Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ke-Feng Dou"

ADD TO MY LIST
 
Intravenous injection of mesenchymal stem cells is effective in treating liver fibrosis

Author(s): Wei Zhao | Jun-Jie Li | Da-Yong Cao | Xiao Li | Lin-Ying Zhang | Yong He | Shu-Qiang Yue | De-Sheng Wang | Ke-Feng Dou
The interaction of HAb18G/CD147 with integrin α6β1 and its implications for the invasion potential of human hepatoma cells

Author(s): Dai Jing-yao | Dou Ke-feng | Wang Cong-hua | Zhao Pu | Lau Wayne | Tao Ling | Wu Ya-mei | Tang Juan | Jiang Jian-li | Chen Zhi-nan
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?