Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Maltezos E"

ADD TO MY LIST
 
Determinants of Microbial Load in Infected Diabetic Foot Ulcers: A Pilot Study

Author(s): M. Demetriou | N. Papanas | M. Panopoulou | K. Papatheodorou | E. Maltezos
Etiology, pathophysiology and classifications of the diabetic Charcot foot

Author(s): Nikolaos Papanas | Efstratios Maltezos
Characteristics of patients presenting to the vascular emergency department of a tertiary care hospital: a 2-year study

Author(s): Kotsikoris Ioannis | Papas Theofanis T | Papanas Nikolaos | Maras Dimitrios | Tsiantula Paraskevi | Pavlidis Polyvios | Andrikopoulou Maria | Kotsiou Stamatia | Maltezos Efstratios | Bessias Nikolaos
Antidiabetic treatment: Though lovers be lost, love shall not

Author(s): Nikolaos Papanas | Efstratios Maltezos
Health costs from hospitalization with H1N1 infection during the 2009–2010 influenza pandemic compared with non-H1N1 respiratory infections

Author(s): Zarogoulidis P | Glaros D | Kontakiotis T | Froudarakis M | Kioumis I | Kouroumichakis I | Tsiotsios A | Kallianos A | Steiropoulos P | Porpodis K | Nena E | Papakosta D | Rapti A | Constantinidis TC | Kerenidi T | Panopoulou M | Trakada G | Courcoutsakis N | Fouka E | Zarogoulidis K | Maltezos E
Increased Serum Levels of Uric Acid Are Associated with Sudomotor Dysfunction in Subjects with Type 2 Diabetes Mellitus

Author(s): N. Papanas | M. Demetriou | N. Katsiki | K. Papatheodorou | D. Papazoglou | T. Gioka | S. Kotsiou | E. Maltezos | D. P. Mikhailidis
Long-term respiratory follow-up of H1N1 infection

Author(s): Zarogoulidis Paul | Kouliatsis George | Papanas Nikolaos | Spyratos Dionysis | Constantinidis Theodoros | Kouroumichakis Ioannis | Steiropoulos Paschalis | Mabroudi Maria | Matthaios Dimitris | Kerenidi Theodora | Courcoutsakis Nikolaos | Zarogoulidis Konstantinos | Maltezos Efstratios
A fairy tale of modern insulin therapy in type 1 diabetes

Author(s): Nikolaos Papanas | Maria Demetriou | Efstratios Maltezos
Becaplermin gel in the treatment of diabetic neuropathic foot ulcers

Author(s): Nikolaos Papanas | Efstratios Maltezos
Inflammatory Markers in Middle-Aged Obese Subjects: Does Obstructive Sleep Apnea Syndrome Play a Role?

Author(s): Paschalis Steiropoulos | Nikolaos Papanas | Evangelia Nena | Maria Antoniadou | Evangelia Serasli | Sophia Papoti | Olga Hatzizisi | Georgios Kyriazis | Argyris Tzouvelekis | Efstratios Maltezos | Venetia Tsara | Demosthenes Bouros
Prevalence of Joint Hypermobility and Patterns of Articular Manifestations in Patients with Inflammatory Bowel Disease

Author(s): P. Vounotrypidis | E. Efremidou | P. Zezos | M. Pitiakoudis | E. Maltezos | N. Lyratzopoulos | G. Kouklakis
Human Papillomavirus in Endometrial Adenocarcinomas: Infectious Agent or a Mere “Passenger”?

Author(s): A. Giatromanolaki | E. Sivridis | D. Papazoglou | M. I. Koukourakis | E. Maltezos

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions