Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Lan Tian"

ADD TO MY LIST
 
Synthesis and Surface Characterization of -Mn Nanostructures

Author(s): Chengxiang Liu | Jing Wang | Jiarui Tian | Lan Xiang
Establishment of norm of mental disorders predictive scale for chinese soldiers

Author(s): Li-yi ZHANG | Yu-hui WANG | Xiao-dong ZHOU | Han LIN | Ying-ying LIU | Zhi-xiong XU | Chun-xia CHEN | Li-zhi JIN | Zhong-wen REN | Peng XU | Dan DING | Long-yuan TIAN | Hong-bo XIE | Lan YOU | Zhi-qiang LIN
Spatio-Temporal Saliency Perception via Hypercomplex Frequency Spectral Contrast

Author(s): Ce Li | Jianru Xue | Nanning Zheng | Xuguang Lan | Zhiqiang Tian
Gardenia jasminoides attenuates hepatocellular injury and fibrosis in bile duct-ligated rats and human hepatic stellate cells

Author(s): Ying-Hua Chen | Tian Lan | Jing Li | Chun-Hui Qiu | Teng Wu | Hong-Ju Gou | Min-Qiang Lu
Channel Selection and Feature Projection for Cognitive Load Estimation Using Ambulatory EEG

Author(s): Tian Lan | Deniz Erdogmus | Andre Adami | Santosh Mathan | Misha Pavel
On Generalized Transitive Matrices

Author(s): Jing Jiang | Lan Shu | Xinan Tian
Autosomal Interactions and Mechanisms of Pyrethroid Resistance in House Flies, Musca domestica

Author(s): Li Tian, Chuanwang Cao, Lin He, Ming Li, Lan Zhang, Lee Zhang, HuQi Liu, Nannan Liu
Impaired lipid metabolism in idiopathic pulmonary alveolar proteinosis

Author(s): Tian Xinlun | Luo Jinmei | Xu Kai-Feng | Wang Lan | Zhou Jiong | Feng Ruie | Gui Yaosong | Wang Juan | Xu Wenbing | Xiao Yi | Zhu Yuanjue
Promoting Effect of Layered Titanium Phosphate on the Electrochemical and Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells

Author(s): Cheng Ping | Chen Ruihao | Wang Junfei | Yu Jianong | Lan Tian | Wang Wanjun | Yang Haijun | Wu Haixia | Deng Changsheng
Clinicopathological features and prognosis assessment of extranodal follicular dendritic cell sarcoma

Author(s): Lan Li, Yong-Hong Shi, Zhi-Juan Guo, Tian Qiu, Lei Guo, Hong-Ying Yang, Xun Zhang, Xin-Ming Zhao, Qin Su
Synthesis of Ring-Contracted Erythromycin A Derivatives via Microwave-Assisted Intramolecular Transesterification

Author(s): Kai Bao | Weige Zhang | Chuanliang Zhang | Yingwei Qu | Liang Tian | Lan Wu | Xiang Zhao | Maosheng Cheng
Channel Selection and Feature Projection for Cognitive Load Estimation Using Ambulatory EEG

Author(s): Tian Lan | Deniz Erdogmus | Andre Adami | Santosh Mathan | Misha Pavel

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions