Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jun Xu"

ADD TO MY LIST
 
On Iterative Learning Control for Remote Control Systems with Packet Losses

Author(s): Chunping Liu | Rong Xiong | Jianxin Xu | Jun Wu
Optimal Joint Expected Delay Forwarding in Delay Tolerant Networks

Author(s): Jia Xu | Xin Feng | Wen Jun Yang | Ru Chuan Wang | Bing Qing Han
Peer Selection Strategy Using Mobile Agent and Trust in Peer-to-Peer Streaming Media System

Author(s): He Xu | Han-Chen Huang | Ruchuan Wang | Jun Dong
The Research of Acupuncture Effective Biomolecules: Retrospect and Prospect

Author(s): Yu Wang | Lei-Miao Yin | Yu-Dong Xu | Yan-Yan Lui | Jun Ran | Yong-Qing Yang
Evaluation of the Comet Assay for Assessing the Dose-Response Relationship of DNA Damage Induced by Ionizing Radiation

Author(s): Yan Wang | Chang Xu | Li Qing Du | Jia Cao | Jian Xiang Liu | Xu Su | Hui Zhao | Fei-Yue Fan | Bing Wang | Takanori Katsube | Sai Jun Fan | Qiang Liu
The accuracy of warfarin dosage based on VKORC1 and CYP2C9 phenotypes in a Chinese population

Author(s): Agustinus Wijaya | Jiang T. Bo | He Jun | Jiang W. Ping | Jiang Bin | Chen H. Jie | Yang B. Wen | Xu M. Zhu | Qiu Q. Cheng
The accuracy of warfarin dosage based on VKORC1 and CYP2C9 phenotypes in a Chinese population

Author(s): Agustinus Wijaya | Jiang T. Bo | He Jun | Jiang W. Ping | Jiang Bin | Chen H. Jie | Yang B. Wen | Xu M. Zhu | Qiu Q. Cheng
Identification of Two Novel Anti-Fibrotic Benzopyran Compounds Produced by Engineered Strains Derived from Streptomyces xiamenensis M1-94P that Originated from Deep-Sea Sediments

Author(s): Zhong-Yuan You | Ya-Hui Wang | Zhi-Gang Zhang | Min-Juan Xu | Shu-Jie Xie | Tie-Sheng Han | Lei Feng | Xue-Gong Li | Jun Xu
Harnessing the Potential of Halogenated Natural Product Biosynthesis by Mangrove-Derived Actinomycetes

Author(s): Xue-Gong Li | Xiao-Min Tang | Jing Xiao | Guang-Hui Ma | Li Xu | Shu-Jie Xie | Min-Juan Xu | Xiang Xiao | Jun Xu
Evaluation of Red Blood Cell Distribution Width in Patients with Cardiac Syndrome X

Author(s): Ping Qing | Song-Hui Luo | Yuan-Lin Guo | Jun Liu | Rui-Xia Xu | Cheng-Gang Zhu | Yan-Jun Jia | Feng-Lian Ma | Na-Qiong Wu | Li-Xin Jiang | Jian-Jun Li
Influence of meteorological factors on the seasonal onset of esophagogastric variceal bleeding

Author(s): Jun Chen | Donghua Li | Shaoyong Xu | Zequn Sun | Bin Wang | Changsheng Deng
Association of a Common Variant at 10q26 and Benign Prostatic Hyperplasia Aggressiveness in Han Chinese Descent

Author(s): Xin Gu | Tao Huang | Ding Xu | Liujian Duan | Yang Jiao | Jian Kang | S. Lilly Zheng | Jianfeng Xu | Jielin Sun | Jun Qi
Melaleuca Alternifolia Concentrate Inhibits in Vitro Entry of Influenza Virus into Host Cells

Author(s): Xinghua Li | Songwei Duan | Cordia Chu | Jun Xu | Gucheng Zeng | Alfred King-Yin Lam | Junmei Zhou | Yue Yin | Danyun Fang | Maxwell John Reynolds | Huaiyu Gu | Lifang Jiang
Aetiology analysis of 35 patients firstly diagnosed with oculomotor palsy

Author(s): Yi-Min Pu | Zhi-Ke Xu | Zong-Shun Liu | Wei Lu | Jun Yang | Li Bin
IMPACT OF THERMOMECHANICAL REFINING CONDITIONS ON FIBER QUALITY AND ENERGY CONSUMPTION BY MILL TRIAL

Author(s): Jun Hua, | Guangwei Chen, | Dapeng Xu | , Sheldon Q. Shi
CATALYTIC CONVERSION OF FORMIC ACID TO METHANOL WITH Cu AND Al UNDER HYDROTHERMAL CONDITIONS

Author(s): Hansong Yao, | Zeng Xu, | Jun Yun, | Min Cheng, | Zhenzi Jing, | Fangming Jin
Deqi Sensations of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Auricular Points

Author(s): Xiaoling Wang | Jiliang Fang | Qing Zhao | Yangyang Fan | Jun Liu | Yang Hong | Honghong Wang | Yunyao Ma | Chunhua Xu | Shan Shi | Jian Kong | Peijing Rong
Defect Optical and Scintillation Properties of Lu2Si2O7:Ce Single Crystal Grown by Floating Zone Method

Author(s): FENG He, REN Guo-Hao, DING Dong-Zhou, LI Huan-Ying, XU Jun, YANG Qiu-Hong, XU Jia-Yue
Brush-like SnO2/ZnO hierarchical nanostructure: Synthesis, characterization and application in UV photoresponse

Author(s): Jun Dai | Chunxiang Xu | Jiyuan Guo | Xiaoyong Xu | Gangyi Zhu | Yi Lin
Preliminary study of steep pulse irreversible electroporation technology in human large cell lung cancer cell lines L9981

Author(s): Song Zuoqing | Pan Zhenhua | Xu Xiaohong | Wang Weiqiang | Zu Lingling | Wang Jing | Song Zhitao | Liu Hongyu | Li Zhigang | Li Chengxiang | Chen Jun | Yao Chenguo | Zhou Qinghua
A Study on Bone Mass in Elderly Chinese Foot-Binding Women

Author(s): Yi Pan | Ling Qin | Mian Xu | Yin He | Juan Bao | Xian Guo | Jun Shu
Clonal Selection Algorithm Based Iterative Learning Control with Random Disturbance

Author(s): Qun Gu | Xiao Hong Hao | Xian Jun Du | Wei Tao Xu | Yuanyuan Ju
Regulatory Strategy for Renewable Energy Integration

Author(s): Jun Liu | Ting Zhang | Hui Xu | Yongxiu He
PI3K/Akt Pathway Contributes to Neurovascular Unit Protection of Xiao-Xu-Ming Decoction against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in Rats

Author(s): Rui Lan | Jun Xiang | Yong Zhang | Guo-Hua Wang | Jie Bao | Wen-Wei Li | Wen Zhang | Li-Li Xu | Ding-Fang Cai
Brain Responses to Acupuncture Are Probably Dependent on the Brain Functional Status

Author(s): Chuanfu Li | Jun Yang | Jinbo Sun | Chunsheng Xu | Yuanqiang Zhu | Qi Lu | Aihong Yuan | Yifang Zhu | Luoyi Li | Wei Zhang | Junping Liu | Jianjun Huang | Dongxiao Chen | Linying Wang | Wei Qin | Jie Tian
SOC Based Battery Cell Balancing with a Novel Topology and Reduced Component Count

Author(s): Jun Xu | Siqi Li | Chris Mi | Zheng Chen | Binggang Cao
Differentially expressed genes in adipocytokine signaling pathway of adipose tissue in pregnancy

Author(s): Dotun Ogunyemi | Jun Xu | Arnold M. Mahesan | Steve Rad | Eric Kim | Jacqueline Yano | Carolyn Alexander | Jerome I. Rotter | Y.-D. Ida Chen
Receptor Conversion between Primary Tumors and Distant Metastases in 121 Cases of Metastatic Breast Cancer

Author(s): Chaoying Wang | Lijun Di1 | Kun Yan | Huiping Li | Guohong Song | Hanfang Jiang | Shanshan Yin | Xu Liang | Ying Yan | Bin Shao | Fengling Wan | Jun Ren
A retrospective analysis of laparoscopic and open ureterolysis for treating the patients with retroperitoneal fibrosis

Author(s): Fan ZHANG | Xu ZHANG | Bao-fa HONG | Jiang-ping GAO | Jun DONG | Yong YANG | Wei CAI | A-xiang XU | Xin MA | Hong-zhao LI
Mechanism of Selective Inhibition of Yohimbine and Its Derivatives in Adrenoceptor α2 Subtypes

Author(s): Liu Hai-Bo | Peng Yong | Huang Lu-qi | Xu Jun | Xiao Pei-Gen
Xiao-Xu-Ming Decoction Protects against Blood-Brain Barrier Disruption and Neurological Injury Induced by Cerebral Ischemia and Reperfusion in Rats

Author(s): Rui Lan | Jun Xiang | Guo-Hua Wang | Wen-Wei Li | Wen Zhang | Li-Li Xu | Ding-Fang Cai
Diffuse lesions in cerebrum, thalamus and brain stem

Author(s): ZHAO Lei | LIU Cai-yan | NI Jun | XU Yu-yuan | YANG Yin-chang | CUI Li-ying
LILRA3 Is Associated with Benign Prostatic Hyperplasia Risk in a Chinese Population

