Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Li Yunlei"

ADD TO MY LIST
 
Global transcriptional analysis of nitrogen fixation and ammonium repression in root-associated Pseudomonas stutzeri A1501

Author(s): Yan Yongliang | Ping Shuzhen | Peng Junping | Han Yunlei | Li Liang | Yang Jian | Dou Yuetan | Li Yan | Fan Huili | Fan Ying | Li Danhua | Zhan Yuhua | Chen Ming | Lu Wei | Zhang Wei | Cheng Qi | Jin Qi | Lin Min
Metabolic pathway alignment between species using a comprehensive and flexible similarity measure

Author(s): Li Yunlei | de Ridder Dick | de Groot Marco | Reinders Marcel
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?