Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Liping A. Cai"

ADD TO MY LIST
 
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Identification of Three Genes Encoding for the Late Acyltransferases of Lipid A in Cronobacter sakazakii

Author(s): Liping Cai | Yanyan Li | Guanjun Tao | Wen Guo | Chan Zhang | Xiaoyuan Wang
Practice of Value Assessment of Highway Physical Assets

Author(s): Cai Shulong | Sun Liping | Bai Xu
Successful Growth Strategies of Three Chinese Domestic Hotel Companies

Author(s): Yu Qin | Howard Adler | Liping A. Cai
Proanthocyanidins from Grape Seeds Modulate the NF-κB Signal Transduction Pathways in Rats with TNBS-Induced Ulcerative Colitis

Author(s): Xiaoli Li | Xiaolai Yang | Yongqing Cai | Hong Qin | Li Wang | Yanhong Wang | Yanhui Huang | Xiaoxia Wang | Shuai Yan | Liping Wang | Xin Zhao | Wan Li | Sijia Li | Jiajia Chen | Yongjie Wu
Genome comparison using Gene Ontology (GO) with statistical testing

Author(s): Cai Zhaotao | Mao Xizeng | Li Songgang | Wei Liping
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?