Author(s): Yang Jiao | Li Wang | Xin Gu | Sha Tao | Lu Tian | Rong Na | Zhuo Chen | Jian Kang | Siqun L. Zheng | Jianfeng Xu | Jielin Sun | Jun Qi
Endoscopic papillary balloon intermittent dilatation and endoscopic sphincterotomy for bile duct stones

Author(s): Bai-Qing Fu | Ya-Ping Xu | Li-Sheng Tao | Jun Yao | Chun-Suo Zhou
The Aircraft Sonic Feature Extraction Based on the Wavelet Analysis

Author(s): Nuan Song | Shuang Xu | Jun Li | Jingyuan Shi
Numerical Simulation of the Oil-water Distribution Law in X Block Geology by Using the STARS Mode

Author(s): Jun Ni | Zhanli Ren | Huibin Xu | Yining Wang | Guang Wang
A Wideband Waveguide Antenna with Nearly Equal E- and H-Plane Radiation Patterns

Author(s): Mei Qing Qi | He-Xiu Xu | Hui Feng Ma | Mou Ping Jin | Wei Wang | Tie Jun Cui
6-Shogaol Protects against Oxidized LDL-Induced Endothelial Injruries by Inhibiting Oxidized LDL-Evoked LOX-1 Signaling

Author(s): Yun kai Wang | Ya Jun Hong | Yong hua Yao | Xiao Min Huang | Xue Bo Liu | Chun Yu Zhang | Lei Zhang | Xiaoliang Leon Xu
Evaluation on Anti-Inflammatory, Analgesic, Antitumor, and Antioxidant Potential of Total Saponins from Nigella glandulifera Seeds

Author(s): Jun Zhao | Fang Xu | Hua Huang | Zhengyi Gu | Linlin Wang | Wei Tan | Jinhua He | Yan Chen | Chenyang Li
Systematic assessment of microneedle injection into the mouse cornea

Author(s): Matthaei Mario | Meng Huan | Bhutto Imran | Xu Qingguo | Boelke Edwin | Hanes Justin | Jun Albert S
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Improving potency of Chlamydia trachomatis major outer membrane protein muli-epitope DNA vaccine by fusion with human papillomavirues 6b L1

Author(s): Xu Wen | Shi Zhaohui | Chen Jun | Meng Ruifeng | Gong Wenci | Zhu Shanli | Zhang Lifang
Micro-Temperature Sensor Based on Quartz Tuning Fork Resonator

Author(s): Jing Ma | Jun Xu | Jinhua Duan | Haibo Xu
Genetic Variation in Soybean at the Maturity Locus E4 Is Involved in Adaptation to Long Days at High Latitudes

Author(s): Yasutaka Tsubokura | Hisakazu Matsumura | Meilan Xu | Baohui Liu | Hiroko Nakashima | Toyoaki Anai | Fanjiang Kong | Xiaohui Yuan | Hiroyuki Kanamori | Yuichi Katayose | Ryoji Takahashi | Kyuya Harada | Jun Abe
The Inhibition of Spinal Astrocytic JAK2-STAT3 Pathway Activation Correlates with the Analgesic Effects of Triptolide in the Rat Neuropathic Pain Model

Author(s): Jun Tang | Zhi-Hong Li | Shun-Nan Ge | Wei Wang | Xiao-Peng Mei | Wen Wang | Ting Zhang | Li-Xian Xu | Jin-Lian Li
Highlights for α-fetoprotein in determining prognosis and treatment monitoring for hepatocellular carcinoma

Author(s): Xin-Sen Xu | Kai Qu | Chang Liu | Yue-Lang Zhang | Jun Liu | Yan-Zhou Song | Peng Zhang | Si-Nan Liu | Hu-Lin Chang
Highly crystallized poly (lactic acid) under high pressure

Author(s): Jin Zhang | Ding-Xiang Yan | Jia-Zhuang Xu | Hua-Dong Huang | Jun Lei | Zhong-Ming Li
Impulsive Synchronization of Multilinks Delayed Coupled Complex Networks with Perturb Effects

Author(s): Jun Li | Bing Li | Yuhua Xu | Wuneng Zhou | Jian'an Fang
THE SOLUBILITY OF LIGNIN FROM BAGASSE IN A 1,4-BUTANEDIOL/WATER SYSTEM

Author(s): Qiang Wang | Kefu Chen | Jun Li | Guihua Yang | Shanshan Liu | Jun Xu
Study on Properties of Ti:sapphire Crystals Doped Carbon Grown by the Kyropoulos Technique(KY)

Author(s): HU Ke-Yan, XU Jun, WANG Chuan-Yong, LI Hong-Jun, ZOU Yu-Qi, YANG Qiu-Hong
KINETICS OF BAGASSE DELIGNIFICATION BY USING HIGH-BOILING SOLVENT

Author(s): Qiang Wang | Kefu Chen | Shanshan Liu Mail | Jun Li | Jun Xu Mail
SIMULTANEOUS DETERMINATION OF CHLORINE DIOXIDE AND HYPOCHLOROUS ACID IN BLEACHING SYSTEM

Author(s): Qiang Wang | Kefu Chen | Jun Li Mail | Jun Xu | Shanshan Liu Mail
Antitumor Activities of Kushen: Literature Review

Author(s): Mingyu Sun | Hongyan Cao | Lin Sun | Shu Dong | Yanqin Bian | Jun Han | Lijun Zhang | Shuang Ren | Yiyang Hu | Chenghai Liu | Lieming Xu | Ping Liu
Evaluation of Disease Resistance of Cucurbit Cultivars to Powdery Mildew and Root-Knot Nematode

Author(s): Sung Heun Kim | Ji Eun Shin | Kyung Jun Lee | Sheng Jun Xu | Byung-Sup Kim
Oxymatrine liposome attenuates hepatic fibrosis via targeting hepatic stellate cells

Author(s): Ning-Li Chai | Qiang Fu | Hui Shi | Chang-Hao Cai | Jun Wan | Shi-Ping Xu | Ben-Yan Wu
Scutellaria barbata D. Don Inhibits Tumor Angiogenesis via Suppression of Hedgehog Pathway in a Mouse Model of Colorectal Cancer

Author(s): Lihui Wei | Jiumao Lin | Wei Xu | Qiaoyan Cai | Aling Shen | Zhenfeng Hong | Jun Peng
EFFECTS OF DILUTE ACID HYDROLYSIS ON COMPOSITION AND STRUCTURE OF CELLULOSE IN EULALIOPSIS BINATA

Author(s): Jiebin Tang | Kefu Chen | Jun Xu | Jun Li | Chuanshan Zhao
Comparison of total splenic artery embolization and partial splenic embolization for hypersplenism

Author(s): Xin-Hong He | Jian-Jian Gu | Wen-Tao Li | Wei-Jun Peng | Guo-Dong Li | Sheng-Ping Wang | Li-Chao Xu | Jun Ji
Oral Administration of Apigenin Inhibits Metastasis through AKT/P70S6K1/MMP-9 Pathway in Orthotopic Ovarian Tumor Model

Author(s): Jun He | Qing Xu | Min Wang | Chongyong Li | Xu Qian | Zhumei Shi | Ling-Zhi Liu | Bing-Hua Jiang
Pu-erh Tea Reduces Nitric Oxide Levels in Rats by Inhibiting Inducible Nitric Oxide Synthase Expression through Toll-Like Receptor 4

Author(s): Yang Xu | Guan Wang | Chunjie Li | Min Zhang | Hang Zhao | Jun Sheng | Wei Shi
Colorectal cancer screening: Comparison of transferrin and immuno fecal occult blood test

Author(s): Ji-Gui Chen | Juan Cai | Huan-Lei Wu | Hua Xu | Yu-Xing Zhang | Chao Chen | Qian Wang | Jun Xu | Xiang-Lin Yuan
Risk-Association of CYP11A1 Polymorphisms and Breast Cancer Among Han Chinese Women in Southern China

Author(s): Minying Sun | Xuexi Yang | Changsheng Ye | Weiwen Xu | Guangyu Yao | Jun Chen | Ming Li
Hedyotis diffusa Willd Inhibits Colorectal Cancer Growth in Vivo via Inhibition of STAT3 Signaling Pathway

Author(s): Qiaoyan Cai | Jiumao Lin | Lihui Wei | Ling Zhang | Lili Wang | Youzhi Zhan | Jianwei Zeng | Wei Xu | Aling Shen | Zhenfeng Hong | Jun Peng
A Novel Targeting Drug Delivery System Based on Self-Assembled Peptide Hydrogel

Author(s): Liang Liang | Jun Yang | Qinghua Li | Ming Huo | Fagang Jiang | Xiaoding Xu | Xianzheng Zhang
Care strategies for patients with severe drug-induced hepatitis

Author(s): Tingting Zhang | Yuan Liu | Qingqing Xu | Yaping Han | Jun Li
Assessing the effect of traditional Chinese medicine on CD4+ lymphocyte count of 807 HIV/AIDS cases

Author(s): Jian Wang | Wen Zou | Ying Liu | Liran Xu | Fang Lu | Yuguang Wang | Guoliang Zhang | Jiaming Lu | Jun Zhou
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?