Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Linlin Zhao"

ADD TO MY LIST
 
Evaluation on Anti-Inflammatory, Analgesic, Antitumor, and Antioxidant Potential of Total Saponins from Nigella glandulifera Seeds

Author(s): Jun Zhao | Fang Xu | Hua Huang | Zhengyi Gu | Linlin Wang | Wei Tan | Jinhua He | Yan Chen | Chenyang Li
Molecular Mechanism of Erlotinib Resistance in Epidermal Growth Factor Receptor 
Mutant Non-small cell Lung Cancer Cell Line H1650

Author(s): Ruili HAN | Xiaoli WANG | Diansheng ZHONG | Juan ZHAO | Zhe CHEN | Linlin SUN | Jing WANG | Jinbang ZHANG
FRPWPS: A Filter Driver and Reverse Proxy Based Web Protection System

Author(s): Qian He | Yong Wang | Bang Zhao | Linlin Yao | Hongbin Chen
MCP-1, ICAM-1 and VCAM-1 are present in early aneurysmal dilatation in experimental rats.

Author(s): Jun Fan | Xiang Li | Linlin Zhong | Hao-Tong | Jing Di | Fang Liu | Hai-Hua Zhao | Shu-Ling Bai
The Effect of Raw Soybean on Oxidative Status of Digestive Organs in Mice

Author(s): Chunmei Gu | Hongsheng Qu | Lingling Han | Xinxiu Song | Linlin Zhao | Wenfa Lu
Species composition and diversity of zooplankton in tidal creeks of the Chongming Dongtan intertidal flat

Author(s): Qiang Li | Chuanguang An | Qiang Ma | Linlin Xu | Yunlong Zhao
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona