Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Lv Guohua"

ADD TO MY LIST
 
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
Downregulation of CDKN2A and suppression of cyclin D1 gene expressions in malignant gliomas

Author(s): Liu Weidong | Lv Guohua | Li Yawei | li Lei | Wang Bing
HSF1 overexpression enhances oncolytic effect of replicative adenovirus

Author(s): Wang Cheng | Dai Zhehao | Fan Rong | Deng Youwen | Lv Guohua | Lu Guangxiu

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions