Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Liu X"

ADD TO MY LIST
 
Isolation and characterization of gypenosides from Gynostemma pentaphyllum

Author(s): LIU Hui-Min  | YANG Jing | CHEN Dao-Jin | PIAO Xiang-Lan
Al2O3 Disk Supported Si3N4 Hydrogen Purification Membrane for Low Temperature Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells

Author(s): Xiaoteng Liu | Paul A. Christensen | Stephen M. Kelly | Vincent Rocher | Keith Scott
Characterization, pharmacokinetics, and hypoglycemic effect of berberine loaded solid lipid nanoparticles

Author(s): Xue M | Yang MX | Zhang W | Li XM | Gao DH | Ou ZM | Li ZP | Liu SH | Li XJ | Yang SY
Production and antioxidant activity of intracellular polysaccharide by Hypsizigus marmoreus SK-01

Author(s): Honghong Liu | Liqin Wang | Zhaogang Sun | Lifei Pang | Mengshi Jia | Suqian Wu | Xinyi Sun | Long Hao | Shanglong Gao | Shouhua Jia | Le Jia
Alkali extraction and physicochemical characterization of hemicelluloses from young bamboo (Phyllostachys pubescens Mazel)

Author(s): Qiang Luo | Hong Peng | Mengyang Zhou | Da Lin | Roger Ruan | Yiqin Wan | Jinsheng Zhang | Yuhuan Liu
Bioconversion of bamboo to bioethanol using the two-stage organosolv and alkali pretreatment

Author(s): Zhiqiang Li | Zehui Jiang | Benhua Fei | Xing’e Liu | Yan Yu
Preparation and characterization of chitosan/cellulose blend films using ZnCl2·3H2O as a solvent

Author(s): Shan Lin | Lihui Chen | Liulian Huang | Shilin Cao | Xiaolin Luo | Kai Liu | Zuhua Huang
Immobilization of lipase on chitosan beads for removal of pitch particles from whitewater during papermaking

Author(s): Kai Liu | Guanglei Zhao | Beihai He | Lihui Chen | Liulian Huang
Design, Synthesis, Biological Activities and 3D-QSAR of New N,N'-Diacylhydrazines Containing 2,4-Dichlorophenoxy Moieties

Author(s): Guo-Xiang Sun | Zhao-Hui Sun | Ming-Yan Yang | Xing-Hai Liu | Yi Ma | Yun-Xiang Wei
HEDP used as chelating agent during OpQP bleaching sequence of Acacia mangium kraft pulp

Author(s): Jin-Jiang Pang | Zhong Liu | Lan-Feng Hui | Hua-Peng Jiang | Chuan-Ling Si
Two Novel Hepatocellular Carcinoma Cycle Inhibitory Cyclodepsipeptides from a Hydrothermal Vent Crab-Associated Fungus Aspergillus clavatus C2WU

Author(s): Wei Jiang | Panpan Ye | Chen-Tung Arthur Chen | Kuiwu Wang | Pengyuan Liu | Shan He | Xiaodan Wu | Lishe Gan | Ying Ye | Bin Wu
New Sinularianin Sesquiterpenes from Soft Coral Sinularia sp.

Author(s): Bin Yang | Shengrong Liao | Xiuping Lin | Junfeng Wang | Juan Liu | Xuefeng Zhou | Xianwen Yang | Yonghong Liu
The circumferential mechanical properties of bamboo with uniaxial and biaxial compression tests

Author(s): Zehui Jiang | Fuming Chen | Ge Wang | Xing’e Liu | Sheldon Q. Shi | Hai-tao Cheng
Experimental study and advanced CFD simulation of fire safety performance of building external wall insulation system

Author(s): Yan Zhenghua | Zhao Chenggang | Liu Yan | Deng Xiaobing | Ceng Xubin | Liu Songlin | Lan Bin | Nilsson Richard | Jeansson Sebastian
Dense subsets in semigroups

Author(s): Yuanlan Zhou | Yun Liu
The GC/MS Analysis of Volatile Components Extracted by Different Methods from Exocarpium Citri Grandis

Author(s): Zhisheng Xie | Qundi Liu | Zhikun Liang | Mingqian Zhao | Xiaoxue Yu | Depo Yang | Xinjun Xu
Sales Forecasting for Fashion Retailing Service Industry: A Review

Author(s): Na Liu | Shuyun Ren | Tsan-Ming Choi | Chi-Leung Hui | Sau-Fun Ng
Follistatin-Like 1: A Potential Mediator of Inflammation in Obesity

Author(s): Nengguang Fan | Haiyan Sun | Yufan Wang | Yifei Wang | Lijuan Zhang | Zhenhua Xia | Liang Peng | Yanqiang Hou | Weiqin Shen | Rui Liu | Jiajing Yin | Yongde Peng
BMCloud: Minimizing Repair Bandwidth and Maintenance Cost in Cloud Storage

Author(s): Chao Yin | Changsheng Xie | Jiguang Wan | Chih-Cheng Hung | Jinjiang Liu | Yihua Lan
Tensorial Kernel Principal Component Analysis for Action Recognition

Author(s): Cong Liu | Xu Wei-sheng | Wu Qi-di
Study on Analog Theory of Rock Mass Simulation and Its Engineering Application

Author(s): Sun Shaorui | Lu Yexu | Xu Yuanyuan | Liu Jin | Wei Jihong
Mobile Visual Recognition on Smartphones

Author(s): Zhenwen Gui | Yongtian Wang | Yue Liu | Jing Chen
Assembly of Oriented Ultrafine Polymer Fibers by Centrifugal Electrospinning

Author(s): Shu-Liang Liu | Yun-Ze Long | Zhi-Hua Zhang | Hong-Di Zhang | Bin Sun | Jun-Cheng Zhang | Wen-Peng Han
Effect of Microstructure of Spongy Bone in Different Parts of Woodpecker’s Skull on Resistance to Impact Injury

Author(s): Lizhen Wang | Xufeng Niu | Yikun Ni | Peng Xu | Xiaoyu Liu | Shan Lu | Ming Zhang | Yubo Fan
Role of Stenting for Intracranial Atherosclerosis in the Post-SAMMPRIS Era

Author(s): Dale Ding | Robert M. Starke | R. Webster Crowley | Kenneth C. Liu
On Iterative Learning Control for Remote Control Systems with Packet Losses

Author(s): Chunping Liu | Rong Xiong | Jianxin Xu | Jun Wu
Towards Robust Routing in Three-Dimensional Underwater Wireless Sensor Networks

Author(s): Ming Xu | Guangzhong Liu | Huafeng Wu | Wei Sun
Ubiquitous Sensing: Services and Applications

Author(s): Ming Liu | Yonggang Wen | Guihai Chen | Chao Song
Development of a Landing Mechanism for Asteroids with Soft Surface

Author(s): Zhijun Zhao | Jingdong Zhao | Hong Liu
Inverse Scattering and Microwave Tomography in Safety, Security, and Health

Author(s): Rocco Pierri | Jean-Charles Bolomey | Qing Huo Liu | Francesco Soldovieri
Helicobacter pylori Infection and Anemia in Taiwanese Adults

Author(s): Hsiang-Yao Shih | Fu-Chen Kuo | Sophie S. W. Wang | Yi-Chang Liu | Meng-Chieh Wu | Yang-Pei Chang | Guei-Fen Chiu | Pi-Yu Chang | Deng-Chyang Wu | Ming-Chia Hsieh | Yao-Li Chen
Recent Advances in Astragalus membranaceus Anti-Diabetic Research: Pharmacological Effects of Its Phytochemical Constituents

Author(s): Kojo Agyemang | Lifeng Han | Erwei Liu | Yi Zhang | Tao Wang | Xiumei Gao
A Network-Based Systematic Study for the Mechanism of the Treatment of Zhengs Related to Cough Variant Asthma

Author(s): Di Chen | Fangbo Zhang | Shihuan Tang | Yan Chen | Peng Lu | Shaoxin Wen | Hongchun Zhang | Xi Liu | Enxiang Chao | Hongjun Yang
Bioinformatics Analysis for the Antirheumatic Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang from a Network Perspective

Author(s): Haiyang Fang | Yichuan Wang | Tinghong Yang | Yang Ga | Yi Zhang | Runhui Liu | Weidong Zhang | Jing Zhao
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
Ginsenoside Rb1 Reduces Isoproterenol-Induced Cardiomyocytes Apoptosis In Vitro and In Vivo

Author(s): Xiu-feng Wang | Xin-jun Liu | Qian-mei Zhou | Jia Du | Tian-ling Zhang | Yi-yu Lu | Shi-bing Su
Electroacupuncture-Induced Neuroprotection against Cerebral Ischemia in Rats: Role of the Dopamine D2 Receptor

Author(s): Ming-Shu Xu | Shu-Jing Zhang | Dan Zhao | Cheng-Yong Liu | Chang-Zhi Li | Chun-Yan Chen | Li-Hui Li | Ming-Zhe Li | Jia Xu | Lin-Bao Ge
Microarray Analysis of Transcriptome of Medulla Identifies Potential Biomarkers for Parkinson’s Disease

Author(s): Xiao-Yang Liao | Wei-Wen Wang | Zheng-Hui Yang | Jun Wang | Hang Lin | Qing-Song Wang | Yu-Xian Wu | Yu Liu
Local Temporal Correlation Common Spatial Patterns for Single Trial EEG Classification during Motor Imagery

Author(s): Rui Zhang | Peng Xu | Tiejun Liu | Yangsong Zhang | Lanjin Guo | Peiyang Li | Dezhong Yao
A Voxel-Map Quantitative Analysis Approach for Atherosclerotic Noncalcified Plaques of the Coronary Artery Tree

Author(s): Ying Li | Wei Chen | Kaijun Liu | Yi Wu | Yonglin Chen | Chun Chu | Bingji Fang | Liwen Tan | Shaoxiang Zhang
Nonnegative Mixed-Norm Convex Optimization for Mitotic Cell Detection in Phase Contrast Microscopy

Author(s): Anan Liu | Tong Hao | Zan Gao | Yuting Su | Zhaoxuan Yang
Fast and Automatic Ultrasound Simulation from CT Images

Author(s): Weijian Cong | Jian Yang | Yue Liu | Yongtian Wang
APACHE IV Is Superior to MELD Scoring System in Predicting Prognosis in Patients after Orthotopic Liver Transplantation

Author(s): Yueyun Hu | Xianling Zhang | Yuan Liu | Jun Yan | Tiehua Li | Ailing Hu
Prognostics and Maintenance for Mechanical Systems in Harsh Environment

Author(s): Cheng-liang Liu | Jay Lee | Liang Gong | Yixiang Huang
Modeling the Impacts of Boreal Deforestation on the Near-Surface Temperature in European Russia

Author(s): Zhihui Li | Xiangzheng Deng | Qingling Shi | Xinli Ke | Yingcheng Liu
Long-Term Use of Probiotic-Containing Yogurts Is a Safe Way to Prevent Helicobacter pylori: Based on a Mongolian Gerbil's Model

Author(s): Chao-Hung Kuo | Sophie S. W. Wang | Chien-Yu Lu | Huang-Ming Hu | Fu-Chen Kuo | Bi-Chuang Weng | Chun-Chieh Wu | Chung-Jung Liu | Pei-Yun Tsai | Tsung-Cheng Lee | Li-Wei Chen | Kuang-Hung Cheng | Lin-Li Chang | Deng-Chyang Wu
N-n-Butyl Haloperidol Iodide Ameliorates Cardiomyocytes Hypoxia/Reoxygenation Injury by Extracellular Calcium-Dependent and -Independent Mechanisms

Author(s): Yanmei Zhang | Gaoyong Chen | Shuping Zhong | Fuchun Zheng | Fenfei Gao | Yicun Chen | Zhanqin Huang | Wenfeng Cai | Weiqiu Li | Xingping Liu | Yanshan Zheng | Han Xu | Ganggang Shi
Tetrahydroxystilbene Glucoside Attenuates Neuroinflammation through the Inhibition of Microglia Activation

Author(s): Feng Zhang | Yan-Ying Wang | Jun Yang | Yuan-Fu Lu | Jie Liu | Jing-Shan Shi
Order Allocation Research of Logistics Service Supply Chain with Mass Customization Logistics Service

Author(s): Weihua Liu | Haitao Xu | Xinyu Sun | Yi Yang | Yuming Mo
Building a Smart E-Portfolio Platform for Optimal E-Learning Objects Acquisition

Author(s): Chih-Kun Ke | Kai-Ping Liu | Wen-Chin Chen
Railroad Track Deterioration Characteristics Based Track Measurement Data Mining

Author(s): Peng Xu | Reng-Kui Liu | Feng Wang | Fu-Tian Wang | Quan-Xin Sun
Modeling and Simulation of Arresting Gear System with Multibody Dynamic Approach

Author(s): Wenhou Shen | Zhihua Zhao | Gexue Ren | Jiapeng Liu
Robust Adaptive Control for Nonlinear Discrete-Time Systems by Using Multiple Models

Author(s): Xiao-Li Li | De-Xin Liu | Jiang-Yun Li | Da-Wei Ding
New Algorithms for Bidirectional Singleton Arc Consistency

Author(s): Yonggang Zhang | Qian Yin | Xingjun Zhu | Zhanshan Li | Sibo Zhang | Quan Liu
A Fast Image Stitching Algorithm via Multiple-Constraint Corner Matching

Author(s): Minchen Zhu | Weizhi Wang | Binghan Liu | Jingshan Huang
Horizontal Vibration of a Large-Diameter Pipe Pile in Viscoelastic Soil

Author(s): Changjie Zheng | Hanlong Liu | Xuanming Ding | Qiang Fu
Improve the Properties of p-i-n α-Si:H Thin-Film Solar Cells Using the Diluted Hydrochloric Acid-Etched GZO Thin Films

Author(s): Fang-Hsing Wang | Ming-Yue Fu | Chean-Cheng Su | Cheng-Fu Yang | Hua-Tz Tzeng | Han-Wen Liu | Chung-Yuan Kung
Strength Theory Model of Unsaturated Soils with Suction Stress Concept

Author(s): Pan Chen | Changfu Wei | Jie Liu | Tiantian Ma

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program