Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Kou Yang"

ADD TO MY LIST
 
Simulation of Temperature Field Distribution in Melting TiAl Alloy by PAM Process

Author(s): Xia Xu, | Assoc.Prof. Hui Chang, | Assoc.Prof. Hongchao Kou, | Zhao Yang, | Prof. Jinshan Li,
Optimizing the design of nanostructures for improved thermal conduction within confined spaces

Author(s): Kou Jianlong | Qian Huiguo | Lu Hangjun | Liu Yang | Xu Yousheng | Wu Fengmin | Fan Jintu
4,8-Dimethoxyfuro[2,3-b]quinoline (γ-fagarine)

Author(s): Yong Liu | Kou Wei | Jianshe Yang
Construction and characterization of an expressed sequenced tag library for the mosquito vector Armigeres subalbatus

Author(s): Mayhew George | Bartholomay Lyric | Kou Hang-Yen | Rocheleau Thomas | Fuchs Jeremy | Aliota Matthew | Tsao I-Yu | Huang Chiung-Yen | Liu Tze-Tze | Hsiao Kwang-Jen | Tsai Shih-Feng | Yang Ueng-Cheng | Perna Nicole | Cho Wen-Long | Christensen Bruce | Chen Cheng-Chen

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions