Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Li Feng"

ADD TO MY LIST
 
Inhibition effects of bamboo leaf extraction on foodborne bacteria

Author(s): LI Yun-Feng | OU Ji | MA Chen-Chen | LIN Feng | HUANG Ri-Hao
Experimental Investigation on the Durability of Glass Fiber-Reinforced Polymer Composites Containing Nanocomposite

Author(s): Weiwen Li | Chunyang Ji | Honggang Zhu | Feng Xing | Jiaxin Wu | Xueli Niu
Prediction of Drugs Target Groups Based on ChEBI Ontology

Author(s): Yu-Fei Gao | Lei Chen | Guo-Hua Huang | Tao Zhang | Kai-Yan Feng | Hai-Peng Li | Yang Jiang
On the Distributions of Subgraph Centralities in Complex Networks

Author(s): Faxu Li | Liang Wei | Haixing Zhao | Feng Hu
Bifurcations and Stability of Nondegenerated Homoclinic Loops for Higher Dimensional Systems

Author(s): Yinlai Jin | Feng Li | Han Xu | Jing Li | Liqun Zhang | Benyan Ding
Limit Cycles and Isochronous Centers in a Class of Ninth Degree System

Author(s): Li Hongwei | Li Feng | Du Chaoxiong
Influence of Removable Devices' Heterouse on the Propagation of Malware

Author(s): Xie Han | Yi-Hong Li | Li-Ping Feng | Li-Peng Song
Protective Effects of Low-Frequency Magnetic Fields on Cardiomyocytes from Ischemia Reperfusion Injury via ROS and NO/ONOO−

Author(s): Sai Ma | Zhengxun Zhang | Fu Yi | Yabin Wang | Xiaotian Zhang | Xiujuan Li | Yuan Yuan | Feng Cao
The Use of Nanoscaled Fibers or Tubes to Improve Biocompatibility and Bioactivity of Biomedical Materials

Author(s): Xiaoming Li | Rongrong Cui | Wei Liu | Lianwen Sun | Bo Yu | Yubo Fan | Qingling Feng | Fuzhai Cui | Fumio Watari
Determination of deoxynivalenol in wheat by enzyme-linked immunosorbent assay

Author(s): XIN Yuan | FENG Sha | LUAN Xian-Guo | LIN Feng-Qin | ZHAO Li
Effects of Gallid Herpesvirus 2 Marek's Disease Challenge Virus and Attenuated Vaccine Virus CVI988/Rispens on Immune Adhesion of Erythrocytes of Chickens

Author(s): W.X. Tian | N. Sun | G.B. Ning | D.J. Zhang | J. Feng | T.X. Lv | Y. Wang | H.M. Wang | X.H. Wang | F. Li
Quantification of Plasma miRNAs by Digital PCR for Cancer Diagnosis

Author(s): Jie Ma | Ning Li | Maria Guarnera | Feng Jiang
Interaction of 0.53 μm laser pulse with millimeter-scale plasmas generated with gas-bag target

Author(s): Zheng Jian | Li Zhi-chao | Jiang Xiao-hua | Wang Zhe-bin | Zhao Bin | Hu Guang-yue | Yin Qiang | Wang Feng | Peng Xiao-shi | Zhu Fang-hua | Li San-wei | Yuan Zheng | Liu Yong-gang | Chen Li | Yuan Peng | Guo Liang | Liu Shen-ye | Ding Yong-kun
Some recent studies on hohlraum physics

Author(s): Lan Ke | Huo Wen Yi | Li Xin | Ren Guoli | Li Yongsheng | Meng Xujun | Wu Changshu | Zou Shiyang | Qiao Xiumei | Gu Peijun | Zheng Wudi | Lai Dongxian | Feng Tinggui
Urinary bladder malignant paraganglioma with vertebral metastasis: a case report with literature review

Author(s): Ning Feng | Xiang Li | Hai-De Gao | Zhong-Lin Liu | Lu-Jing Shi | Wen-Zhi Liu
Sodium selenite-induced activation of DAPK promotes autophagy in human leukemia HL60 cells

Author(s): Qian Jiang | Feng Li | Kejian Shi | Yang Yang | Caimin Xu
Human Intersectin 2 (ITSN2) binds to Eps8 protein and enhances its degradation

Author(s): Xiaofeng Ding | Zijian Yang | Fangliang Zhou | Xiang Hu | Chang Zhou | Chang Luo | Zhicheng He | Qian Liu | Hong Li | Feng Yan | Fangmei Wang | Shuanglin Xiang | Jian Zhang
Framing Sustainability in a Telecoupled World

Author(s): Jianguo Liu | Vanessa Hull | Mateus Batistella | Ruth DeFries | Thomas Dietz | Feng Fu | Thomas W. Hertel | R. Cesar Izaurralde | Eric F. Lambin | Shuxin Li | Luiz A. Martinelli | William J. McConnell | Emilio F. Moran | Rosamond Naylor | Zhiyun Ouyang | Karen R. Polenske | Anette Reenberg | Gilberto de Miranda Rocha | Cynthia S. Simmons | Peter H. Verburg | Peter M. Vitousek | Fusuo Zhang | Chunquan Zhu
A Comparison of Land Surface Water Mapping Using the Normalized Difference Water Index from TM, ETM+ and ALI

Author(s): Wenbo Li | Zhiqiang Du | Feng Ling | Dongbo Zhou | Hailei Wang | Yuanmiao Gui | Bingyu Sun | Xiaoming Zhang
Kaempferol Promotes Apoptosis in Human Bladder Cancer Cells by Inducing the Tumor Suppressor, PTEN

Author(s): Feng Xie | Ming Su | Wei Qiu | Min Zhang | Zhongqiang Guo | Boxing Su | Jie Liu | Xuesong Li | Liqun Zhou
Identification of Two Novel Anti-Fibrotic Benzopyran Compounds Produced by Engineered Strains Derived from Streptomyces xiamenensis M1-94P that Originated from Deep-Sea Sediments

Author(s): Zhong-Yuan You | Ya-Hui Wang | Zhi-Gang Zhang | Min-Juan Xu | Shu-Jie Xie | Tie-Sheng Han | Lei Feng | Xue-Gong Li | Jun Xu
Detection and Molecular Diversity of Spike Gene of Porcine Epidemic Diarrhea Virus in China

Author(s): Jianfei Chen | Xiaozhen Liu | Da Shi | Hongyan Shi | Xin Zhang | Changlong Li | Yanbin Chi | Li Feng
SOCS3-Mediated Blockade Reveals Major Contribution of JAK2/STAT5 Signaling Pathway to Lactation and Proliferation of Dairy Cow Mammary Epithelial Cells in Vitro

Author(s): Yu-Ling Huang | Feng Zhao | Chao-Chao Luo | Xia Zhang | Yu Si | Zhe Sun | Li Zhang | Qing-Zhang Li | Xue-Jun Gao
The Anti-Lung Cancer Activities of Steroidal Saponins of P. polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara through Enhanced Immunostimulation in Experimental Lewis Tumor-Bearing C57BL/6 Mice and Induction of Apoptosis in the A549 Cell Line

Author(s): Yu Li | Jun-Fei Gu | Xi Zou | Jian Wu | Ming-Hua Zhang | Jun Jiang | Dong Qin | Jin-Yong Zhou | Bao-Xin-Zi Liu | Yun-Tao Zhu | Xiao-Bin Jia | Liang Feng | Rui-Ping Wang
Room-Temperature Electron Spin Generation by Femtosecond Laser Pulses in Colloidal CdS Quantum Dots

Author(s): Haifang Tong | Donghai Feng | Xiao Li | Li Deng | Yuxin Leng | Tianqing Jia | Zhenrong Sun
Some contributions to perfect wrpp semigroups

Author(s): Feng Li | Xiaojiang Guo
Some new integral inequalities

Author(s): Li Yin | Da-Wei Niu | Feng Qi
Sustainable Building in China—A Green Leap Forward?

Author(s): Richard C. Diamond | Qing Ye | Wei Feng | Tao Yan | Hongwei Mao | Yutong Li | Yongcong Guo | Jialiang Wang
Influence of Oil Viscosity on Alkaline Flooding for Enhanced Heavy Oil Recovery

Author(s): Yong Du | Guicai Zhang | Jijiang Ge | Guanghui Li | Anzhou Feng
Prediction of Effective Drug Combinations by Chemical Interaction, Protein Interaction and Target Enrichment of KEGG Pathways

Author(s): Lei Chen | Bi-Qing Li | Ming-Yue Zheng | Jian Zhang | Kai-Yan Feng | Yu-Dong Cai
Selective Excitation of Two-pulse Femtosecond Coherent Anti-Stokes Raman Scattering in a Mixture

Author(s): Hui Zhang | Xianghua Feng | Zhongqiu Yu | Xia Li | Shian Zhang | Zhenrong Sun
Enhanced Thermal Conductivity of Carbon Nanotube Arrays by Carbonizing Impregnated Phenolic Resins

Author(s): Dongmei Hu | Hongyuan Chen | Zhenzhong Yong | Minghai Chen | Xiaohua Zhang | Qingwen Li | Zhen Fan | Zhihai Feng
A Morphological and Histological Characterization of Male Flower in Chestnut (Castanea) Cultivar ‘Yanshanzaofeng’

Author(s): Feng Zou | Su-Juan Guo | Huan Xiong | Peng Xie | Wen-Jun Lv | Guang-Hui Li
Landslide Investigation with Remote Sensing and Sensor Network: From Susceptibility Mapping and Scaled-down Simulation towards in situ Sensor Network Design

Author(s): Gang Qiao | Ping Lu | Marco Scaioni | Shuying Xu | Xiaohua Tong | Tiantian Feng | Hangbin Wu | Wen Chen | Yixiang Tian | Weian Wang | Rongxing Li
The Research of Islanding Detection about the Photovoltaic Grid-Connected Generation System

Author(s): Zongjie Liu | Lifeng Zhu | Li Deng | Lijun Qin | Feng Jiao
Schizophrenia is not associated with the ERBB3 gene in a Han Chinese population sample: results from case-control and family-based studies

Author(s): Dawei Li | Guang He | Yifeng Xu | Yun Duan | Niufan Gu | Xingwang Li | Yongyong Shi | Wei Qin | Guoyin Feng | Lin He
Evaluation of gene expression profiling in a mouse model of L-gulonolactone oxidase gene deficiency

Author(s): Jian Yan | Yan Jiao | Xinmin Li | Feng Jiao | Wesley G. Beamer | Cliff J. Rosen | Weikuan Gu
Resveratrol Sensitizes Tamoxifen in Antiestrogen-Resistant Breast Cancer Cells with Epithelial-Mesenchymal Transition Features

Author(s): Xiao-Peng Shi | Shan Miao | Yin Wu | Wei Zhang | Xiao-Fang Zhang | Hua-Zhao Ma | Hai-Li Xin | Juan Feng | Ai-Dong Wen | Yan Li
Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of New Variants of the Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Gansu, China in 2012

Author(s): Yufei Tian | Zhijun Yu | Kaihui Cheng | Yuxiu Liu | Jing Huang | Yue Xin | Yuanguo Li | Shengtao Fan | Tiecheng Wang | Geng Huang | Na Feng | Zhenguo Yang | Songtao Yang | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
Tracking Lung Tumors in Orthogonal X-Rays

Author(s): Feng Li | Fatih Porikli
Tai Chi for Essential Hypertension

Author(s): Jie Wang | Bo Feng | Xiaochen Yang | Wei Liu | Fei Teng | Shengjie Li | Xingjiang Xiong
Virus-Like Particles Containing the Tetrameric Ectodomain of Influenza Matrix Protein 2 and Flagellin Induce Heterosubtypic Protection in Mice

Author(s): Li Wang | Ying-Chun Wang | Hao Feng | Tamanna Ahmed | Richard W. Compans | Bao-Zhong Wang
Preparation and characteristics of lipid nanoemulsion formulations loaded with doxorubicin

Author(s): Jiang SP | He SN | Li YL | Feng DL | Lu XY | Du YZ | Yu HY | Hu FQ | Yuan H
Uncarilic Acid and Secouncarilic Acid, Two New Triterpenoids from Uucaria sessilifructus

Author(s): Mao-Juan Zhang | Bing Liu | Shang-Gao Liao | You-Kai Xu | De-Qiang Feng | Kai-Long Ji | Yan Li
BENZYLATION AND CHARACTERIZATION OF COLD NAOH/UREA PRE-SWELLED BAMBOO

Author(s): Ming-Fei Li, | Shao-Ni Sun, | Feng Xu, | Runcang Sun
Enrichment of Large-Diameter Single-Walled Carbon Nanotubes (SWNTs) with Metallo-Octaethylporphyrins

Author(s): Yuda Li | A. F. M. Mustafizur Rahman | Gang Liu | Zichao Xiong | Kenji Koezuka | Zhigao Xu | Naoki Komatsu | Feng Wang
Avian influenza A(H7N9) and the closure of live bird markets

Author(s): Manoj Murhekar | Yuzo Arima | Peter Horby | Katelijn AH Vandemael | Sirenda Vong | Feng Zijian | Chin-Kei Lee | Ailan Li | World Health Organization Regional Office for the Western Pacific Event Management Team
Iterative Nearest Neighborhood Oversampling in Semisupervised Learning from Imbalanced Data

Author(s): Fengqi Li | Chuang Yu | Nanhai Yang | Feng Xia | Guangming Li | Fatemeh Kaveh-Yazdy
Clinical value of MRI and acute madopar responsiveness test in diagnosing progressive supranuclear palsy

Author(s): LI Xiao-hong | FENG Tao | WANG Zhan | LI Fang-fei | LI Xin
Defect Optical and Scintillation Properties of Lu2Si2O7:Ce Single Crystal Grown by Floating Zone Method

Author(s): FENG He, REN Guo-Hao, DING Dong-Zhou, LI Huan-Ying, XU Jun, YANG Qiu-Hong, XU Jia-Yue
Transcatheter arterial chemoembolization followed by immediate radiofrequency ablation for large solitary hepatocellular carcinomas

Author(s): Zhi-Jun Wang | Mao-Qiang Wang | Feng Duan | Peng Song | Feng-Yong Liu | Zhong-Fei Chang | Yan Wang | Jie-Yu Yan | Kai Li
Controllability of Second-Order Multiagent Systems with Multiple Leaders and General Dynamics

Author(s): Bo Liu | Hongke Feng | Li Wang | Rong Li | Junyan Yu | Housheng Su | Guangming Xie
Simplified Gauss Hermite Filter Based on Sparse Grid Gauss Hermite Quadrature

Author(s): Gao Fu Quan | Chen Li Rong | Ding Chuan Hong | Liu Jian Feng
The Design and Verification of Disaster Recovery Strategies in Cloud Disaster Recovery Center

Author(s): Gang Li | Qingpu Zhang | Wang Li | Zhengqian Feng
Bioelectricity in Standing Trees - A Potential Energy For Wireless Sensor Networks

Author(s): Zhibin Hao | Wenbin Li | Jiangming Kan | Liyuan Jiang | Chao Feng
The Planning and Digital Design for Welding Production Line of the Car Rear Floor

Author(s): Zhang Chun-Yan | Qiao Yin-Hu | Li Feng | Chen Jie-Ping
Disaster Rescue Simulation based on Complex Adaptive Theory

Author(s): Feng Jiang | Liangtu Song | Yida Fan | Wenbo Li | Jie Zhang
A Sweep Coverage Scheme Based on Vehicle Routing Problem

Author(s): Li Shu | Wei Wang | Feng Lin | Zhonghao Liu | Jiliu Zhou
Research on OSNR and BER of 40G DWDM system on DRZ

Author(s): FENG Xiancheng | LI Xiaopeng | SI Qinghua
Learning Representative Features for Robot Topological Localization

Author(s): Zeng-Shun Zhao | Xiang Feng | Fang Wei | Yan-Yan Lin | Yi-Bin Li | Zeng-Guang Hou | Min Tan
Expression Level of IL-6 Secreted by Bone Marrow Stromal Cells in Mice with Aplastic Anemia

Author(s): Yong Feng Chen | Zhong Min Wu | Cong Xie | Shi Bai | Li Dong Zhao
Low density lipoprotein cholesterol level inversely correlated with coronary flow velocity reserve in patients with Type 2 diabetes

Author(s): Jie Yu | Jiang-Li Han | Li-Yun He | Xin-Heng Feng | Wei-Hong Li | Jie-Ming Mao | Wei Gao | Guang Wang
Ilizarov method with bone segment extension for treating large defects of the tibia caused by infected nonunion

Author(s): Zhang H. Feng | Zhang Yuan | Li Z. Jun | Zhang Tao | Zheng Y. Fa | Ma X. Long
Matrix Metalloproteinases: Inflammatory Regulators of Cell Behaviors in Vascular Formation and Remodeling

Author(s): Qishan Chen | Min Jin | Feng Yang | Jianhua Zhu | Qingzhong Xiao | Li Zhang
Parameters Online Detection and Model Predictive Control during the Grain Drying Process

Author(s): Lihui Zhang | Helei Cui | Hongli Li | Feng Han | Yaqiu Zhang | Wenfu Wu
A Randomized Controlled Pilot Study of the Triple Stimulation Technique in the Assessment of Electroacupuncture for Motor Function Recovery in Patients with Acute Ischemic Stroke

Author(s): Feng Tan | Xuewen Wang | Hui-qin Li | Lin Lu | Ming Li | Ji-huang Li | Meifeng Fang | Di Meng | Guo-qing Zheng
The Order Continuity of the Regular Norm on Regular Operator Spaces

Author(s): Zi Li Chen | Ying Feng | Jin Xi Chen
Heavy Metals in the Ground Surface Dust and Agricultural Soil in Artisanal and Medium-scale Zinc Smelting Area in Northwest Guizhou Province, China

Author(s): Li Z. G. | Feng X. B. | Bi X. Y. | Sun G. Y. | Zhu J. M. | Qin H. B. | Shang L. H. | Meng B.
Hepatocellular carcinoma: Clinical study of long-term survival and choice of treatment modalities

Author(s): Ke-Tong Wu | Cun-Chuan Wang | Li-Gong Lu | Wei-Dong Zhang | Fu-Jun Zhang | Feng Shi | Chuan-Xing Li
Fast-track surgery could improve postoperative recovery in radical total gastrectomy patients

Author(s): Fan Feng | Gang Ji | Ji-Peng Li | Xiao-Hua Li | Hai Shi | Zheng-Wei Zhao | Guo-Sheng Wu | Xiao-Nan Liu | Qing-Chuan Zhao
Preparation of Nano-scaledTiO2-xNx Photocatalyst by PEALD in-situ Doping

Author(s): RAO Zhi-Peng, WAN Jun, FENG Jia-Heng, LI Chao-Bo, XIA Yang
Microperimetery fixation in non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy eyes

Author(s): Xin-Ling Wang | Ming-Yu Shi | Li Feng | Qi-Chang Yan
Combination treatment with comprehensive cryoablation and immunotherapy in metastatic hepatocellular cancer

Author(s): Li-Zhi Niu | Jia-Liang Li | Jian-Ying Zeng | Feng Mu | Meng-Tian Liao | Fei Yao | Li Li | Chun-Yan Liu | Ji-Bing Chen | Jian-Sheng Zuo | Ke-Cheng Xu
A Novel Control System Design Based On Solid the PLC

Author(s): Wei Wei | Jing Zhang | Hongye Li | Jie Hu | Wei Wang | Xiaoyan Yin | Feng Wang | Xin Song | Zhixiao Wang | Yongchao Wang | Peiyi Shen | Jiachen Geng
Differences in HER2 over-expression between proximal and distal gastric cancers in the Chinese population

Author(s): Xiang-Shan Fan | Jie-Yu Chen | Chang-Feng Li | Yi-Fen Zhang | Fan-Qing Meng | Hong-Yan Wu | An-Ning Feng | Qin Huang
PRSS1_p.Leu81Met mutation results in autoimmune pancreatitis

Author(s): Feng Gao | Yue-Ming Li | Guo-Lin Hong | Zhi-Feng Xu | Qi-Cai Liu | Qing-Liang He | Li-Qing Lin | Shao-Huang Weng
Effect of Chlorocholine Chloride on Chlorophyll, Photosynthesis, Soluble Sugar and Flavonoids of Ginkgo biloba

Author(s): Weiwei ZHANG | Feng XU | Hua CHENG | Linling LI | Fuliang CAO | Shuiyuan CHENG
Value of circulating cell-free DNA in diagnosis of hepatocelluar carcinoma

Author(s): Ken Chen | Hong Zhang | Li-Na Zhang | Shao-Qing Ju | Jing Qi | Dong-Feng Huang | Feng Li | Qun Wei | Jing Zhang
Expression and localization of the spore wall protein SWP26 of Nosema bombycis in the silkworm BmN cell line

Author(s): Feng Zhu | Zhongyuan Shen | Shengyan Xiao | Yajie Yue | Xuliang Fu | Xudong Tang | Li Xu | Xijie Guo
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program