selenoprotein M in the Brain

Author(s): Xifeng Qiao | Jing Tian | Ping Chen | Chao Wang | Jiazuan Ni | Qiong Liu
Correlations of health behaviors and factors with high sensitivity C-reactive protein in diabetic population

Author(s): Jin-hong HOU | Jian-li WANG | Shuo-hua CHEN | Yan LIU | Jing LIU | Shou-ling WU
Impact of compound doping on hole and electron balance in p-i-n organic light-emitting diodes

Author(s): Xin-Xin Wang | Jing Xiao | Xu Gao | Xiao-Hong Zhang | Sui-Dong Wang
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
Endogenous Protection Derived from Activin A/Smads Transduction Loop Stimulated via Ischemic Injury in PC12 Cells

Author(s): Jing Mang | Chun-Li Mei | Jiao-Qi Wang | Zong-Shu Li | Ting-Ting Chu | Jin-Ting He | Zhong-Xin Xu
OptiVol fluid index predicts acute decompensation of heart failure with a high rate of unexplained events

Author(s): Xin-Wei Yang | Wei Hua | Li-Gang Ding | Jing Wang | Li-Hui Zheng | Chong-Qiang Li | Zhi-Min Liu | Ke-Ping Chen | Shu Zhang
Combined Analysis of AFP and HCCR-1 as an Useful Serological Marker for Small Hepatocellular Carcinoma: A Prospective Cohort Study

Author(s): Guoxin Zhang | Seon-Ah Ha | Hyun K. Kim | Jinah Yoo | Sanghee Kim | Youn S. Lee | Soo Y. Hur | Yong W. Kim | Tae E. Kim | Yong G. Park | Jing Wang | Yang Yang | Zekuan Xu | Eun Y. Song | Zuhu Huang | Peng Jirun | Jin Zhongtian | Qiao Shishi | Cui Zhuqingqing | Gong Lei | Jin W. Kim
Clinical Utility of Alpha Fetoprotein and HCCR-1, Alone or in Combination, in Patients with Chronic Hepatitis, Liver Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma

Author(s): Peng Jirun | Guoxin Zhang | Hyun Kee Kim | Seon-Ah Ha | Jin Zhongtian | Qiao Shishi | Cui Zhuqingqing | Gong Lei | Jinah Yoo | Sanghee Kim | Yong Gyu Park | Jing Wang | Yang Yang | Zekuan Xu | Zuhu Huang | Yun Kyung Lee | Eun Young Song | Jin Woo Kim
Efficacy of Acupuncture for Primary Insomnia: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Jing Guo | Lin-Peng Wang | Cun-Zhi Liu | Jie Zhang | Gui-Ling Wang | Jing-Hong Yi | Jin-Lian Cheng
High Peak Power, Single-polarized, Sub-nanoseconds Pulses Generation of a Yb-doped Rod-type Photonic Crystal Fiber Amplifier

Author(s): Ziwei Wang | Songtao Du | Zhaokun Wang | Jing He | Yunrong Wei | Qihong Lou | Jun Zhou
Numerical Study on Optical Solitons Transmission System with 40 Gbit/s in the Photonic Crystal Fiber

Author(s): Jing Wang | Shanshan Wang | Xiaoliang Chu | Meiling Sun
REGγ Mediated Regulation of p21Waf/Cip1, p16INK4a and p14ARF/p19ARF in Vivo

Author(s): Lei Li | Pei Zhang | Haibin Wei | Weicang Wang | Liangfang Yao | Yubing Li | Lei Zhou | Zhuo Wang | Jiang Liu | Li Zhou | Ali Amjad | Bianhong Zhang | Tiantian Jing | Jianru Xiao | Yongyan Dang | Xiaotao Li
The Cytocompatibility of Genipin-Crosslinked Silk Fibroin Films

Author(s): Lingshuang Wang | Yiyu Wang | Jing Qu | Yongpei Hu | Renchuan You | Mingzhong Li
Long-term statistical assessment of Aqua-MODIS aerosol optical depth over coastal regions: bias characteristics and uncertainty sources

Author(s): Jacob C. Anderson | Jun Wang | JING Zeng | Gregory Leptoukh | Maksym Petrenko | Charles Ichoku | Chuanmin Hu
In vitro tissue engineering of lamellar cornea using human amniotic epithelial cells and rabbit cornea stroma

Author(s): Xiao-Yong Liu | Jian Chen | Qing Zhou | Jing Wu | Xiao-Ling Zhang | Li Wang | Xiao-Yan Qin
Hypothyroxinemia Induced by Mild Iodine Deficiency Deregulats Thyroid Proteins during Gestation and Lactation in Dams

Author(s): Wei Wei | Yi Wang | Jing Dong | Yuan Wang | Hui Min | Binbin Song | Zhongyan Shan | Weiping Teng | Qi Xi | Jie Chen
Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of New Variants of the Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Gansu, China in 2012

Author(s): Yufei Tian | Zhijun Yu | Kaihui Cheng | Yuxiu Liu | Jing Huang | Yue Xin | Yuanguo Li | Shengtao Fan | Tiecheng Wang | Geng Huang | Na Feng | Zhenguo Yang | Songtao Yang | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
Characterization and Bioactivity of Polysaccharides Obtained from Pine Cones of Pinus koraiensis by Graded Ethanol Precipitation

Author(s): Pan Zou | Xin Yang | Wei-Wei Huang | Hai-Tian Zhao | Jing Wang | Ren-Bo Xu | Xing-Long Hu | Si-Yan Shen | Di Qin
MicroRNA-143 Downregulates Interleukin-13 Receptor Alpha1 in Human Mast Cells

Author(s): Shaoqing Yu | Ruxin Zhang | Chunshen Zhu | Jianqiu Cheng | Hong Wang | Jing Wu
Changes of enzyme activities in lens after glaucoma trabecular resection

Author(s): Jian-Ping Wang | Yong Ma | Yu-Shun Xue | Xuan-Yi Che | De-Xiu Zhang | Tao Zhu | Jing Li | Rui Shi | Gui-E Zhao
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CELLULOSE-GRAFT-POLY (L-LACTIDE) VIA RING-OPENING POLYMERIZATION

Author(s): Shu Xiao, | Tongqi Yuan, | Huibo Cao, | Dai Lin, | Yue Shen, | Jing He, | Bo Wang
EXPLORING OPTIMAL FEED TO MICROBES RATIO FOR ANAEROBIC ACIDOGENIC FERMENTATION OF CASSAVA RESIDUE FROM BREWERY

Author(s): Xinying Wang, | Shuting Zhang, | Jing Wang, | Xiaoyan Yu, | Xuebin Lu
Relationship between CCR7 rs3136685 polymorphism and coronary artery disease in Han population in north China

Author(s): Wen-zhi CAI | Xiao-lin ZHANG | Xue-yao FENG | Jing BAI | Teng-fei LIU | Jie WANG | Ya-ling HAN
Received: 15 May 2013; in revised form: 11 July 2013 / Accepted: 15 July 2013 / Published: 19 July 2013

Author(s): Yidan Zhang | Renbing Jia | Jing Wang | Xiaofang Xu | Yuting Yao | Shengfan Ge | Xianqun Fan
“Intensity-Response” Effects of Electroacupuncture on Gastric Motility and Its Underlying Peripheral Neural Mechanism

Author(s): Yang-Shuai Su | Wei He | Chi Wang | Hong Shi | Yu-Feng Zhao | Juan-Juan Xin | Xiao-Yu Wang | Hong-Yan Shang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Bing Zhu
Cardiovascular Disease and Hip Fracture among Older Inpatients in Beijing, China

Author(s): Beibei Xu | Ling Han | Hui Liu | Jing Wang | Xiao-Yuan Bao | Han-Xu Xi | Leping Zhao | Guo-Pei Yu
Research for Patterned Sapphire Substrates of GaN-based LEDs

Author(s): LI Cheng-Cheng, XU Zhi-Mou, SUN Tang-You, WANG Zhi-Hao, WANG Shuang-Bao, ZHANG Xue-Ming, PENG Jing
Preliminary study of steep pulse irreversible electroporation technology in human large cell lung cancer cell lines L9981

Author(s): Song Zuoqing | Pan Zhenhua | Xu Xiaohong | Wang Weiqiang | Zu Lingling | Wang Jing | Song Zhitao | Liu Hongyu | Li Zhigang | Li Chengxiang | Chen Jun | Yao Chenguo | Zhou Qinghua
Application of Ferrite Nanomaterial in RF On-Chip Inductors

Author(s): Hua-Lin Cai | Jing Zhan | Chen Yang | Xiao Chen | Yi Yang | Bao-Yong Chi | Albert Wang | Tian-Ling Ren
Ginsenoside RK3 Prevents Hypoxia-Reoxygenation Induced Apoptosis in H9c2 Cardiomyocytes via AKT and MAPK Pathway

Author(s): Jing Sun | Guibo Sun | Xiangbao Meng | Hongwei Wang | Min Wang | Meng Qin | Bo Ma | Yun Luo | Yingli Yu | Rongchang Chen | Qidi Ai | Xiaobo Sun
A Simple and Green Protocol for 2H-Indazolo[2,1-b]phthalazine-triones Using Grinding Method

Author(s): Xiao-chuan Jia | Jing Li | Yu Ding | Bin Zhang | Na Wang | Yu-hu Wang
Protective Effects of Sodium Selenite against Aflatoxin B1-Induced Oxidative Stress and Apoptosis in Broiler Spleen

Author(s): Fengyuan Wang | Gang Shu | Xi Peng | Jing Fang | Kejie Chen | Hengmin Cui | Zhengli Chen | Zhicai Zuo | Junliang Deng | Yi Geng | Weimin Lai
Analyzing Head and Eye Movement System with CORBA

Author(s): Wang Changyuan | Zhang Jing | Chen YuLong
Distortion Parameters Analysis Method Based on Improved Filtering Algorithm

Author(s): ZHANG Shutuan | LI Yan | WANG Jing | WU Hengzhou
Surname Inherited Algorithm Research Based on Artificial Immune System

Author(s): Jing Xie | Yaobin Hu | Huiling Zhu | Yulin Wang
Enhancement of Non-Air Conducted Speech Based on Wavelet-Packet Adaptive Threshold

Author(s): Sheng Li | Huijun Xue | Guohua Lu | Yang Zhang | Teng Jiao | Jianqi Wang | Xijing Jing
Research of Emotion Recognition Based on Speech and Facial Expression

Author(s): Yutai Wang | Xinghai Yang | Jing Zou
Visual Odometry for Planetary Exploration Rovers in Sandy Terrains

Author(s): Linhui Li | Jing Lian | Lie Guo | Rongben Wang
Analysis and Research of the RSA Algorithm

Author(s): NaQi | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
Research of Data Quality Assurance about ETL of Telecom Data Warehouse

Author(s): Sun Wei | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
Fixed Bed Adsorption Study on Phosphate Removal Using Nanosized FeOOH-Modified Anion Resin

Author(s): Nan Li | Jing Ren | Lin Zhao | Zhong-liang Wang
Characteristics of Air-Sea Fluxes Based on In Situ Observations from a Platform in the Bohai Gulf during Early Mid-August 2011

Author(s): Bingui Wu | Yiyang Xie | Yi Lin | Xinxin Ye | Jing Chen | Xiaobing Qiu | Yanan Wang
Glycyrrhizic acid attenuates CCl4-induced hepatocyte apoptosis in rats via a p53-mediated pathway

Author(s): Xiao-Ling Guo | Bo Liang | Xue-Wei Wang | Fu-Gang Fan | Jing Jin | Rui Lan | Jing-Hui Yang | Xiao-Chun Wang | Lei Jin | Qin Cao
Measurement-Based Spatial Correlation and Capacity of Indoor Distributed MIMO System

Author(s): Yan Zhang | Limin Xiao | Shidong Zhou | Jing Wang
Ocotillol Enhanced the Antitumor Activity of Doxorubicin via p53-Dependent Apoptosis

Author(s): Hongbo Wang | Pengfei Yu | Jing Bai | Jianqiao Zhang | Liang Kong | Fangxi Zhang | Guangying Du | Shiqian Pei | Lixia Zhang | Yongtao Jiang | Jingwei Tian | Fenghua Fu
Characteristics of ocular abnormalities in gout patients

Author(s): Jing Lin | Gui-Qiu Zhao | Cheng-Ye Che | Shan-Shan Yang | Qian Wang | Chang-Gui Li
Rockall score in predicting outcomes of elderly patients with acute upper gastrointestinal bleeding

Author(s): Chang-Yuan Wang | Jian Qin | Jing Wang | Chang-Yi Sun | Tao Cao | Dan-Dan Zhu
Association of Pro12Ala polymorphism of PPAR-γ2 Gene and diabetic retinopathy in type 2 diabetes

Author(s): Yong-Qing Liu | Li-Cong Wang | Jing Dong | Jin-Feng Wang | Sheng-Jie Wu
Electrocautery Snare Is Combined with CO2 Cryosurgery and Argon Plasma Coagulation for the Treatment of Airway Tumors and Granulomas

Author(s): Hongwu WANG | Dongmei LI | Nan ZHANG | Hang ZOU | Jieli ZHANG | Jing LI | Sujuan LIANG
A Novel Control System Design Based On Solid the PLC

Author(s): Wei Wei | Jing Zhang | Hongye Li | Jie Hu | Wei Wang | Xiaoyan Yin | Feng Wang | Xin Song | Zhixiao Wang | Yongchao Wang | Peiyi Shen | Jiachen Geng
Mitochondrial encephalopathy: a case report and review of the literature

Author(s): XU Yu-qiao | YE Jing | JIA Hong-ge | WANG Ying-mei | LI Qing
Acupuncture Effect and Central Autonomic Regulation

Author(s): Qian-Qian Li | Guang-Xia Shi | Qian Xu | Jing Wang | Cun-Zhi Liu | Lin-Peng Wang
Synthesis and Surface Characterization of -Mn Nanostructures

Author(s): Chengxiang Liu | Jing Wang | Jiarui Tian | Lan Xiang
Formulation and Particle Size Reduction Improve Bioavailability of Poorly Water-Soluble Compounds with Antimalarial Activity

Author(s): Hongxing Wang | Qigui Li | Sean Reyes | Jing Zhang | Lisa Xie | Victor Melendez | Mark Hickman | Michael P. Kozar
The UHF Band In-body Antennas for Wireless Capsule Endoscopy

Author(s): Eng Gee Lim | Jing Chen Wang | Zhao Wang | Tammam Tillo | Ka Lok Man
Effects of Vitamin A on Growth Performance, Antioxidant Status and Blood Constituents in Lactating Grey Goat

Author(s): Weiren Yang | Ping Wang | Yuanqiang Jing | Zaibin Yang | Chongyu Zhang | Shuzhen Jiang | Guiguo Zhang
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil