Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Lin Liu"

ADD TO MY LIST
 
Alkali extraction and physicochemical characterization of hemicelluloses from young bamboo (Phyllostachys pubescens Mazel)

Author(s): Qiang Luo | Hong Peng | Mengyang Zhou | Da Lin | Roger Ruan | Yiqin Wan | Jinsheng Zhang | Yuhuan Liu
Preparation and characterization of chitosan/cellulose blend films using ZnCl2·3H2O as a solvent

Author(s): Shan Lin | Lihui Chen | Liulian Huang | Shilin Cao | Xiaolin Luo | Kai Liu | Zuhua Huang
New Sinularianin Sesquiterpenes from Soft Coral Sinularia sp.

Author(s): Bin Yang | Shengrong Liao | Xiuping Lin | Junfeng Wang | Juan Liu | Xuefeng Zhou | Xianwen Yang | Yonghong Liu
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
Microarray Analysis of Transcriptome of Medulla Identifies Potential Biomarkers for Parkinson’s Disease

Author(s): Xiao-Yang Liao | Wei-Wen Wang | Zheng-Hui Yang | Jun Wang | Hang Lin | Qing-Song Wang | Yu-Xian Wu | Yu Liu
LEPREL1 Expression in Human Hepatocellular Carcinoma and Its Suppressor Role on Cell Proliferation

Author(s): Jianguo Wang | Xiao Xu | Zhikun Liu | Xuyong Wei | Runzhou Zhuang | Di Lu | Lin Zhou | Haiyang Xie | Shusen Zheng
Okadaic Acid, a Bioactive Fatty Acid from Halichondria okadai, Stimulates Lipolysis in Rat Adipocytes: The Pivotal Role of Perilipin Translocation

Author(s): Nen-Chung Chang | Aming Chor-Ming Lin | Cheng-Chen Hsu | Jung-Sheng Liu | Leo Tsui | Chien-Yuan Chen | Thanasekaran Jayakumar | Tsorng-Harn Fong
Performance Evolution of Phytic Acid Conversion Film in the Forming Process

Author(s): Xiufang Cui | Lili Lin | Erbao Liu | Guo Jin | Jie Jin
Hydraulic Transients Induced by Pigging Operation in Pipeline with a Long Slope

Author(s): Tao Deng | Jing Gong | Haihao Wu | Yu Zhang | Siqi Zhang | Qi Lin | Huishu Liu
Minimum-Cost QoS-Constrained Deployment and Routing Policies for Wireless Relay Networks

Author(s): Frank Yeong-Sung Lin | Chiu-Han Hsiao | Kuo-Chung Chu | Yi-Heng Liu
UML of a Touch Based 3D Visualization Environment for the Semantic Information System

Author(s): A. Milshteyn | S. Mendoza | G. Herman | E. Tsai | A. Lin | Adrienne S. Lam | H. Boussalis | C. Liu
Table-top solar flares produced with laser driven magnetic reconnections

Author(s): Zhong J.Y. | Li Y.T. | Wang X.G. | Wang J.Q. | Dong Q.L. | Liu X. | Lin X.X. | Yuan D.W. | Du F. | Wang S.J. | Zhang L. | An L. | Xiao C.J. | Wei H.G. | Zhang K. | Wang F.L. | Jiang S.E. | Ding Y.K. | Cao Z.R. | Yuan Z. | Zhang H.Y. | Yang Z.W. | Zhu J.Q. | He X.T. | Cai H.B. | Zhao G. | Zhang J.
Comparison of Nonshivering Thermogenesis Induced by Norepinephrine Stress in Tree Shrews

Author(s): Wan-long Zhu | Di Zhang | Jia Zheng | Lin ZHang | Jin-hu Liu | Jin Cheng | Zheng-kun Wang
Molecular dynamics simulation of self-rotation effects on ultra-precision polishing of single-crystal copper

Author(s): Yihan Yang | Hongwei Zhao | Lin Zhang | Mingkun Shao | Hongda Liu | Hu Huang
MicroRNA: Not Far from Clinical Application in Ischemic Stroke

Author(s): Yun Li | Yahong Liu | Zhaojun Wang | Huajuan Hou | Ying Lin | Yongjun Jiang
Significant Overexpression of DVL1 in Taiwanese Colorectal Cancer Patients with Liver Metastasis

Author(s): Ming-Yii Huang | Li-Chen Yen | Hsueh-Chiao Liu | Po-Ping Liu | Fu-Yen Chung | Tsu-Nai Wang | Jaw-Yuan Wang | Shiu-Ru Lin
Multi-Channel Hyperspectral Fluorescence Detection Excited by Coupled Plasmon-Waveguide Resonance

Author(s): Chan Du | Le Liu | Lin Zhang | Jun Guo | Jihua Guo | Hui Ma | Yonghong He
Study on Channel Features and Mechanism of Clinoptilolite Modified by LaCl3

Author(s): Hai Lin | Quanli Liu | Yingbo Dong | Yuefang Chen | Hanxin Huo | Shuyue Liu
Levels of Circulating Microparticles in Lung Cancer Patients and Possible Prognostic Value

Author(s): Chia-Cheng Tseng | Chin-Chou Wang | Huang-Chih Chang | Tzu-Hsien Tsai | Li-Teh Chang | Kuo-Tung Huang | Steve Leu | Chia-Hung Yen | Shih-Feng Liu | Chih-Hung Chen | Cheng-Ta Yang | Hon-Kan Yip | Meng-Chih Lin
Serum Interleukin-15 Levels Are Associated with Severity of Pain in Patients with Knee Osteoarthritis

Author(s): Jian-Min Sun | Liang-Zhi Sun | Jun Liu | Bao-hui Su | Lin Shi
Association between Endothelial Nitric Oxide Synthase Polymorphisms and Risk of Metabolic Syndrome

Author(s): Chiu-Shong Liu | Ru-Jiun Huang | Fung-Chang Sung | Cheng-Chieh Lin | Chih-Ching Yeh
Prognostic values of serum IP-10 and IL-17 in Patients with Pulmonary Tuberculosis

Author(s): Yung-Che Chen | Chien-Hung Chin | Shih-Feng Liu | Chao-Chien Wu | Chia-Cheng Tsen | Yi-Hsi Wang | Tung-Ying Chao | Chien-Hao Lie | Chung-Jen Chen | Chin-Chou Wang | Meng-Chih Lin
IκBα Promoter Polymorphisms in Patients with Behçet’s Disease

Author(s): Yu-Hung Hung | Cheng-Chin Wu | Tsan-Teng Ou | Chia-Hui Lin | Ruei-Nian Li | Yu-Chih Lin | Wen-Chan Tsai | Hong-Wen Liu | Jeng-Hsien Yen
Blood Absolute T Cell Counts may Predict 2-Month Treatment Response in Patients with Pulmonary Tuberculosis

Author(s): Yung-Che Chen | Huang-Chih Chang | Chung-Jen Chen | Shih-Feng Liu | Chien-Hung Chin | Chao-Chien Wu | Tung-Ying Chao | Chien-Hao Lie | Chin-Chou Wang | Meng-Chih Lin
SOD2 V16A SNP in the Mitochondrial Targeting Sequence is Associated with Noise Induced Hearing Loss in Chinese Workers

Author(s): Yi-Min Liu | Xu-Dong Li | Xiao Guo | Bin Liu | Ai-Hua Lin | Yuan-Lin Ding | Shao-Qi Rao
Manganese Superoxide Dismutase Gene Polymorphisms in Psoriatic Arthritis

Author(s): Jeng-Hsien Yen | Wen-Chun Tsai | Chia-Hui Lin | Tsan-Teng Ou | Chaur-Jong Hu | Hong-Wen Liu
Research and Design on Navigation Electronic Map System

Author(s): Li Wanwu | Lin Liu | Honglei Dai | Chang Qu | Xiaotong Yang
Model-Based Spike Detection of Epileptic EEG Data

Author(s): Yung-Chun Liu | Chou-Ching K. Lin | Jing-Jane Tsai | Yung-Nien Sun
Increased Production of Interleukin-4, Interleukin-10, and Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor by Type 2 Diabetes’ Mononuclear Cells Infected with Dengue Virus, but Not Increased Intracellular Viral Multiplication

Author(s): Ing-Kit Lee | Ching-Jung Hsieh | Rong-Fu Chen | Zih-Syuan Yang | Lin Wang | Chang-Mei Chen | Chiung-Fen Liu | Chung-Hao Huang | Chun-Yu Lin | Yen-Hsu Chen | Kuender D Yang | Jien-Wei Liu
Image Correction Method of Color Line-Scan System

Author(s): Zhen-long Chen | Yu-tang Ye | Yun-cen Song | Ying Luo | Lin Liu | Juan-xiu Liu
Hereditary constitution analysis of Shaolingyuan ancient human in Xi’an, northwestern China

Author(s): Lin Li | Peihuan Wang | Daiyun Liu | Jinling Shao | Xiaohong Duan
Aβ-Like Peptide Displayed on Bacteriophage T7 Catalyzes Chromate and Uranyl Reduction

Author(s): Hongjun Jin | Chiann-Tso Lin | Jianying Shang | Michael J. Wilkins | Yingbin Liu | Wei Gong | Weiping Xu | Thomas C. Squier | Philip E. Long
Analysis of Different Thicknesses of Electrolyte Applied in Flexible Dye-sensitized Solar Cells

Author(s): Jui-En Hu | Jung-Chuan Chou | Yi-Hung Liao | Shen-Wei Chuang | Shu-Huei Huang | Xin-Zhang Lin | Chia-Yu Liu | Tsung-Yi Cheng | Hsueh-Tao Chou
Differential Reference Electrode Applied to Arrayed pH Sensor and Arrayed Glucose Biosensor Based on Microfluidic Framework

Author(s): Tsung-Yi Cheng | Jung-Chuan Chou | Yi-Hung Liao | Ya-Li Tsai | Jyun-Wun Lin | Chiung-Yun Jhang | Chia-Yu Liu | Jui-En Hu | Hsueh-Tao Chou
Bimanual gliding control for indoor power wheelchair driving

Author(s): Yang-Hua Lin, PhD | Chung-Hsien Kuo, PhD | How-Hing Ng, MS | Wen-Yu Liu, PhD | Hen-Yu Lien, PhD
Potential Osteoporosis Recovery by Deep Sea Water through Bone Regeneration in SAMP8 Mice

Author(s): Hen-Yu Liu | Ming-Che Liu | Ming-Fu Wang | Wei-Hong Chen | Ching-Yu Tsai | Kuan-Hsien Wu | Che-Tong Lin | Ying-Hua Shieh | Rong Zeng | Win-Ping Deng
The Time Course Effects of Electroacupuncture on Promoting Skeletal Muscle Regeneration and Inhibiting Excessive Fibrosis after Contusion in Rabbits

Author(s): Rongguo Wang | Dan Luo | Cheng Xiao | Peng Lin | Shouyao Liu | Qianwei Xu | Yunting Wang
Effect of Nb5+ -doped YBCO Film Synthesized by Low-fluorine MOD Method

Author(s): MAO Lei, SUO Hong-Li, LIU Min, ZHANG Zi-Li, YE Shuai, MA Lin
Optically Driven Mobile Integrated Micro-Tools for a Lab-on-a-Chip

Author(s): Yi-Jui Liu | Yi-Hsiung Lee | Yu-Sheng Lin | Chingfu Tsou | Patrice L. Baldeck | Chih-Lang Lin
Efficient Synthesis of Boron-Containing α-Acyloxyamide Analogs via Microwave Irradiation

Author(s): Chih-Cheng Chai | Pin-Yi Liu | Chia-Hung Lin | Hsien-Chi Chen | Yang-Chang Wu | Fang-Rong Chang | Po-Shen Pan
Cognitive Behaviour Therapy Combined Fluoxetine Treatment Superior to Cognitive Behaviour Therapy Alone for School Refusal

Author(s): Xin Wu | Fang Liu | Hui Cai | Lin Huang | Yu Li | Zhijiang Mo | Jingwei Lin
Effects of Two Pre-Treatment Methods on Functional Properties of Egg White Protein Hydrolysates Obtained by Pepsin

Author(s): Shuguo Sun | Tao Yang | Qinlu Lin | Meihu Ma | Feijun Luo | Junwen Liu
The effect of lentinan on the gene expression of major ion channels in T lymphocytes isolated from mice exposed to chronic radiation

Author(s): Fu Qing-Jie | Wang Yong | Liu Ying-Hua | Lin Ping-Ping | Wang Pei-Pei | Liu Jiao | Zhang Bin | Li Ming-Chun
Characterizing Acupuncture De Qi in Mild Cognitive Impairment: Relations with Small-World Efficiency of Functional Brain Networks

Author(s): Lijun Bai | Ming Zhang | Shangjie Chen | Lin Ai | Maosheng Xu | Dan Wang | Fei Wang | Lihua Liu | Fang Wang | Lixing Lao
The application of low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in rehabilitation of Parkinson's disease patients

Author(s): WU Zhuo-hua | CUI Li-qian | XU Qi-feng | LIN Jie | LIU Lei | WU Yi-juan | TAN Hong-yu | LI Shao-ming | SHAO Ming
Effect of Tensile Strain on Thermal Conductivity in Monolayer Graphene Nanoribbons: A Molecular Dynamics Study

Author(s): Jianwei Zhang | Xiaodong He | Lin Yang | Guoqiang Wu | Jianjun Sha | Chengyu Hou | Cunlu Yin | Acheng Pan | Zhongzhou Li | Yubai Liu
Secondary Metabolites of a Mangrove Endophytic Fungus Aspergillus terreus (No. GX7-3B) from the South China Sea

Author(s): Chun-Mei Deng | Shi-Xin Liu | Cai-Huan Huang | Ji-Yan Pang | Yong-Cheng Lin
Two New Chiratane-Type Triterpenoids from Swertia kouitchensis

Author(s): Luo-Sheng Wan | Ting-Ting Liu | Xiao-Jun Lin | Qiu-Xia Min | Jia-Chun Chen
Diagnostic Value of Dynamics Serum sCD163, sTREM-1, PCT, and CRP in Differentiating Sepsis, Severity Assessment, and Prognostic Prediction

Author(s): Longxiang Su | Lin Feng | Qing Song | Hongjun Kang | Xingang Zhang | Zhixin Liang | Yanhong Jia | Dan Feng | Changting Liu | Lixin Xie
Restoring the Treg cell to Th17 cell ratio may alleviate HBV-related acute-on-chronic liver failure

Author(s): Ying-Hua Niu | Dong-Lin Yin | Hong-Li Liu | Rui-Tian Yi | Yu-Cong Yang | Hong-An Xue | Tian-Yan Chen | Shu-Lin Zhang | Shu-Mei Lin | Ying-Ren Zhao
Modulation of Dirac points and band-gaps in graphene via periodic fullerene adsorption

Author(s): Xiao Liu | Yanwei Wen | Zhengzheng Chen | Hao Lin | Rong Chen | Kyeongjae Cho | Bin Shan
Control of two-dimensional growth of AlN and high Al-content AlGaN-based MQWs for deep-UV LEDs

Author(s): Weihuang Yang | Jinchai Li | Wei Lin | Shuping Li | Hangyang Chen | Dayi Liu | Xu Yang | Junyong Kang
Mechanistic Studies on Regioselective Dephosphorylation of Phosphate Prodrugs during a Facile Synthesis of Antitumor Phosphorylated 2-Phenyl-6,7-methylenedioxy-1H-quinolin-4-one

Author(s): Yung-Yi Cheng | Chin-Yu Liu | Li-Jiau Huang | Chi-Hung Huang | Kuo-Hsiung Lee | Cheng-Tung Lin | Sheng-Chu Kuo
Efficient Train Driver Drowsiness Detection on Machine Vision Algorithms

Author(s): Zhui Lin | Lide Wang | Jieqiong Zhou | Liyuan Liu
The Electric Vehicle Lithium Battery Monitoring System

Author(s): Lei Lin | Yuankai Liu | Wang Ping | Fang Hong
A Sweep Coverage Scheme Based on Vehicle Routing Problem

Author(s): Li Shu | Wei Wang | Feng Lin | Zhonghao Liu | Jiliu Zhou
Study of high indium InXGa1-XN alloys with synchrotron radiation

Author(s): Wei Zheng | Zhe Chuan Feng | Rui Sheng Zheng | Hao-Hsiung Lin | Xin Qiang Wang | Ting-Shan Chan | Ling-Yun Jang | Chee Wee Liu
Study on Multi-objective Location of Distribution Center Based on Covering

Author(s): SUN Lin | WU Xiang_lin | LIU Yue | SUN Yong_Zhe | QU Hui
Stereo Calibration and Rectification for Omnidirectional Multi-camera Systems

Author(s): Yanchang Wang | Xiaojin Gong | Ying Lin | Jilin Liu
Improvement in the Power Conversion Efficiency of Bulk Heterojunction Photovoltaic Device via Thermal Postannealing of Subphthalocyanine:C70 Active Layer

Author(s): Chih-Chien Lee | Shun-Wei Liu | Ching-Wen Cheng | Wei-Cheng Su | Chia-Chang Chou | Chun-Feng Lin | Chin-Ti Chen
Severe irinotecan-induced toxicity in a patient with UGT1A1*28 and UGT1A1*6 polymorphisms

Author(s): Jian-Ming Xu | Yan Wang | Fei-Jiao Ge | Li Lin | Ze-Yuan Liu | Manish R Sharma
Potential Research on Energy Conservation and Emission Reduction of IGCC Technology in the Power Industry

Author(s): Chao Huang | Liuwen Su | Siqi He | Hong Lin | Haoyang Liu
Anti-Tumor Effects of Mfn2 in Gastric Cancer

Author(s): Ge-Er Zhang | Hai-Long Jin | Xian-Ke Lin | Chao Chen | Xiao-Sun Liu | Qing Zhang | Ji-Ren Yu
Analysis of factors related to patient peritoneal dialysis drop out rates

Author(s): Yang Lin | Zhang MingHua | Zhong WenQi | Liu XiaoJiao
Altered Functional Connectivity of the Primary Visual Cortex in Subjects with Amblyopia

Author(s): Kun Ding | Yong Liu | Xiaohe Yan | Xiaoming Lin | Tianzi Jiang
Photocatalytic and Magnetic Behaviors Observed in BiFeO3 Nanofibers by Electrospinning

Author(s): Xuehui Zhang | Haiyang Liu | Bin Zheng | Yuanhua Lin | Deping Liu | Ce-Wen Nan
A Preclinical Evaluation of Antimycin A as a Potential Antilung Cancer Stem Cell Agent

Author(s): Chi-Tai Yeh | Chun-Li Su | Chi-Ying F. Huang | Justin Kung-Yi Lin | Wei-Hwa Lee | Peter M.-H. Chang | Yu-Lun Kuo | Yu-Wen Liu | Liang-Shun Wang | Chih-Hsiung Wu | Yi-Shing Shieh | Yi-Hua Jan | Yung-Jen Chuang | Michael Hsiao | Alexander T. H. Wu
Characteristics of Surface Acoustic Waves in (100) AlN/64oYX-LiNbO3 Structures

Author(s): Ruyen Ro | Ruyue Lee | Sean Wu | Zhi-Xun Lin | Kuan-Ting Liu | Xin-Yu Lin
Molecular hydrogen regulates the expression of miR-9, miR-21 and miR-199 in LPS-activated retinal microglia cells

Author(s): Guo-Dan Liu | Lin Wang | Hong Zhang | Qing Han | Shi-Feng Zhou | Ping Liu
Overexpression of Arachis hypogaea AREB1 Gene Enhances Drought Tolerance by Modulating ROS Scavenging and Maintaining Endogenous ABA Content

Author(s): Xiao-Yun Li | Xu Liu | Yao Yao | Yi-Hao Li | Shuai Liu | Chao-Yong He | Jian-Mei Li | Ying-Ying Lin | Ling Li
New Resveratrol Oligomer Derivatives from the Roots of Rheum lhasaense

Author(s): Wen-Bo Liu | Lin Hu | Qun Hu | Na-Na Chen | Qing-Song Yang | Fang-Fang Wang
Deep Sea Water Modulates Blood Pressure and Exhibits Hypolipidemic Effects via the AMPK-ACC Pathway: An in Vivo Study

Author(s): Ming-Jyh Sheu | Pei-Yu Chou | Wen-Hsin Lin | Chun-Hsu Pan | Yi-Chung Chien | Yun-Lung Chung | Fon-Chang Liu | Chieh-Hsi Wu
Fucoidan Derived from Undaria pinnatifida Induces Apoptosis in Human Hepatocellular Carcinoma SMMC-7721 Cells via the ROS-Mediated Mitochondrial Pathway

Author(s): Lili Yang | Peisheng Wang | Huaxin Wang | Qiaomei Li | Hongming Teng | Zhichao Liu | Wenbo Yang | Lin Hou | Xiangyang Zou
Hypothalamus-Related Resting Brain Network Underlying Short-Term Acupuncture Treatment in Primary Hypertension

Author(s): Hongyan Chen | Jianping Dai | Xiaozhe Zhang | Kai Wang | Shuhua Huang | Qingtian Cao | Hong Wang | Yuhong Liang | Chuanying Shi | Mengyuan Li | Tingting Ha | Lin Ai | Shaowu Li | Jun Ma | Wenjuan Wei | Youbo You | Zhenyu Liu | Jie Tian | Lijun Bai
Nitrification and its oxygen consumption along the turbid Changjiang River plume

Author(s): S. S.-Y. Hsiao | T.-C. Hsu | J.-W. Liu | X. Xie | Y. Zhang | J. Lin | H. Wang | J.-Y. T. Yang | S.-C. Hsu | M. Dai | S.-J. Kao
A sensitivity study of radiative fluxes at the top of atmosphere to cloud-microphysics and aerosol parameters in the Community Atmosphere Model CAM5

Author(s): C. Zhao | X. Liu | Y. Qian | J. Yoon | Z. Hou | G. Lin | S. McFarlane | H. Wang | B. Yang | P.-L. Ma | H. Yan | J. Bao
Anomalous frequency characteristics of groundwater level before major earthquakes in Taiwan

Author(s): C.-H. Chen | C.-H. Wang | S. Wen | T.-K. Yeh | C.-H. Lin | J.-Y. Liu | H.-Y. Yen | C. Lin | R.-J. Rau | T.-W. Lin
Role of EZH2 in the Growth of Prostate Cancer Stem Cells Isolated from LNCaP Cells

Author(s): Kuiqing Li | Cheng Liu | Bangfen Zhou | Liangkuan Bi | Hai Huang | Tianxin Lin | Kewei Xu
Cloning and Polymorphisms of Yak Lactate Dehydrogenase b Gene

Author(s): Guosheng Wang | Xingbo Zhao | Juming Zhong | Meng Cao | Qinghua He | Zhengxin Liu | Yaqiu Lin | Yaou Xu | Yucai Zheng
Application of the Living Lab Concept: Empirical Validation in Taiwan's Minsheng Community

Author(s): Gary Gong, Meili Hsiao, Ming-Der Hsieh, Laura Liu, Tony Chiu, Li-Chieh Lin, Kuan-Ting Chen, Belinda Chen, Hsiao-Hung Lin, Emily Fang, Mina Wang, Jimi Yung-Chuan Wen
Taiwan Perspective: Developing Smart Living Technology

Author(s): Chih-Kung Lee, Julie Lee, Po-Wen Lo, Hsiao-Lin Tang, Wen-Hsin Hsiao, Jui-Yao Liu, Ting-Li Lin
PRSS1_p.Leu81Met mutation results in autoimmune pancreatitis

Author(s): Feng Gao | Yue-Ming Li | Guo-Lin Hong | Zhi-Feng Xu | Qi-Cai Liu | Qing-Liang He | Li-Qing Lin | Shao-Huang Weng
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona